Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.11.2015

Właściwość miejscowa organu kontroli skarbowej

TEZA: Ustalenie właściwości miejscowej organu kontroli skarbowej, na dzień wszczęcia postępowania kontrolnego (art. 9a ust. 2 i 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej; Dz. U. z 2011 r., Nr 41, poz. 214 z późn. zm.) następuje według miejsca zamieszkania kontrolowanego wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym (art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej; Dz. U. z 2011 r., Nr 41, poz. 214 z późn. zm.). Miejsce zamieszkania kontrolowanego podlega weryfikacji tylko wówczas, jeżeli w dacie wszczęcia postępowania kontrolnego organ kontroli skarbowej posiadał informacje o jego zmianie.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jan Rudowski, Sędzia NSA Bogusław Dauter (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Bogusław Woźniak, , Protokolant Magdalena Gródecka, po rozpoznaniu w dniu 22 października 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej P. C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2014 r. sygn. akt I SA/Ol 636/14 w sprawach ze skarg P. C. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie z dnia 9 czerwca 2014 r. nr [...], z dnia 31 lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2008-2009 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie na rzecz P. C. kwotę 3754 zł (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery złote) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z 26 listopada 2014 r., I SA/Ol 636/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargi P. C. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie z 9 czerwca 2014r. z 31 lipca 2014r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2008 i 2009.

2. Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym: decyzjami z 26 marca 2014r. oraz z 9 maja 2014r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w [...] określił P. C. (dalej "podatnik", "skarżący") zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008r. oraz za 2009r.

W każdej z wymienionych decyzji organ kontroli stwierdził, że podatnik błędnie zaliczył uzyskane w danym roku przychody z tytułu profesjonalnego uprawiania sportu, na podstawie kontraktu zawartego z klubem sportowym do przychodów z pozarolniczej działalność gospodarczej. Koszty uzyskania przychodów organ ustalił na podstawie art. 22 ust.9 pkt 4 i ust.10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej jako: "u.p.d.o.f."), w wysokości 20% uzyskanego przychodu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie: decyzją z 9 czerwca 2014r. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji określającą skarżącemu podatek dochodowy za rok 2008; decyzją z 31 lipca 2014r. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji określającą temuż podatnikowi podatek dochodowy za rok 2009. Zdaniem organu odwoławczego, uprawianie sportu, co do zasady, nie spełnia wymogów ustawowych pozarolniczej działalności gospodarczej, pozostając odrębną kategorią aktywności człowieka. Organ odwoławczy uznał, że nieprawidłowe jest stanowisko podatnika, że uprawianie przez niego sportu (piłki siatkowej) stanowi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług. Dyrektor izby skarbowej zgodził się z oceną organu pierwszej instancji, że przychody podatnika z uprawiania piłki siatkowej należy zakwalifikować, zgodnie z art. 13 pkt 2 u.p.d.o.f., jako przychody z osobiście wykonywanej działalności.

3. W złożonych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargach podatnik zarzucił naruszenie art. 121 § 1 i 2; art. 21 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012, poz. 749 z późn. zm., dalej jako: "O.p."); art. 123 § 1, art. 180, art. 191 O.p., art. 10 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 oraz 13 pkt 2-8 u.p.d.o.f. W uzupełnieniu skarg skarżący zarzucił naruszenie: art. 9a ust. 2, art. 24 ust. 1 pkt 1 lit a, art. 24 ust. 1 pkt 2 lit c ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 41, poz. 214 z późn. zm.; zwanej dalej "u.k.s."), art. 127, art. 124, art. 210 § 1 pkt 6 i art. 210 § 4 O.p. oraz art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f.

4. Sąd pierwszej instancji uznał skargi za niezasadne.
Sąd stwierdził, że w żaden sposób nie może zweryfikować zasadności zarzutu o naruszeniu właściwości miejscowej przez orzekające w sprawie organy, z uwagi na podane przez pełnomocnika informacje, że miejscem zamieszkania skarżącego, rozumianym jako ośrodek jego interesów życiowych, co najmniej od 2012r. jest miejscowość [...].

W ocenie sądu, wymóg przestrzegania z urzędu przez organy podatkowe swojej właściwości miejscowej, nie może być rozumiany jako obowiązek badania przed wszczęciem postępowania kontrolnego bądź podatkowego, czy dana osoba fizyczna, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, mająca z mocy art. 9 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U z 2012r. poz.1314 ze zm.) obowiązek aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym, być może ma inne miejsce zamieszkania, niż podane w zgłoszeniu identyfikacyjnym właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Jeżeli organy kontroli, organy podatkowe, właściwe według miejsca zamieszkania podanego przez podatnika w zgłoszeniu identyfikacyjnym, nie dysponują żadną informacji o zmianach w tym zakresie, to wszczynając postępowanie kontrolne, podatkowe, nie naruszają przepisów o właściwości. Nie naruszają także swojej właściwości na dalszym etapie, czyli wydając decyzję w pierwszej i odpowiednio, w drugiej instancji, gdy w toku postępowania nie zostaną poinformowane przez podatnika o zmianie miejsca zamieszkania, która nastąpiła przed wszczęciem tego postępowania. Wobec powyższego żądanie stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji oraz decyzji organu kontroli skarbowej, z powodu naruszenia właściwości miejscowej, podobnie jak żądanie uchylenia tych decyzji, z powodu nieprzeprowadzenia postępowania na okoliczność, gdzie koncentrowały się życiowe interesy podatnika w czasie, w którym prowadzono wobec niego postępowanie i wydawano decyzje, nie jest uzasadnione.

W ocenie sądu nieuzasadnione są zarzuty o błędnym zakwalifikowaniu przez organy podatkowe przychodów skarżącego z uprawiania sportu do źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. tj. działalności wykonywanej osobiście zamiast do źródła wymienionego w art.10 ust. pkt 3 ustawy tj. pozarolniczej działalności gospodarczej.

Stwierdzając, że zaskarżone decyzje nie naruszają procedury podatkowej ani przepisów prawa materialnego w stopniu, który by uzasadniał ich uchylenie, sąd na podstawie art.151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm., dalej jako: "P.p.s.a.") oddalił skargi.

5. W skardze kasacyjnej od powyższego wyroku skarżący zarzucił:
1. na podstawie art. 174 pkt 2 P.p.s.a. naruszenie przepisów P.p.s.a. w stopniu, który ma istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:
a) art. 133 § 1, art. 134 § 1, art. 141 § 4, 106 § 3 art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) P.p.s.a. w zw. z § 2 tego artykułu oraz art. 151 P.p.s.a. w zw. z art. 180 § 1, art. 187 § 1, art. 188, art. 191 i art. 210 § 4 O.p., poprzez przyjęcie jako podstawy orzekania nieprawidłowo ustalonego przez organy podatkowe stanu faktycznego, nieprawidłową ocenę zebranego materiału dowodowego, brak uwzględnienia wszystkich okoliczności sprawy, dowolne ustalenia faktyczne oraz brak odniesienia się sądu do podniesionych w skardze zarzutów i argumentów, co w efekcie doprowadziło do błędnego zastosowania środka w postaci oddalenia skarg;
b) art. 133 § 1, art. 134 § 1, art. 135 P.p.s.a, poprzez błędne dokonanie kontroli legalności decyzji ostatecznej dyrektora Izby skarbowej oraz poprzedzającej ją decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w [...], efektem czego było naruszenie art. 151 P.p.s.a., poprzez błędne zastosowanie środków przewidzianych w P.p.s.a. w postaci oddalenia skarg pomimo tego, iż rozstrzygnięcie organów pierwszej i drugiej instancji wydane zostały z naruszeniem przepisów o właściwości miejscowej, a zatem dotknięte są wadą, o której mowa w art. 247 § 1 pkt 1 O.p., która stanowi przesłankę do stwierdzenia nieważności w/w decyzji, w związku z naruszeniem przez organy podatkowe przepisów o właściwości, tj. odpowiednio art. 26 ust. 1 i art. 9a ust. 2 u.k.s.
c) "art. 133 § 1, art. 134 § 1, art. 135", poprzez błędne dokonanie kontroli legalności decyzji ostatecznej dyrektora izby skarbowej oraz poprzedzającej ją decyzji dyrektora urzędu kontroli skarbowej, co w efekcie doprowadziło do naruszenia również art. 145 § 1 pkt 2 P.p.s.a., poprzez niezastosowanie środków przewidzianych w P.p.s.a., w postaci stwierdzenia nieważności pomimo tego, iż rozstrzygnięcie organów podatkowych obydwu instancji dotknięte są wadą, o której mowa w art. 247 § 1 pkt 1 O.p., która stanowi przesłankę do stwierdzenia nieważności w/w decyzji, w związku z naruszeniem przez organy podatkowe przepisów o właściwości, tj. odpowiednio art. 26 ust. 1 i art. 9a ust. 2 u.k.s.;
d) art. 133 § 1,art. 134 § 1 i art. 145 § 1 pkt c) w zw. z art. 145 § 2 i art. 151 P.p.s.a., poprzez błędne dokonanie kontroli legalności decyzji ostatecznej dyrektora izby skarbowej oraz poprzedzającej ją decyzji dyrektora urzędu kontroli skarbowej, co w efekcie doprowadziło błędnego do zastosowania środka w postaci oddalenia skargi, zamiast uchylenia przedmiotowych decyzji, opartych na błędnie ustalonym stanie faktycznym w zakresie miejsca zamieszkania skarżącego, z naruszeniem art. 122, art. 187 § 1 i art. 191 O.p. w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy i przyjętym przez sąd jako prawidłowy;
e) art. 133 § 1,art. 134 § 1 i art. 145 § 1 pkt c) w zw. z art. 145 § 2 i art. 151 P.p.s.a., poprzez stwierdzenie, że organy podatkowe w niniejszej sprawie nie były zobowiązane do badania swojej właściwości z urzędu,
g) art. 133 § 1, art. 134 § 1, art. 141 § 4, 106 § 3, art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) w zw. z § 2 tego artykułu, art. 151 P.p.s.a. w nawiązaniu do art. 180 § 1, art. 187 § 1, art. 191 O.p, poprzez nieprawidłową ocenę zebranego materiału dowodowego w zakresie istoty stosunku prawnego, jaki łączył skarżącego z klubem sportowym na mocy umowy z 1 lipca 2007 r., skutkiem czego było nieprawidłowe zastosowanie środka przewidzianego w P.p.s.a. w postaci oddalenia skarg, zamiast środka w postaci uchylenia w całości zaskarżonej decyzji;
h) art. 133 § 1, art. 134 § 1, art. 135 w zw. z art. 145 § 1 pkt 2 w zw. z art. 127 O.p. poprzez błędne niezastosowanie środka w postaci stwierdzenia nieważności ostatecznych decyzji wobec faktu oczywistego naruszenia zaskarżonymi decyzjami zasady dwuinstancyjności postępowania podatkowego, które to - zgodnie z art. 247 § 1 pkt 3 O.p., stanowiło przesłankę do stwierdzenia nieważności decyzji, względnie
i) art. 133 § 1, art. 134 § 1, art. 135 w zw. z art. 145 § 1 pkt 1 lit c) w zw. z art. 145 ust. 2 P.p.s.a. w zw. z art. 127 O.p., wobec faktu oczywistego naruszenia zaskarżonymi decyzjami...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »