Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

28.01.2014

Ważność dowodów z bezprawnej kontroli podatkowej

W sytuacji, gdy organ kontroli naruszył przepisy prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, a mianowicie nie dopełnił obowiązku uzasadnienia przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, określonego w art. 79 ust. 7 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dowody przeprowadzone w toku tej kontroli, stosownie do treści art. 77 ust. 6 powyższej ustawy, będą mogły być wykorzystane w postępowaniu podatkowym pod warunkiem, że powyższe uchybienie nie miało istotnego wpływu na wynik kontroli - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Barbara Wasilewska, Sędzia NSA Arkadiusz Cudak (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Hieronim Sęk, Protokolant Marta Sokołowska-Juras, po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2013 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej A. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 20 czerwca 2012 r. sygn. akt I SA/Gd 485/12 w sprawie ze skargi A. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 10 lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za I, II i III kwartał 2006 r.:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od A. S. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w G. kwotę 5400 (słownie: pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrok sądu pierwszej instancji

1.1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 20 czerwca 2012 r., sygn. akt I SA/ Gd 485/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę A. S. (dalej: "skarżący") na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 10 lutego 2012 r. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za I, II i III kwartał 2006 r.

1.2. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku sąd pierwszej instancji, oceniając ustalenia poczynione przez organy podatkowe, stwierdził, że znajdują one podstawę w zgromadzonym materiale dowodowym (zgodnie z art. 187 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej: "O.p.") i zostały dokonane w granicach swobodnej oceny dowodów (zgodnie z art. 191 O.p.). Zdaniem sądu, organy podatkowe, w celu określenia zobowiązania podatkowego, nie mogły oprzeć się na księgach podatkowych, których podatnik nie posiadał a danych niezbędnych do określenia podatku od towarów i usług w zadeklarowanej wysokości nie można było ustalić na podstawie dokumentów źródłowych, które podatnik przedłożył jedynie w części. W konsekwencji Wojewódzki Sąd Administracyjny nie dopatrzył się takich naruszeń prawa, które skutkowałyby koniecznością wyeliminowania z obrotu prawnego zaskarżonej decyzji.

1.3. Rozpatrując zarzut przedawnienia zobowiązań podatkowych za I-III kwartał 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że w ocenie sądu zobowiązania te nie uległy przedawnieniu. Sąd argumentował, że 18 listopada 2011 r. zostało wszczęte śledztwo w sprawie o przestępstwo skarbowe w sprawie złożonych deklaracji podatkowych za okres od 2006 r. do 2010 r., a zatem, zdaniem sądu, zobowiązania za I-III kw. 2006 r. nie uległy przedawnieniu z dniem 31 grudnia 2011 r., gdyż termin przedawnienia uległ zawieszeniu. Ponadto, sąd pierwszej instancji wskazał, że w niniejszej sprawie zastosowano również środek egzekucyjny, poprzez zajęcie prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku bankowego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego bankiem (zawiadomienie z 18 listopada 2011 r. do P. w C. odebrane 6 grudnia 2011 r. przez podatnika i 25 listopada 2011 r. przez bank, zawiadomienie z 5 grudnia 2011 r. do O. w A. odebrane przez podatnika 20 grudnia 2011 r. i przez bank 8 grudnia 2011 r.).

Sąd pierwszej instancji wywiódł, że Dyrektor Izby Skarbowej w wydanej decyzji prawidłowo przyjął, że podatek od towarów i usług rozliczany jest za poszczególne kwartały. Przedmiotowe decyzje stanowią nie pojedynczą decyzję obejmującą rok 2006, ale odrębne decyzje dotyczące poszczególnych kwartałów. Stąd też, w ocenie sądu, możliwe jest samoistne orzekanie, co do każdego z kwartałów.

1.4. Odnosząc się do zarzutów dotyczących prawidłowości przeprowadzonego postępowania dowodowego, sąd pierwszej instancji stwierdził, że przedmiot sporu stanowiła w istocie różnica pomiędzy przedłożonymi przez podatnika do kontroli dowodami, a kwotami wykazanymi w deklaracjach za kontrolowane kwartały. W ocenie sądu w działaniu organu podatkowego, który przyjął przedłożone przez podatnika faktury dostaw i nabyć, a nie poszukiwał faktur na kwoty wykazane w deklaracji, nie można upatrywać naruszenia art. 187 § 1 i 188 O.p. Zdaniem sądu, organ prawidłowo przyjął, że w toku postępowania podatnik nie przedłożył faktur na kwoty wykazane w deklaracjach, nie wskazał kontrahentów, ani nie wykazał, że wystąpił o wydanie odpowiednich duplikatów. Podatnik nie wyjaśnił również okoliczności utraty dokumentów. Z akt sprawy bezsprzecznie wynika, że skarżący miał możliwość zapoznania się z materiałem dowodowym, w tym wskazania, jakich dowodów brak oraz przedłożenia pozostałych przyjętych przez niego do rozliczeń.

1.5. W ocenie sądu pierwszej instancji, organ zasadnie odstąpił od oszacowania podstawy opodatkowania, prawidłowo określił podstawę opodatkowania opierając się na przedłożonych przez stronę dowodach, uzupełnionych dowodami zgromadzonymi przez organ u nabywcy Z. inż. K. G. B. w C. Ustalono, że skarżący 31 maja 2006 r. wystawił fakturę na wartość netto 139.500 zł, podatek VAT 30.690 zł, dotyczącą form technologicznych do produkcji kostki brukowej, której nie przedłożył kontrolującym. Faktura ta została podpisana przez wystawcę A. S. i znajduje się w ewidencji nabywcy, zatem stanowi dowód dokonania wskazanej w niej sprzedaży. Organy podatkowe zobowiązane były w niniejszej sprawie do odstąpienia od szacowania podstawy opodatkowania, skoro dowody w zakresie dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych, tj. przedłożone przez podatnika faktury VAT i faktury uzyskane w toku czynności sprawdzających, pozwoliły na określenie podstawy opodatkowania.

1.6. W ocenie sądu bezzasadny jest zarzut skarżącego, że dla prawidłowego określenia podstawy opodatkowania konieczne było ustalenie wielkości podatku naliczonego. Skoro w toku postępowania podatkowego skarżący nie posiadał faktur, na podstawie których dokonał pomniejszenia podatku należnego o naliczony i nie przedstawił duplikatów tych faktur na potwierdzenie, że zdarzenia gospodarcze uprawniające do odliczenia podatku naliczonego miały miejsce, to zdaniem sądu pierwszej instancji nie zostało wykazane, że w dacie dokonywania przez podatnika obniżenia podatku należnego o naliczony spełnił przesłanki wynikające z art. 86 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm., dalej: "ustawa o VAT"), tj. określił w deklaracji kwotę podatku naliczonego jako sumę kwot podatku naliczonego wynikającego m.in. z faktur VAT z tytułu nabycia towarów i usług.

1.7. Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że w toku postępowania podatnik nie wykazał, aby od momentu wszczęcia kontroli do chwili zakończenia postępowania w sprawie wystąpił choćby do jednego z kontrahentów o wydanie duplikatów brakujących faktur. Zdaniem sądu, organ właściwie wyznaczył stronie termin do przedłożenia brakujących faktur, zatem podatnik miał możliwość podjęcia d...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »