Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

06.08.2014

Ważny wyrok: Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Z uzasadnienia: Interpretacja tego przepisu w sposób przyjęty przez organy podatkowe, a mianowicie, że każda nieprawidłowość (każdy błąd) w deklaracji powoduje przedłużenie okresu przedawniania, generowałaby zasadę, zgodnie z którą - w przypadku zobowiązań podatkowych powstających w momencie doręczenia decyzji ustalającej to zobowiązanie - okres przedawnienia wynosiłby pięć lat, co jest oczywiście nieprawidłowe.

TEZA

Nie można przyjmować, że przesłanki z art. 68 par. 2 pkt 2 O.p. wypełnia sytuacja samej wadliwej kwalifikacji zadeklarowanych do opodatkowania przedmiotów opodatkowania.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jadwiga Danuta Mróz, Sędziowie: Sędzia WSA Katarzyna Radom, Sędzia WSA Tomasz Świetlikowski (sprawozdawca), Protokolant: Starszy referent sądowy Magdalena Dworszczak, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 10 lipca 2014 r. sprawy ze skargi E. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za 2009 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE

Skarżoną (powołaną w sentencji) decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. (dalej: SKO, Kolegium), po rozpatrzeniu odwołania E. S. (dalej: strona, podatnik), uchyliło w całości decyzję Burmistrza B. z dnia [...] lipca 2013 r. (nr [...]), ustalającą wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego za 2009 r. w kwocie [...] zł i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Jako podstawę prawną decyzji wskazało art. 233 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm. - dalej: O.p.).

Z akt sprawy wynika, że podatnik zadeklarował do opodatkowania:
– na podatek od nieruchomości: grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynki mieszkalne, budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, budowle i nieużytki;
– na podatek rolny: grunty orne klasy III, IVa, IVb i grunty zwolnione.

W postępowaniu podatkowym - odnośnie podatku od nieruchomości - ustalono niezgodność deklaracji ze stanem podanym w ewidencji gruntów i budynków (nie kwestionowano rozliczenia w podatku rolnym). Oceniono, że strona nie zadeklarowała do opodatkowania gruntów stanowiących tereny mieszkaniowe (strona błędnie ujęła te grunty do opodatkowania jako związane z działalnością gospodarczą). Wykazano nadto niezgłoszenie do opodatkowania dwóch budynków: budynku pieca i budynku suszarni wyrobów ceramicznych. Przyjęto, że część budynku, zakwalifikowanego jako związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, ma charakter mieszkalny.

Organ I instancji wymierzył podatek od nieruchomości w oparciu o dane z ewidencji gruntów i budynków oraz ustalenia poczynione w postępowaniu (kontroli). Odnośnie budowli, organ przyjął dane z deklaracji podatnika, albowiem ten, mimo wezwania, nie przedłożył ewidencji środków trwałych.

Powyższe znalazło potwierdzenie w decyzji Burmistrza B.

W odwołaniu, strona postawiła zarzut naruszenia art. 68 § 1 O.p. przez wymiar podatku po okresie 3 lat, czyli po upływie terminu przedawnienia. Uzasadniała, że w jej sytuacji nie ma zastosowania art. 68 § 2 O.p., wydłużający okres przedawnienia do lat 5. Podała, że w deklaracji wykazała do opodatkowania wszystkie przedmioty.

Strona zakwestionowała także opodatkowanie obiektów pieca i suszarni, jako budynków, nie zaś budowli. Poza tym, wskazała na zastosowanie przepisów prawa materialnego obowiązujących w 2010 r., podczas gdy sprawa dotyczy 2009 r.

Zaskarżoną decyzją, SKO uchyliło decyzję organu I instancji w całości i sprawę przekazało do ponownego rozpatrzenia.

Kolegium uznało, że materialnoprawną podstawę rozstrzygnięcia winny stanowić przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r., nr 121, poz. 844 ze zm. - dalej: u.p.o.l.), w brzmieniu z 2009 r. Wskazało, że błędne powołanie przez organ I instancji tekstu jednolitego z 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 95, poz. 613 ze zm.) nie ma wpływu na wynik sprawy, gdyż w sprawie zastosowano przepisy w prawidłowym brzmieniu.

SKO stwierdziło zasadność ustaleń i rozstrzygnięć organu I instancji w zakresie podatku rolnego. Oceniło, że odnośnie opodatkowania gruntów i budynków (nie dotyczy obiektów pieca i suszarni) organ prawidłowo ustalił przedmiot, podstawę i należny podatek od nieruchomości. Dodało, że powyższego nie kwestionowała także strona.

W opinii Kolegium, doszło natomiast do wadliwej kwalifikacji dwóch przedmiotów opodatkowania, tj. obiektów pieca i suszarni, które należy zaliczyć do budowli, nie zaś budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak to uczynił organ I instancji. Kolegium zastrzegło jednak, że zgromadzony dotychczas materiał dowodowy nie pozwala na wydanie orzeczenia reformacyjnego, gdyż podstawą opodatkowania budowli jest ich wartość przyjęta przez podatnika dla celów amortyzacji. Zauważyło, że w aktach sprawy brak jest danych w tym zakresie ponieważ strona - mimo wezwania - nie przedstawiła danych dotyczących opodatkowania budowli.

SKO przyjęło, że z uwagi na zmianę sposobu opodatkowania pieca i suszarni (z budynków na budowle) oraz ze względu na brak informacji, jakie budowle podatnik zadeklarował do opodatkowania, konieczne będzie ustalenie ich wartości w oparciu o księgi prowadzone przez podatnika, a w razie wystąpienia sytuacji opisanej w art. 4 ust. 7 u.p.o.l., przez biegłego. Zaakcentowało, że w tym zakresie podatnik powinien współpracować z organem podatkowym pod rygorem kary porządkowej.

Kolegium wyjaśniło, że w deklaracji za 2009 r. podatnik prawidłowo zadeklarował jedynie grunty rolne. W zakresie informacji o nieruchomościach nie zadeklarował do opodatkowania, pomijając sporny piec i suszarnię, np. budynku kwalifikowanego jako tzw. pozostały. Nadto zaniżył powierzchnię do opodatkowania budynków mieszkalnych. Dlatego, z uwagi na wyczerpanie przesłanki z art. 68 § 2 pkt 2 O.p., dopuszczalne jest wydanie decyzji po upływie terminu 3 lat, o...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »