Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:




Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.08.2016

Warunki do opodatkowania ryczałtem trzeba spełniać przez cały czas

Z uzasadnienia: Zasada kontynuacji rozliczania się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wynikająca z art. 9 ust. 1 zdanie 2 u.z.p.d. ma zastosowanie w sytuacji kiedy prawo do rozliczania się przez podatnika w tej formie trwa nieprzerwanie. Utrata tego prawa wyłącza możliwość odwołania się do zasady kontynuacji. Jest rzeczą oczywistą, że z chwilą utraty prawa do rozliczenia się w formie ryczałtu przestało obowiązywać domniemanie zachowania zryczałtowanej formy opodatkowania w następnym roku, a tym samym i latach późniejszych. Przy czym utrata prawa do ryczałtu ewidencjonowanego, wskutek bezskuteczności samego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, następuje wówczas od początku danego roku podatkowego i oznacza powrót do opodatkowania na zasadach ogólnych.

SENTENCJA
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Daria Gawlak-Nowakowska (sprawozdawca), Sędziowie sędzia WSA Dagmara Dominik-Ogińska, sędzia WSA Katarzyna Radom, Protokolant asystent sędziego Radosław Bulejak, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 14 lipca 2016 r. przy udziale - sprawy ze skargi K. B. na interpretację indywidualną Ministra Finansów (Dyrektora Izby Skarbowej w P.) z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oddala skargę w całości.

UZASADNIENIA
Przedmiotem skargi jest interpretacja indywidualna Ministra Finansów (Dyrektora Izby Skarbowej w P.; zwanego dalej organem podatkowym) wydana na rzecz K. B. (zwany dalej strona, wnioskodawca, podatnik, skarżący) z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyboru formy opodatkowania.

We wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji specjalistycznej odzieży ochronnej żaroodpornej (dla hutnictwa i straży pożarnej). W 2014 r. wnioskodawca opodatkowywał uzyskane przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Po zakończeniu roku podatkowego 2014 złożył zeznanie PIT-28. W 2015 r. nadal opodatkowywał się tym podatkiem. Pod koniec sierpnia 2015 r. pracownik Urzędu Skarbowego poinformował wnioskodawcę, że w wyniku czynności sprawdzających stwierdzono, iż przekroczył limit przychodu uprawniający do opodatkowania w 2015 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca poinformował Urząd Skarbowy, że w 2015 r. opodatkowywał się tym podatkiem wskutek błędnie przyjętej kwoty limitu przychodów. Jednocześnie poinformował ustnie Urząd, że jest w trakcie ustaleń odnośnie zasadności reklamacji towaru sprzedanego we wrześniu 2014 r., a w przypadku rozpatrzenia reklamacji pozytywnie - wystawi fakturę korygującą, dokona korekty przychodu w rozliczeniu za okres kiedy miała miejsce pierwotna sprzedaż, a w konsekwencji złoży korektę zeznania PIT-28 za 2014 r. We wrześniu 2014 r. wnioskodawca sprzedał specjalistyczne ubiory (18 sztuk ubiorów strażackich - faktura nr [...] z 24 września 2014 r.) Firmie handlowej, która go odsprzedała (jak wynika z korespondencji do Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej). Część ze sprzedanej odzieży (4 sztuki ubrań) została zareklamowana w Firmie handlowej przez ich Użytkownika (Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze za pośrednictwem Komendy Powiatowej Straży Pożarnej) pismem z 19 marca 2015 r. oraz z 20 maja 2015 r. odzież zareklamowano m.in. z powodu rozdarcia wewnętrznej warstwy spodni, oraz z powodu pęknięć szybek wizjerów. W kwietniu 2015 r. wnioskodawca dokonał naprawy odzieży m.in poprzez wymianę metalizowanej podszewki spodni. Zainteresowany nie uznał reklamacji w części dotyczącej pęknięć wizjerów, wskazując, że powstały one wskutek mechanicznego ich uszkodzenia przez użytkowników ubrań. Ponadto wyjaśnił (pismo z 10 kwietnia 2015 r.), że reklamowane rozdarcie spodni, których to podszewkę wymieniono, nie wynikało z rozerwania tkaniny, lecz nastąpiło rozwarstwienie metalizacji tkaniny wskutek nieprawidłowej konserwacji użytkowanego towaru. Reklamujący nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i powtórnie w maju 2015 r. zareklamował ubiory z powodu rozwarstwienia się metalizacji tkaniny (zewnętrznej i wewnętrznej) wskutek obniżonych właściwości tkaniny a tym samym ich wytrzymałości, co powoduje szybkie jej zużycie, oraz zareklamował pęknięcia wizjerów z powodu niewłaściwego ich mocowania, przedstawiając w uzasadnieniu argumentację zasadności reklamacji. Wnioskodawca zaznaczył, że pisma z reklamacją docierały do niego z pewnym opóźnieniem, ponieważ były przekazywane za pośrednictwem Firmy handlowej. Po telefonicznych ustaleniach, w miesiącu wrześniu 2015 r. dokonano oględzin reklamowanego towaru. W wyniku oględzin, mając na względzie wyjaśnienia i argumentację Reklamującego (Komendy Powiatowej PSP), jak również bezpieczeństwo Użytkowników, reklamacja została uznana w odniesieniu do dwóch sztuk ubiorów z uwagi na rozwarstwienie tkaniny zewnętrznej na znacznej powierzchni, co obniża właściwości ochronne ubrania, oraz z uwagi na pęknięcia szybek wizjerów. Przy rozpatrywaniu reklamacji wzięto pod uwagę to, że rozwarstwienie metalizacji tkaniny ubiorów mogło nastąpić również wskutek wad technologicznych procesu metalizacji tkaniny. Zaś w przypadku wizjerów uznano, że pęknięcia szybek mogły być spowodowane wadą konstrukcyjną ramek mocujących wizjer, a także niewłaściwym zamontowaniem ramek mocujących w procesie produkcyjnym, co mogło w konsekwencji spowodować wypadnięcie szybek i ich pęknięcia. Pęknięte szybki (wizjery) ograniczają w znacznym stopniu pole widzenie ratownika prowadzącego akcję ratowniczą. Na uznanie reklamacji wpłynęła dbałość o wizerunek firmy. W dniu 11 września 2015 r. Firma handlowa, która była bezpośrednim dostawcą przedmiotowych ubrań do Reklamującego, dokonała ich zwrotu. Wnioskodawca zaznaczył, że nie jest jedynym producentem tego typu odzieży. W następstwie tego wnioskodawca wystawił 14 września 2015 r. fakturę korygującą (nr [...] na kwotę 4.900 zł) do ww. faktury sprzedaży z 2014 r. Po czym w dniu 16 września 2015 r. dokonał na rzecz Firmy handlowej zwrotu należności zgodnie z fakturą korygującą. Wnioskodawca dokonał korekty (zmniejszenia) przychodów za okres, kiedy miała miejsce pierwotna sprzedaż, korekty wysokości przychodów za rok 2014 r. oraz złoży (w miesiącu wrześniu 2015 r.) korektę zeznania PIT-28 za 2014 r. W zeznaniu PIT-28 wnioskodawca wykazał za 2014 r. uzyskany przychód w kwocie 629.964,44 zł, po korekcie rzeczywisty przychód wynosi 625.064,44 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
1) Czy wnioskodawca powinien, na podstawie faktury korygującej (nr 5/2015 z 14 września 2015 r.), dokumentującej zwrot zareklamowanych towarów, dokonać odpowiedniego pomniejszenia wysokości przychodów podatkowych w rozliczeniu za okres, w którym miała miejsce pierwotna sprzedaż udokumentowana fakturą sprzedaży (nr [...] z 24 września 2014 r.), tj. za wrzesień 2014 r.?
2) Czy prawidłowo wnioskodawca dokona (w miesiącu wrześniu 2015 r.) korekty zeznania PIT-28 odnośnie wysokości przychodu za 2014 rok, w którym miała miejsce sprzedaż pierwotna?
3) Czy korekta zeznania (PIT-28) o wysokości uzyskanego przychodu za 2014 r. będzie uprawniać wnioskodawcę do opodatkowania w 2015 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, czy będzie musiał opodatkowywać się na zasadach ogólnych?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 3 dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyboru formy opodatkowania. Natomiast wniosek w części dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie korekty przychodów (pytania 1 i 2) został w dniu [...] r. rozstrzygnięty odrębną interpretacją indywidualną nr [...].

Zdaniem wnioskodawcy, należało uwzględnić fakturę korygującą z 2015 r. z tytułu zwrotu zareklamowanych towarów - w rozliczeniu za okres, kiedy miała miejsce sprzedaż pierwotna i dokonać korekty (zmniejszenia) przychodu za 2014 r., a w konsekwencji złożyć korektę zeznania PIT-28 za rok 2014. Ponieważ wskutek korekty przychodu rzeczywisty przychód (po korekcie) osiągnięty za rok 2014 wynosi 625.064,44 zł, uprawni wnioskodawcę to do opodatkowywania się w 2015 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, uważa się kwoty należne, nawet jeśli nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. W sytuacji, gdy nastąpi zwrot towarów, w konsekwencji zostanie wystawiona faktura, która stanowić będzie podstawę skorygowania wielkości przychodu. Stosownie do art. 14 ust. 1c ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, należy uznać (z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i ustawy) dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności. Podkreślił, że w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zamieszczono przepisów określających zasady korygowania przychodów, a co za tym idzie momentu dokonywania korekty, czyli czy przychód zmniejsza się (zwiększa) w dacie korekty, czy w dacie powstania przychodu należnego. Poza tym brak w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jakichkolwiek szczególnych regulacji i odesłania do odpowiedniego stosowania przepisów o podatku od towarów i usług powoduje, że nie można w przypadku korekty przychodu w podatku dochodowym stosować w drodze analogii rozwiązań przyjętych w podatku od towarów i usług. Literalna wykładnia wyżej powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że do przychodów podatkowych należy zaliczyć przychody w danym momencie należne podatnikowi (wymagalne, niewątpliwe i bezwarunkowe). Istotną kwestią jest zatem określenie daty uzyskania przychodu, ponieważ jest ona ściśle związana z ustaleniem momentu powstania obowiązku podatkowego. Pierwszeństwo w kształtowaniu daty powstania przychodu należnego na dzień dokonania czynności - m.in. wydania rzeczy. Późniejsze wystawienie faktury korygującej nie powoduje zmiany daty powstania tego przychodu, koryguje jedynie jego wysokość. Podkreślił, że faktura korygująca nie przedstawia odrębnego i niezależnego zdarzenia gospodarczego. Dotyczy ona sprzedaży, która miała miejsce w przeszłości. Faktura korygująca jest ściśle powiązana z fakturą pierwotną. Zatem, faktura korygująca ma wpływ na przychody należne, określone w fakturze podstawowej, a nie na jakichkolwiek inne przychody. Punktem odniesienia do faktury korygującej jest zatem faktura pierwotna. Faktura korygująca wskazuje właściwy przychód ze sprzedaży. Korekta przychodu wynikająca z faktur korygujących powinna być zatem odnoszona do uprzednio wykazanego przychodu należnego. Powinna być rozliczana w dacie wystawienia faktury pierwotnej, a nie w dacie wystawienia faktury korygującej. Przyczyny wystawienia faktury korygującej mogą być zróżnicowane. Niezależnie jednak od przyczyny jej wystawienia, punktem jej odniesienia jest zawsze faktura pierwotna. Faktura korygująca nie generuje bowiem nowego momentu powstania przychodu, lecz modyfikuje jedynie pierwotną wysokość przychodu. Skoro ustawodawca nie określił żadnych reguł dotyczących korekty wartości należnego przychodu, to nie ma podstaw prawnych, aby przyjmować, że dla daty rozliczenia takiej korekty przychodu i w konsekwencji dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego istotne znaczenie mają okoliczności związane z wystawieniem faktury korygującej. W rezultacie bez względu na przyczynę wystawienia faktury korygującej, korekta wielkości przychodu powinna być rozliczana w okresie rozliczeniowym, w którym został już ujęty przychód należny, z uwzględnieniem zasad określających datę powstania przychodu. Bez znaczenia w kontekście prawa podatkowego pozostaje fakt, że faktury korygujące wystawiane są na przełomie roku, już po złożeniu zeznania podatkowego. Faktury korygujące skutkujące koniecznością dokonania korekty wcześniej wykazanego przychodu, powinny być rozliczone w okresie rozliczeniowym, w którym pierwotnie został wykazany przychód dla celów podatku dochodowego, również wtedy, gdy korekta odnosić się będzie do zdarzenia zakończonego roku podatkowego. Nie ma żadnego powodu, by możliwość skorygowania wielkości przychodów określonego roku podatkowego ograniczyć wyłącznie do takich zdarzeń, które zaistniały jeszcze w tym roku podatkowym - takie stanowisko wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2005/10. Poza tym, w przeciwnym wypadku powodowałoby to zróżnicowanie sytuacji podatników w zależności od tego czy okoliczności mające wpływ na wysokość przychodu miałyby miejsce w roku podatkowym, w którym przychód powstał, czy też w latach następnych.

Podsumowując wnioskodawca stwierdził, że korektę przychodu będącą wynikiem zwrotu towarów z powodu uznania reklamacji, należy odnieść do wcześniej wykazanego przychodu, także wówczas, gdy zwrot nastąpił po zakończeniu roku podatkowego, a nawet po złożeniu zeznania podatkowego. Tak więc, ww. fakturę korygującą w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »