Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Koszty uzyskania przychodów

04.06.2019

Vouchery dla pracowników w kosztach firmy

Pytanie: Spółka chcąc uczcić i wynagrodzić pracowników, których staż pracy w spółce wynosi 20 lat nieodpłatnie przekazała im vouchery, które Spółka nabyła od firmy zewnętrznej. Vouchery zostały nabyte ze środków obrotowych. Cena jednego vouchera wynosi ok. 550 zł. Jest to gest podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz Spółki. Czy Spółka w związku z nabyciem i przekazaniem voucherów pracownikom ma prawo zaliczyć wydatki na zakup tych voucherów do kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 kwietnia 2019 r. (data wpływu 24 kwietnia 2019 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka w związku z nabyciem i przekazaniem voucherów pracownikom ma prawo zaliczyć wydatki na zakup tych voucherów do kosztów uzyskania przychodów (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2019 r. do Organu wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka w związku z nabyciem i przekazaniem voucherów pracownikom ma prawo zaliczyć wydatki na zakup tych voucherów do kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej także jako: „Spółka”) ma siedzibę w Polsce. Jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od całości dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Jest także podatnikiem VAT zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług utrzymania ruchu. Spółka chcąc uczcić i wynagrodzić pracowników, których staż pracy w spółce wynosi 20 lat nieodpłatnie przekazała im vouchery, które Spółka nabyła od firmy zewnętrznej. Vouchery zostały nabyte ze środków obrotowych. Cena jednego vouchera wynosi ok. 550 zł. Jest to gest podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz Spółki. Przekazanie vouchera, oprócz powyższego, ma za zadanie również wzmocnić więź pracowników ze Spółką oraz podkreślić, że są oni ważną częścią stabilnej organizacji. Voucher stanowi bodziec do dalszej efektywnej pracy na rzecz Spółki. Voucher został opatrzony logo Spółki oraz zapakowany w ozdobne pudełko bądź kopertę, następnie został przekazany pracownikom. Voucher uprawnia do dwuosobowego weekendowego pobytu w wybranym hotelu (oferta obejmuje jeden nocleg ze śniadaniem). Pracownik po otrzymaniu vouchera ma możliwość rezerwacji pobytu w jednym z około 20 hoteli, w których możliwa jest realizacja vouchera. Voucher jest ważny 365 dni od momentu dokonania zakupu i po tej dacie nie może być już zrealizowany. Może on tym samym teoretycznie nie zostać wykorzystany przez pracownika w wyznaczonym terminie. Spółka wskazuje, że przekazanych voucherów nie traktuje jako darowizny na rzecz pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, tj. zamiarem (wolą) Spółki nie było uczynienie darowizny na rzecz pracownika. Vouchery zostały przekazane w związku ze świadczoną pracą i łączącym strony stosunkiem pracy.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Spółka w związku z nabyciem i przekazaniem voucherów pracownikom ma prawo zaliczyć wydatki na zakup tych voucherów do kosztów uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w ocenie Spółki, ma ona prawo zaliczyć wydatki na zakup voucherów do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 15 ust. 1.

Przepis ten daje możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, że są one celowe i wykazują bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu bądź zachowanie lub zabezpieczenie źródeł przychodów. Przy czym, wydatek nie może być wymieniony w katalogu wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Tym samym, warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 updop.

W ocenie Spółki w niniejszej sprawie kluczowe znaczenie będą mieć dwie przesłanki dotyczące: celowości oraz braku występowania w katalogu z art. 16 ust. 1 updop. Pozostałe należy bowiem uznać za spełnione.

Odnośnie ww. przesłanki celowości wydatku należy to tłumaczyć w ten sposób, że możliwość kwalifikowania konkretnego wydatku jako kosztu uzyskania przychodu uzależniona jest od rzetelnej i całościowej oceny tego, czy w świetle wszystkich występujących w sprawie okoliczności, przy zachowaniu należytej staranności, podatnik w momencie dokonywania wydatku mógł i powinien przewidzieć, że wydatek ten przyczyni się do powstania, zachowania lub zabezpieczenia przychodu. Zaś z punktu widzenia wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 updop rozważyć należy, czy w niniejszej sprawie wydatki te mają charakter reprezentacji, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 updop, bądź stanowią darowiznę, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 14 updop.

Naczelny Sąd Administracyjny m.in. w wyroku z 17 czerwca 2013 r. sygn. akt II FSK 702/11 stwierdził, że celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności etc., wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami (klientami). Oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy patrzeć właśnie przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest wykreowanie takiego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny. Wymienienie jako przykładowych kosztów reprezentacyjnych wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, że wydatki te zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Nie są one kosztami jedynie wówczas, gdy mają charakter reprezentacyjny. Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny uznał za zasadne odwołanie się do etymologii terminu reprezentacja. Wyraz „reprezentacja” pochodzi od łacińskiego „repraesentatio” oznaczającego wizerunek. Upływ czasu nie zmienił jego znaczenia i formy.

Oznacza to, że „reprezentacja” w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 updop, stanowi działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów. W podanym znaczeniu reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia. W takiej sytuacji wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenie swojej zasobności, profesjonalizmu. Przy tak zdefiniowanym terminie „reprezentacji” kwestia wystawności, okazałości czy też ponadprzeciętności nie ma żadnego znaczenia. Stanowisko powyższe zostało potwierdzone w interpretacji ogólnej wydanej przez Ministra Finansów w dniu 25 listopada 2013 r. Nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521.

Z punktu widzenia reprezentacji, dodatkowo należy mieć też na względzie zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą. To co dawniej mogło zostać uznane za reprezentację do takiej kategorii nie zostanie zaliczone obecnie ze względu na zmieniające się realia prowadzenia działalności gospodarczej, przyjęte w tym zakresie dobre praktyki i obyczaje. Dotyczy to akceptowanych i stosowanych powszechnie zachowań, bez których nie jest możliwe lub utrudnione byłoby prowadzenie działalności gospodarczej.

W tym kontekście, w ocenie Spółki wydatki na vouchery dla pracowników, którzy w zasadzie od początku istnienia Spółki pracują na jej rzecz są wydatkami celowymi z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej, nakierowane są na uzyskanie, zachowanie lub zabezpieczenie przychodów, jak również nie stanowią wydatków o charakterze reprezentacyjnym.

W ocenie Spółki powyższe wynika z tego, że nagrodzeni pracownicy zostaną docenieni, co będzie miał...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100