Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

11.03.2013

Wniesienie wierzytelności aportem a VAT

Z uzasadnienia: Czynność wniesienia do spółki wkładu w postaci wierzytelności własnej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ani jako odpłatna dostawa towarów ani też jako odpłatne świadczenie usług. Tym samym czynność ta pozostaje poza zakresem przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Podleganie opodatkowaniu czynności wniesienia aportów oznacza m.in., iż wniesienie aportu będzie podlegało opodatkowaniu, jeśli przedmiotem aportu jest czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

SENTENCJA

Dnia 15 lutego 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Adamczyk (spr.) Sędziowie: Sędzia NSA Bogusław Klimowicz Sędzia WSA Cezary Koziński Protokolant: Małgorzata Kowalczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lutego 2013 roku sprawy ze skargi A Spółka jawna z siedzibą w A. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2012 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w P. T., wpłynął wniosek A. Spółki jawnej z siedzibą w A. Ł. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji wniesienia wierzytelności aportem, zwolnienia z podatku VAT tej transakcji oraz podstawy opodatkowania.

We wniosku wskazała, że jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, utworzonym z zamiarem prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług pośrednictwa finansowego. Spółka została zasadniczo utworzona w celu przejęcia określonej wierzytelności od banku na własny rachunek i za własne środki finansowe, a następnie obsługi tej wierzytelności we własnym zakresie.

Po przejęciu przedmiotowej wierzytelności od banku Spółka zawarła stosowne porozumienie z dłużnikiem, na mocy którego wierzytelność została rozłożona na raty i jest przez dłużnika spłacana. W 2011 r. z tytułu spłaty odsetek od przedmiotowej wierzytelności, Spółka rozpoznała obrót zwolniony z VAT z tytułu świadczenia usług finansowych.

Oprócz wskazanych wyżej usług, Spółka świadczy także usługi księgowe na rzecz podmiotów zewnętrznych. Jest to jednak działalność poboczna Wnioskodawcy.

Obecnie, Zainteresowany rozważa wniesienie aportem do innego podmiotu posiadanej wierzytelności (nabytej wcześniej od banku). Wątpliwości Spółki dotyczą konsekwencji na gruncie VAT oraz PCC planowanej transakcji wniesienia aportem wierzytelności nabytej wcześniej od banku w ramach prowadzonej działalności finansowej (obrotu wierzytelnościami).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę aportem wierzytelności w opisanych okolicznościach stanowi transakcję mieszczącą się w zakresie opodatkowania VAT?

2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1, czy przedmiotowa transakcja stanowi usługę, która podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. - o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), dalej: ustawa o VAT?

3. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 2, jak ustalić podstawę opodatkowania VAT transakcji aportu wierzytelności w opisanych okolicznościach?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Odnośnie pytania nr 1:

W ocenie Zainteresowanego, wniesienie aportem wierzytelności w opisanych okolicznościach stanowi transakcję mieszczącą się w zakresie opodatkowania VAT.

W ocenie Spółki aport wierzytelności stanowi usługę w rozumieniu przepisów o VAT. W ramach opisanego we wniosku aportu, Wnioskodawca przeniesie określone prawa (wierzytelności) na drugi podmiot w ramach zawartej umowy w zamian za wynagrodzenie w postaci akcji obejmowanych w drugim podmiocie (do którego wniesiono aport). W związku z powyższym, zdaniem Spółki, przedmiotowa transakcja spełnia przesłanki dla uznania jej za usługę, która mieści się w zakresie opodatkowania VAT. Przeniesienie praw stanowi świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT. Opisana wierzytelność stanowi zaś właśnie prawo, które jest przedmiotem transferu w ramach aportu.

Jednocześnie, aby konkretna transakcja podlegała opodatkowaniu VAT konieczne jest jej dokonanie przez podatnika VAT działającego takim charakterze - na co wskazuje art. 2 ust. 1 lit. A Dyrektywy VAT oraz art. 8 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Z tej perspektywy, w ocenie Spółki nie ulega wątpliwości, że planowana przez nią transakcja wniesienia aportem wierzytelności dokonana zostanie przez podatnika (A.) działającego w takim właśnie charakterze. Zainteresowany jest bowiem podmiotem świadczącym zasadniczo usługi obrotu wierzytelnościami, zatem zarówno pobieranie odsetek od nabytych wierzytelności, jak i planowany transfer tej wierzytelności (w postaci aportu) dokonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czyli realizowane są przez Spółkę jako podatnika VAT.

W tym miejscu A. dodatkowo zwróciło uwagę na prezentowane w praktyce stanowisko w odniesieniu do traktowania na gruncie VAT zbycia wierzytelności własnych (rozumianych jako wierzytelności powstałe w związku z brakiem zapłaty za dostarczone przez podatnika towary lub wyświadczone usługi), które to transakcje uznawane są za niepodlegające opodatkowaniu VAT. Spółka jednak wskazała, że powyższe stanowisko dotyczy odmiennej sytuacji niż prezentowane w przedmiotowym wniosku, a w konsekwencji nie znajdzie ono zastosowania do omawianej transakcji. Przedmiotowa wierzytelność nie jest bowiem wierzytelnością własną Wnioskodawcy w rozumieniu powyższego stanowiska (nie powstała bowiem po stronie Spółki w wyniku niezapłacenia przez kontrahenta za świadczenia zrealizowane przez Wnioskodawcę), lecz wynika z faktu wcześniejszego nabycia przez Zainteresowanego tej wierzytelności od banku, a zatem nabycia w ramach prowadzonej działalności obrotu wierzytelnościami. Z perspektywy Spółki, przedmiotowa transakcja jest zatem zwykłym zbyciem (w formie aportu) nabytych uprzednio praw (wierzytelności). Trudno zatem w takim przypadku uznać, że Spółka nie świadczy w takim przypadku usługi w rozumieniu przepisów o VAT.

Odnośnie pytanie nr 2:

W ocenie Wnioskodawcy, przedmiotowa transakcja wniesienia wierzytelności aportem stanowi usługę zwolnioną z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT. Zdaniem Spółki, opisana we wniosku transakcja aportu wierzytelności stanowi usługę w zakresie długów. Wynika to z faktu, że Zainteresowany jest podmiotem utworzonym w celu prowadzenia działalności w takim właśnie zakresie, tj. obrotu wierzytelnościami, a jednocześnie opisana we wniosku transakcja (aport wierzytelności) jest transakcją (usługą) w zakresie długu (wierzytelności). W konsekwencji, do opisanej we wniosku transakcji zastosowanie znajdzie przywołany przepis ustawy o VAT.

W ocenie Spółki wniesienie wierzytelności aportem w zamian za akcje stanowi odpłatne zbywanie wierzytelności, a więc usługę w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, która jest rodzajem usługi pośrednictwa finansowego, której sens sprowadza się do obrotu wierzytelnościami. Jeśli więc analizowana czynność jest rodzajem usługi pośrednictwa finansowego (usługa w zakresie długu), to usługa ta podlega zwolnieniu z VAT. W ocenie Spółki aktualny w tym względzie pozostaje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K. z dnia 15 kwietnia 2011 r., sygn. akt I SA/Kr 309/11).

Odnośnie pytanie n...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »