Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.03.2017

Wniosek o interpretację może dotyczyć wydarzeń z przeszłości?

Teza: W świetle art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) nie ma przeszkód prawnych do wydania interpretacji indywidualnej w odniesieniu do elementów stanu faktycznego przeszłego lub przyszłego, jeżeli nie są one przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, nawet jeśli owe elementy stanu faktycznego są już (lub były) przedmiotem rozstrzygnięcia co do istoty sprawy za inne okresy podatkowe, które nie są objęte wnioskiem, zaś określone zdarzenia podatkowe występują w działalności podatnika w sposób powtarzalny w kolejnych latach podatkowych. 

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Stanisław Bogucki (sprawozdawca), Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak, Sędzia NSA Małgorzata Wolf-Kalamala, Protokolant Asystent Sędziego Jan Szczygieł, po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Zarządu [...] S.A. z siedzibą w G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 września 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 713/14 w sprawie ze skargi Zarządu [...] S.A. z siedzibą w G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 5 maja 2014 r., nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) uchyla w całości postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 5 maja 2014 r. o nr [...] i postanowienie Prezydenta Miasta G. z dnia 12 grudnia 2013 r. o nr [...], 3) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku na rzecz Zarządu [...] S.A. z siedzibą w G. kwotę 760 (słownie: siedemset sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z dnia 17 września 2014 r. o sygn. I SA/Gd 713/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę [...] spółki akcyjnej z siedzibą w G. (dalej: skarżąca) na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (dalej: organ odwoławczy) z dnia 5 maja 2014 r. o nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. Jako podstawę prawną powołano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.; dalej: p.p.s.a.). Wyrok (podobnie jak inne cytowane orzeczenia) jest dostępny na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl/.

2. Przebieg postępowania przed organami podatkowymi (przedstawiony przez WSA w Gdańsku).

2.1. Przedstawiając w uzasadnieniu wyroku przebieg postępowania WSA w Gdańsku podał, że skarżąca w dniu 19 września 2013 r. zwróciła się do Prezydenta Miasta G. (dalej: organ pierwszej instancji) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. We wniosku tym skarżąca podała, że jako podmiot zarządzający oddaje w dzierżawę niezabudowane grunty lub grunty zabudowane w chwili podpisania umowy. W oparciu o wyrażone w umowach dzierżawy zgody dzierżawcy wznoszą na wydzierżawionych gruntach nowe budynki, budowle lub też dokonują nakładów (rozbudowa, przebudowa) na obiekty istniejące w chwili zawarcia umów dzierżawy. Nakłady ponoszone przez dzierżawców na budowę nowych lub rozbudowę istniejących obiektów nie stanowią środków trwałych skarżącej, ani też nie zwiększają wartości środków trwałych posiadanych przez nią, gdyż zgodnie z przepisami ustawy o podatkach dochodowych tego rodzaju nakłady są kwalifikowane jako budowle/budynki wybudowane na cudzym gruncie albo inwestycje w obcych środkach trwałych, których amortyzacji podatkowej dokonywać mogą dzierżawcy a nie skarżąca

W tak przedstawionym stanie faktycznym skarżąca zwróciła się z pytaniami, czy: (1) wartość budowli wzniesionych przez dzierżawców stanowi po stronie skarżącej podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości; (2) wartość nakładów dokonanych przez dzierżawców na budowle istniejące na dzierżawionych im gruntach stanowi po stronie skarżącej podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości? W uzasadnieniu wniosku przedstawiła również własne stanowisko w tym zakresie.

2.2. Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2013 r. o nr [...] organ pierwszej instancji odmówił wszczęcia postępowania w przedmiocie wydania pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Jako podstawę prawną podano art. 165a § w związku z art. 14b § 5, art. 14h i art. 14j § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.; dalej: o.p.). W uzasadnieniu podał, że poszczególne elementy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji są spójne ze stanem faktycznym ustalonym i rozpatrywanym w toku prowadzonych przez ten organ postępowań wszczętych postanowieniami z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie określenia skarżącej wysokości zobowiązań podatkowych za lata 2008-2011, co stanowi przeszkodę do wydania interpretacji.

2.3. Skarżąca wniosła zażalenie na powyższe postanowienie organu pierwszej instancji, domagając się jego uchylenia w całości. Zaskarżonemu postanowieniu zarzucił naruszenie art. 14b § 5 o.p. poprzez jego błędną wykładnię, a także niewłaściwe zastosowanie.

2.4. Rozpoznając zażalenie skarżącej organ odwoławczy, postanowieniem z dnia 5 maja 2014 r., na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 oraz art. 165a i art. 14b o.p. utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. W uzasadnieniu powtórzył argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia. Odwołując się do art. 14j, art. 14b § 1, 2 i 5 o.p. stwierdził, że tożsamość stanów faktycznych przedstawionych we wniosku oraz będących przedmiotem postępowania prowadzonego przez organ podatk...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »