Wiążąca Informacja Stawkowa a Interpretacja Indywidualna - podobieństwa i różnice

Wiążąca informacja stawkowa i interpretacja indywidualna to dwie odrębne instytucje prawne, obie obsługiwane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Interpretacje indywidualne funkcjonują już od 2007 r., a decyzje WIS są wydawane od roku 2019. Ponieważ ochronna rola WIS i interpretacji jest podobna, podatnikom zdarza się mylić te instytucje. Prezentujemy, opracowany na podstawie informacji KIS, praktyczny poradnik umożliwiający skorzystanie zarówno z WIS, jak i interpretacji.

Przepisy prawa podatkowego określają różne tryby postępowania w celu uzyskania WIS i interpretacji indywidualnych. Odmienny jest także zakres podmiotowy i przedmiotowy obu tych instytucji. Konsekwentnie – inna jest też procedura wydawania WIS i interpretacji indywidualnych. 

Do wydawania WIS stosuje się art. 42a – 42i ustawy o VAT [1], jak również przepisy działu IV Ordynacji podatkowej [2], z wyłączeniem rozdziałów 17, 18, 19 i 20. Natomiast w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych stosuje się przepisy art. 14b-14s Ordynacji podatkowej.

W celu uzyskania kompleksowej informacji dotyczącej podatku VAT, obejmującej zarówno stawkę, jak i inne elementy konstrukcyjne podatku, np. wyeliminowanie obowiązku zastosowania zwolnienia czy ustalenie podstawy opodatkowania, konieczne jest złożenie zarówno wniosku ORD-IN, aby otrzymać interpretację indywidualną (w zakresie np. wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia oraz ustalenia podstawy opodatkowania), jak i wniosku WIS-W, aby otrzymać WIS (w zakresie stawki podatku VAT).

Podstawowe różnice pomiędzy WIS a Interpretacją

Podstawa prawna

Wiążąca informacja stawkowa

 • art. 42a – 42i ustawy o VAT

 • dział IV Ordynacji podatkowej (z wyłączeniem rozdziałów 17, 18, 19 i 20)

 • rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (3)

 • rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie sposobu uiszczenia opłat dotyczących wydania wiążącej informacji stawkowej (4)

Interpretacja indywidualna

 • art. 14b – 14s Ordynacji podatkowej w sprawach dotyczących interpretacji indywidualnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 135, art. 140, art. 143, art. 165 § 3b, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1–2 i 4, art. 170, art. 171, art. 208, art. 213 w zakresie uzupełniania lub sprostowania co do skargi do sądu administracyjnego, art. 214, art. 215 § 1 i 3 oraz przepisy rozdziałów 3a, 5, 6, 7, 10, 14, 16 i 23 działu IV Ordynacji podatkowej

 • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (5)

 • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej6

Organ uprawniony do wydania

Wiążąca Informacja Stawkowa

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Zakres wniosku

Wiążąca Informacja Stawkowa

 • wyłącznie przepisy w zakresie stawek podatku od towarów i usług

 • klasyfikacja towaru lub usługi dla celów stosowania przepisów o podatku od towarów i usług, zawierających taką klasyfikację

Interpretacja indywidualna

 • przepisy prawa podatkowego, z wyjątkiem:

  1) przepisów podatku od towarów i usług w zakresie stawek, oraz

  2) przepisów prawa podatkowego regulujących właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych oraz mających na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, które odnoszą się do nadużycia przepisów prawa podatkowego, prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej lub podejmowania działań w sposób sztuczny lub bez uzasadnienia ekonomicznego

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku

Wiążąca Informacja Stawkowa

 • podatnik posiadający NIP (nie zawsze posiadanie NIP uprawnia do złożenia wniosku WIS-W)

 • inny podmiot dokonujący lub zamierzający dokonywać dostawy towarów, importu towarów, WNT albo świadczenia usług

 • zamawiający w rozumieniu Prawa zamówień publicznych - w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym

Interpretacja indywidualna

 • zainteresowany (w swojej indywidualnej sprawie ma prawo wystąpić podatnik, płatnik itp.)

 • zamawiający w rozumieniu Prawa zamówień publicznych w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym

 • podmiot publiczny w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno- prywatnym w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia w związku z zawieraną umową o partnerstwie publiczno-prywatnym

 • zamawiający w rozumieniu ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia koncesjonariusza wraz z ewentualną płatnością od zamawiającego w związku z zawieraną umową koncesji na roboty budowlane lub usługi

Uwaga!

W postępowaniu interpretacyjnym dopuszczalne jest złożenie wniosku wspólnego (ORD-WS).

Na warunkach i zasadach przewidzianych w art. 14r Ordynacji podatkowej – z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym.

 

Przedmiot wniosku

Wiążąca Informacja Stawkowa

 • jeden, szczegółowo opisany towar, albo

 • jedna, szczegółowo opisana usługa, albo

 • jedno, szczegółowo opisane świadczenie złożone, tj. towary lub usługi, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT

Uwaga!

Zarówno wniosek o wydanie WIS, jak i wydana WIS może dotyczyć wyłącznie jednego towaru albo jednej usługi, albo jednego świadczenia złożonego (kompleksowego).

Uwaga!

Jeżeli wydanie WIS w określonym zakresie wymaga uprzedniego zaklasyfikowania innego towaru lub usługi, wówczas należy złożyć dwa albo więcej odrębnych wniosków o wydanie WIS.

Przykład:

Składając wniosek o zaklasyfikowanie i określenie stawki VAT dla usługi remontowej w budynku należy wskazać w treści wniosku symbol PKOB tego budynku (niezbędny do określenia stawki dla usługi remontowej). Jeśli podatnik nie zna właściwej klasyfikacji tego budynku powinien najpierw wystąpić z wnioskiem o sklasyfikowanie według PKOB budynku, a dopiero w dalszej kolejności może złożyć wniosek o wydanie WIS dotyczącej usługi w tym budynku.

Interpretacja indywidualna

 • zaistniały stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe

Uwaga!

Wniosek o wydanie interpretacji może obejmować kilka odrębnych stanów faktycznych oraz zdarzeń przyszłych.

Forma i sposób złożenia wniosku

Wiążąca Informacja Stawkowa

 • WIS-W, ewentualnie załącznik WIS-W/A

Wniosek można złożyć:

 • osobiście

 • za pośrednictwem poczty na adres Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała

 • za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres: /KIS/SkrytkaESP (formularz WIS-W do wypełnienia online dostępny jest pod adresem epuap )

Interpretacja indywidualna

 • ORD-IN, ewentualnie załącznik ORD-IN/A

 • ORD-WS, ewentualnie załącznik ORD-WS/A, ORD-WS/B – w przypadku wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

Wniosek można złożyć:

 • osobiście

 • za pośrednictwem poczty na adres Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres: /KIS/SkrytkaESP (formularze ORD-IN, ORD-WS do wypełnienia online dostępne są pod adresem epuap )

Elementy wniosku

Wiążąca Informacja Stawkowa

 • dane wnioskodawcy

 • dane pełnomocnika (o ile został ustanowiony)

 • określenie przedmiotu wniosku, w tym:

  - szczegółowy opis towaru albo usługi, pozwalający na taką ich identyfikację, aby dokonać ich kwalifikacji zgodnej z Nomenklaturą scaloną (CN) lub Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) lub Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU)

  - wskazanie klasyfikacji, według której mają być klasyfikowane towar lub usługa

  - wskazanie przepisów o VAT lub przepisów wykonawczych do tej ustawy – w przypadku, gdy wniosek zawiera żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów o VAT, innych niż dotyczące określania stawki podatku VAT

 • informacje dotyczące opłaty należnej od wniosku

Uwaga!

Wnioskodawca w składanym wniosku o wydanie WIS nie przedstawia własnego stanowiska w sprawie, może wyłącznie wskazać (zaproponować) klasyfikację opisanej usługi, towaru czy świadczenia kompleksowego, przy czym organ podatkowy nie ma obowiązku do tej propozycji się odnieść. Wskazanie takie nie jest jednak obowiązkowe. Klasyfikacja nie jest dla KIS wiążąca. To zadaniem organu jest określenie prawidłowej klasyfikacji, nawet jeżeli jest ona niezgodna z propozycją wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna

 • dane wnioskodawcy

 • dane pełnomocnika (o ile został ustanowiony)

 • określenie rodzaju sprawy (PIT, CIT, VAT, AKC, OP, PCC, SD itd.)

 • informacje dotyczące opłaty należnej od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego

 • wyczerpujący opis zaistniałego stanu faktycznego (stanów faktycznych), zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych)

 • konkretne pytanie, na które ma być udzielona odpowiedź

 • własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego (stanów faktycznych) lub zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych)

Oświadczenia składane we wniosku

Wiążąca Informacja Stawkowa

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że w dniu złożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego”

oświadczenie to nie ma zastosowania w stosunku do zamawiającego w rozumieniu Prawa zamówień publicznych

Interpretacja indywidualna

„Ja, niżej podpisany(-na), pouczony(-na) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 w związku z § 6 Kodeksu karnego za składanie fałszywych oświadczeń składam, stosownie do art. 14b § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa, oświadczenie następującej treści:

Oświadczam, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego”

oświadczenie to nie ma zastosowania w stosunku do zamawiających w rozumieniu Prawa zamówień publicznych i ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz podmiot publiczny w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Dokumenty załączane do wniosku

 

Wiążąca Informacja Stawkowa

 • kopia potwierdzenia wpłaty

 • jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika -

  pełnomocnictwo (z wyjątkiem pełnomocnictwa ogólnego) z dowodem wpłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł, uiszczonej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

 • można dołączyć do wniosku dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi

 • obowiązek dostarczenia – na wezwanie organu – w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania próbki towaru, gdy jest to niezbędne dla dokonania jego prawidłowej klasyfikacji

Uwaga!

Załączone do wniosku WIS-W dokumenty podlegają analizie w ramach prowadzonego postępowania.

Interpretacja indywidualna

 • dowód uiszczenia opłaty dołączony do wniosku lub dostarczony w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku

 • jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika - pełnomocnictwo (z wyjątkiem pełnomocnictwa ogólnego) z dowodem wpłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł, uiszczonej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

 • nie załącza się żadnych innych dokumentów poza dowodem uiszczenia ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »