Warunki zastosowania kosztów autorskich u pracownika

Z uzasadnienia: Dla zastosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% przychodu - koniecznym jest, by w umowie o pracę rozróżniono wynagrodzenia na część związaną z wykonywaniem obowiązków pracowniczych i część honoracyjną związaną z korzystaniem z praw autorskich za eksploatację dzieła, nie jest natomiast wystarczające rozróżnienie - wyodrębnienie czasu pracy przeznaczonego na pracę twórczą, bo z takiego rozróżnienia nie wynika, czy utwór rzeczywiście powstał i czy w związku z jego eksploatacją wypłacono honorarium, nie jest także dopuszczalne szacunkowe ustalanie ilości pracy "twórczej".

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. NSA Maria Serafin-Kosowska /spr./ Sędziowie WSA Tomasz Smoleń SO del. Jarosław Szaro Protokolant ref. st. Eliza Kaplita-Wójcik po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 6 listopada 2012 r. sprawy ze skargi A. W. i J. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok oddala skargę.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] po rozpatrzeniu odwołania A. i J. W. - zwanych dalej skarżącymi - od decyzji Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 rok w kwocie 9 817 zł, utrzymał w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie.

Według ustaleń organów oraz dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, A. i J. W. w dniu 8 kwietnia 2011 r. złożyli w Pierwszym Urzędzie Skarbowym wspólne zeznanie podatkowe w podatku dochodowym za 2010 rok, w którym J. W. wykazał dochody ze stosunku pracy oraz prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, natomiast A. W. jedynie ze stosunku pracy. W przedmiotowym zeznaniu podatkowym wykazana została ostatecznie nadpłata w wysokości 4 076 zł.

W dołączonym do zeznania piśmie z dnia 6 kwietnia 2011 r. podatnik J. W. wyjaśnił, że do części przychodu ze stosunku pracy zastosował koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%, przy czym ze sporządzonego przez podatnika arkusza kalkulacyjnego wynika, że te koszty dotyczą przychodu w kwocie 58.625,50zł a z kolei taka kwota przychodu wyliczona została w (dołączonym także przez podatnika) piśmie - informacji spółki z o.o. A. w W. w nawiązaniu do wykazanego za poszczególne miesiące 2006 r. "% czasu na projektach". W piśmie powyższym (tj. z dnia 6 kwietnia 2011 r.) podatnik powołał się także na załączoną interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] września 2010 r. nr [...] wydaną na wniosek spółki A. Przedmiotem tej interpretacji było opisane przez spółkę zdarzenie przyszłe a wyrażone przez nią stanowisko co do dopuszczalności zastosowania kosztów uzyskania przychodu zostało uznane za prawidłowe w sytuacji, gdy wytworem pracy pracownika jest utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych a w umowie o pracę zróżnicowano wynagrodzenie należne pracownikowi na część związaną z korzystaniem z praw autorskich i część związaną z wykonywaniem typowych obowiązków pracowniczych oraz wprowadzono sposób ewidencjonowania czasu pracy.

Podatnik J. W. był zatrudniony w spółce z o.o. A. z siedzibą w W. (wcześniej P. W. sp. z o.o.) na czas nieokreślony na podstawie umowy o pracę z dnia 2 maja 2005 r., na stanowisku asystent projektanta. Zgodnie z kartą opisu pracy, do jego zadań należało: przestrzeganie obowiązującego w Profilu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000, wykonywanie zadań o charakterze projektowym w dziedzinie określonej posiadanym przygotowaniem zawodowym i nabytym doświadczeniem, opracowywanie rysunków technicznych w technice komputerowej lub tradycyjnej pod nadzorem projektanta, wykonywanie obliczeń, pomiarów i tym podobnych prac pod nadzorem projektanta, wykonywanie prac poligraficznych związanych z edycją dokumentacji projektowej, stała kontrola wykonywanej pracy, usuwanie przeszkód utrudniających jej wykonanie, a w przypadku napotkania trudności niezwłoczne powiadomienie osoby, która powierzyła mu wykonywanie pracy, uczestniczenie w szkoleniach, kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Za realizację powierzonych zadań ustalono mu płacę zasadniczą, powiększoną o premię ustaloną na podstawie regulaminu premiowania.

W dniu 30 lipca 2010 r. A. sp. z o.o. i J. W. zawarli aneks do umowy o pracę z dnia 2 maja 2005 r. w związku z uzyskaniem przez J. W. w dniu 24 czerwca 2010 r. uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, na podstawie którego z dniem 1 sierpnia 2010 r. został on przeniesiony na stanowisko projektanta. Otrzymywane do tej pory wynagrodzenie zasadnicze oraz premia, powiększone zostało o dodatek projektancki. Umowa o pracę, zawarta pomiędzy A. sp. z o.o. a J. W. nie przewidywała rozróżnienia składników wynagrodzenia, tj. wynagrodzenia za stworzenie utworu oraz za wykonywanie innych obowiązków pracowniczych; rozróżnienie takie zostało przez tę spółkę wprowadzone dopiero w 2011 r. Do obowiązków pracowniczych J. W. należało sporządzanie, jako autor lub współautor, projektów budowlanych, projektów wykonawczych oraz koncepcji programowej zadań drogowych. W ramach wykonywania obowiązków pracowniczych nie zajmował się on wyłącznie czynnościami związanymi stricte z tworzeniem utworów w postaci dzieł projektowych. Ewidencja czasu pracy za 2010 rok w spółce z o.o. A. prowadzona była jedynie z podziałem na czas pracy poświęcony na poszczególne projekty oraz pozostałe czynności. Wypłacając wynagrodzenie pracownikom, spółka A. nie uwzględniała podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r. z późn. zm.). Koszty te, w wysokości 50 % uzyskiwanych przychodów, były uwzględniane przez pracowników w składanych przez nich rocznych zeznaniach podatkowych.

W decyzji z dnia [...] grudnia 2011 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego określił podatnikom A. i J. W. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 rok w kwocie 9.817zł.

W uzasadnieniu tej decyzji organ I instancji stwierdził, że do wynagrodzenia otrzymywanego przez J. W., w zakresie kosztów uzyskania przychodu, nie ma zastosowania ryczałtowa stawka w wysokości 50%, natomiast znajdzie zastosowanie przepis art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określający zryczałtowane koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy w wysokości 111,25 zł miesięcznie. Niezależnie od powyższego organ I instancji stwierdził, że J. W. w złożonym zeznaniu podatkowym zawyżył kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o 259,24 zł i w związku z tym w rozliczeniu podatku uwzględnił prawidłową kwotę składki.

Jeśli chodzi o rozliczenie podatnika J. W. z tytułu przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, to organ I instancji ich nie zakwestionował, podobnie jak poniesionych w tym zakresie kosztów uzyskania przychodów (wydatki na paliwo do samochodu, na usługi telekomunikacyjne, amortyzacja samochodu).

Nie zostało także zakwestionowane rozliczenie podatkowe w części dotyczącej podatniczki A. W.

Odwołanie od wyżej wymienionej decyzji wnieśli A. i J. W., zarzucając temu rozstrzygnięciu naruszenie: art. 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm., aktualny tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 749, zwanej dalej: Ordynacją podatkową), poprzez wymaganie aby obowiązek wykonywania przez pracowników utworów wynikał z brzmienia umowy o pracę, a wynagrodzenie za nie przypadające było w umowie wyraźnie wskazane, w sytuacji, gdy obowiązek ten nie wynika z przepisów prawa, a okoliczności te mogą być udowadniane innymi dowodami; art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej, poprzez naruszenie zasady prawdy obiektywnej, polegającej na przyjęciu, że obowiązki pracownicze nie obejmowały prac twórczych, w sytuacji gdy zostało to potwierdzone zarówno kartą opisu pracy na stanowisku projektanta, jak i wyjaśnieniami pracodawcy; art. 22 ust. 2 pkt 1 oraz art. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez przyjęcie że nie było podstaw do zastosowania 50 % stawki kosztów uzyskania przychodu w sytuacji, w której przychód został uzyskany z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych.

Na tej podstawie skarżący wnieśli o uchylenie zaskarżonej decyzji i orzeczenie co do istoty z uwzględnieniem przedstawionych zarzutów.

Dyrektor Izby Skarbowej, decyzją z dnia [...] czerwca 2012 r. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji.

W uzasadnieniu wskazał przede wszystkim n okoliczność zatrudnienia podatnika w spółce A. w 2010 r.: do 31 lipca 2010 r., jako starszego asystenta projektanta, a następnie jako projektanta i na wykonywanie przez niego w 2010 r. prac przy projektach:

1. opracowanie dokumentacji projektowej: "Budowa wschodniej obwodnicy miasta B." łącznie z uzyskaniem decyzji o zezwolenie na realizację tej inwestycji z klauzulą ostateczności (główny projektant - M. D.),

2. budowa autostrady wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi (główny projektant - R. A.),

3. budowa drogi ekspresowej S-19 (główny projektant - L. K.).

Przywołując unormowani zawarte w art. 9, art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 12 updof, organ II instancji wskazał, że jednym ze źródeł przychodów jest przychód ze stosunku pracy, czyli wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze tj. w szczególności wynagrodzenia zasadnicze itd.

W przypadku uzyskiwania przez podatnika przychodów z tytułu jednego stosunku pracy, koszty uzyskania przychodów z tego tytułu ustawodawca ustalił na kwotę 111,25zł miesięcznie (1.335zł rocznie) - art. 22 ust. 1 pkt 1 updof - natomiast w art. 22 ust. 9 pkt 3 tejże ustawy przewidziano te koszty w wysokości 50% uzyskanego przychodu a to z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami; w przepisie tym wskazano także sposób wyliczania tych kosztów. Ocena korzystania z powyższych praw lub z rozporządzania nimi, oceniana jest na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 90 poz. 631 z 2006 r. z późn. zm.) - powoływana dalej jako ustawa o prawie autorskim. Według tejże ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze (utwór) a w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne (art. 1 ust. 1, ust. 2 pkt 6). Utwór taki może powstać także w ramach stosunku pracy, bo jak wynika z art. 12 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, jeśli ta ustawa albo umowa o pracę nie stanowi inaczej, to pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu, autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Dla zastosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% przychodu - koniecznym jest, by w umowie o pracę rozróżniono wynagrodzenia na część związaną z wykonywaniem obowiązków pracowniczych i część honoracyjną związaną z korzystaniem z praw autorskich za eksploatację dzieła, nie jest natomiast wystarczające rozróżnienie - wyodrębnienie czasu pracy przeznaczonego na pracę twórczą, bo z takiego rozróżnienia nie wynika, czy utwór rzeczywiście powstał i czy w związku z jego eksploatacją wypłacono honorarium, nie jest także dopuszczalne szacunkowe ustalanie ilości pracy "twórczej".

Organ II instancji wskazał na konieczność zaistnienia określonych warunków dla skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodu a mianowicie:

- skutkiem pracy twórczej jest powstanie utworu lub artystycznego wykonania, będącego przedmiotem praw majątkowych za który twórca (artysta) otrzyma wynagrodzenie,

- za korzystanie z praw autorskich lub praw pokrewnych albo rozporządzania tymi prawami osiągnięty został przychód,

- z umowy o pracę z twórcą wynika jaka część wynagrodzenia jest wynagrodzeniem autorskim z tytułu korzystania przez pracownika z praw autorskich.

W ocenie organu II instancji, podatnik jako pracownik spółki A. świadczył pracę o twórczym charakterze w wyniku których mogły powstać utwory co do których ten pracodawca mógł nabyć autorskie prawa majątkowe, jednakże dla nabycia prawa do 50% kosztów uzyskania przychodów koniecznym jest ustalenie wysokości wynagrodzenia za wytworzone utwory w ramach stosunku pracy, a w niniejszej sprawie wyodrębnienie takiego wynagrodzenia nie jest możliwe.

W umowie o pracę między spółką A. (i jej poprzedniczką spółą P.) a podatnikiem - zatrudnionym od 2 maja 2005 r. do 30 lipca 2010 r. jako asystent projektanta a następnie jako projektant - nie dokonano takiego rozdziału, podatnik otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze i premię regulaminową a z chwilą przejścia na stanowisko projektanta - także dodatek projektancki. Z informacji przekazanych przez spółkę A. oraz przedłożonych dokumentów wynika, że podatnik od 24 czerwca 2010 r. posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie i jako projektant w sposób twórczy uczestniczył w projektowaniu - samodzielnie opracowywał całe projekty albo ich fragmenty. W sporządzonym rozliczeniu czasu pracy jako podatnika (dołączonym przez niego do zeznania rocznego), spółka wskazała "% czasu na projektach" za poszczególne miesiące 2010 r. i "maksymalne przychody" będące podstawą do kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% (według rejestracji czasu), ale nie rozliczała takich kosztów i nie wskazała wyodrębnionej kwoty wynagrodzenia jako "wynagrodzenia autorskiego". Nie kwestionując możliwości ustalania w umowie o ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »