Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.11.2015

VAT. Wysyłka faktury korygującej przy wykorzystaniu poczty elektronicznej

Pytanie podatnika: Czy w przypadku otrzymania drogą mailową potwierdzenia odbioru wiadomości mailowej (potwierdzenie automatyczne z serwera nabywcy lub odesłania przez nabywcę maila z potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej), która w załączeniu zawierała fakturę korygującą, należy uznać, że podatnik posiada potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę, uprawniające do obniżenia podstawy opodatkowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2015 r. (data wpływu 16 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania w związku z:

  • otrzymaniem potwierdzenia odbioru faktury korygującej drogą mailową (potwierdzenie automatyczne z serwera nabywcy lub odesłania przez nabywcę maila z potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej) - jest prawidłowe,
  • wysłaniem drogą elektroniczną wiadomości mailowej, która posiadała w załączeniu fakturę korygującą oraz posiadania dodatkowej dokumentacji, z której wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania w związku z otrzymaniem potwierdzenia odbioru faktury korygującej drogą mailową (potwierdzenie automatyczne z serwera nabywcy lub odesłania przez nabywcę maila z potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej) oraz wysłaniem drogą elektroniczną wiadomości mailowej, która posiadała w załączeniu fakturę korygującą oraz posiadania dodatkowej dokumentacji, z której wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki jawnej będącej czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, dokonuje sprzedaży wysyłkowej towarów podlegającej opodatkowaniu w Polsce. Nabywcy zawierają ze Spółką umowę sprzedaży za pośrednictwem Internetu (sklep internetowy). Towar jest wysyłany za pośrednictwem ….. lub kuriera. Nabywcami towarów są zarówno przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są podatnikami podatku od towarów i usług (wtedy sprzedaż jest rejestrowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej). Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą nabywające od Spółki towary niezwiązane w sposób bezpośredni z tą działalnością, jako konsumenci są uprawnieni, (co wynika z odrębnych uregulowań prawnych) do odstąpienia od umowy, dokonania zwrotu towaru i otrzymania zwrotu uiszczonej płatności. Chęć odstąpienia nabywca zgłasza za pośrednictwem specjalnego formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, zamieszczonego w regulaminie zakupów na stronie sklepu internetowego, bądź też drogą mailową. Wspomniany formularz wysyłany jest elektronicznie lub w wersji papierowej razem z towarem. Każdorazowo w takiej sytuacji Spółka zwraca kontrahentowi przedpłaconą kwotę i wystawia fakturę korygującą, która w większości przypadków wysyłana jest pocztą elektroniczną z prośbą o odesłanie podpisanej kopii wraz z towarem, (jeżeli wcześniej nie został on odesłany) lub pocztą, co stanowi duże utrudnienie zarówno po stronie klienta jak i sklepu.

Przy sprzedaży wysyłkowej, występują również często sytuacje, w których z uwagi na dbałość o klienta i dokładanie wszelkiej staranności w utrzymanie długofalowych relacji z odbiorcami towarów Spółki, konieczne jest dokonywanie obniżenia cen bądź też przyjmowanie zwrotów towarów po upływie dłuższego niż 14 dni czasu, jaki upłynął od transakcji sprzedaży (np. w ramach zgłoszonych zgodnie z regulaminem sklepu, uznanych reklamacji). Wówczas również Spółka dokonuje zwrotu środków pieniężnych na rzecz kontrahenta oraz wystawia fakturę korygującą i wysyła z prośbą o odesłanie tak jak ma to miejsce przy odstąpieniu od umowy.

Ze względu na wciąż rosnącą liczbę zamówień i transakcji w sklepie internetowym oraz troskę o ich prawidłową i szybką obsługę, Spółka będzie chciała w sposób optymalny usprawnić proces korygowania sprzedaży. Dlatego zarówno przy odstąpieniu od umowy jak i późniejszych zwrotach towarów zamierza faktury korygujące wysyłać i potwierdzać drogą elektroniczną.

W celu otrzymania potwierdzenia faktury korygującej Spółka zastosuje procedurę, w ramach której w pierwszym działaniu w sytuacji wysyłania do nabywcy wiadomości z załączoną fakturą korygującą przy użyciu poczty elektronicznej, odbiorca będzie miał możliwość automatyczne potwierdzić otrzymanie wiadomości. Odbiorca wiadomości odbierając wiadomość z załączoną fakturą korygującą będzie mógł wybrać opcję, która pojawi się automatycznie o treści „Potwierdź nadawcy odbiór wiadomości: Tak/Nie”. W przypadku wybrania opcji „Tak” Spółka otrzyma maila zwrotnego z informacją o odczycie wiadomości. Jeżeli natomiast odbiorca wybierze opcję „Nie”, potwierdzenie odbioru nie zostanie wysłane. W przypadku, gdy wiadomość z fakturą korygującą nie dotrze na serwer poczty elektronicznej, na którym znajduje się konto poczty elektronicznej odbiorcy, to Spółka otrzyma automatycznego maila zwrotnego z komunikatem o błędzie technicznym uniemożliwiającym dostarczenie wiadomości. W sytuacjach, gdy Spółka nie otrzyma automatycznego maila zwrotnego z potwierdzeniem odczytu wiadomości albo otrzymania komunikatu o błędzie technicznym, to Spółka wyśle kolejną wiadomość pocztą elektroniczną, prosząc w treści maila odbiorcę wiadomości o potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez wysłanie zwrotnej wiadomości pocztą elektroniczną z oświadczeniem o potwierdzeniu odbioru faktury korygującej.

Fakt, że Spółka będzie podejmowała próby doręczenia faktury korygującej będzie wynikał bezpośrednio z historii korespondencji z programu komunikacyjnego zapewniającego ujednolicone miejsce do zarządzania pocztą e-mail. Historia korespondencji przechowywana będzie w formie papierowej (poprzez-wydruk) lub w formie elektronicznej (na trwałym nośniku).

W sytuacji braku uzyskania potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej w drodze automatycznego odesłania z serwera nabywcy informacji o odbiorze wiadomości lub w drodze otrzymania maila zwrotnego, w treści którego nabywca potwierdzi, że odebrał fakturę korygującą, Spółka nie będzie posiadała dokumentacji, z której będzie wynikało, że nabywca jest w posiadaniu korekty faktury i że się z nią zapoznał, ale Spółka będzie mieć dokumenty potwierdzające, że nabywca wie, że transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w fakturze korygującej. Na dokumenty powyższe składać się będą: formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, korespondencja mailowa z odbiorcą z programu obsługującego pocztę elektroniczną, potwierdzenie dokonania zwrotu przelewem płatności do nabywcy, dokumenty magazynowe dokumentujące przyjęcie zwróconego towaru. Posiadanie wymienionej dokumentacji oraz próba doręczenia w formie opisanej powyżej zdaniem Spółki wyczerpuje wymagania stawiane w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT i uprawnia do obniżenia podstawy opodatkowania.

Faktury korygujące Spółka będzie wystawiała zarówno na rzecz podatników prowadzących działalność gospodarczą (tych działających i tych nie działających w charakterze podatnika) jak i na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Sposób wystawiania i przechowywania faktur, będących przedmiotem pytań, spełnia wymogi określone w przepisach art. 106m i 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Pytanie 1

Czy w przypadku otrzymania drogą mailową potwierdzenia odbioru wiadomości mailowej (potwierdzenie automatyczne z serwera nabywcy lub odesłania przez nabywcę maila z potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej), która w załączeniu zawierała fakturę korygującą, należy uznać, że podatnik posiada potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę, uprawniające do obniżenia podstawy opodatkowania?

Pytanie 2

Czy w sytuacji wysłania drogą elektroniczną wiadomości mailowej, która posiadała w załączeniu fakturę korygującą oraz posiadania dodatkowej dokumentacji, z której wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej, należy uznać, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podstawy opodatkowania?

Zdaniem Wnioskodawcy.

Własne stanowisko pytanie 1

Tak, otrzymanie przez sprzedawcę (podatnika) automatycznego potwierdzenia z programu pocztowego dostarczenia maila wraz z załączoną fakturą korygującą lub odesłanie przez nabywcę maila z treścią potwierdzającą otrzymanie faktury korygującej, będzie stanowiło potwierdzenie uprawniające do obniżenia podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13.

Rolą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych celem doprowadzenia do udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Są one, zatem wystawiane by doprowadzić stan wynikający z faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Skoro wystawiona faktura pierwotna została wprowadzona do obrotu gospodarczego i stała się prawidłowym dokumentem stwierdzającym dokonanie sprzedaży, to tym samym okoliczności uprawniające do obniżenia obrotu należy udokumentować fakturą korygującą i wprowadzić ją do obrotu prawnego. Natomiast, jeżeli wprowadzeniem do obrotu jest przesłanie faktury w dowolnym formacie elektronicznym za pośrednictwem poczty elektronicznej oczywiście przy zachowaniu autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności, to również wysłanie tą drogą faktury korygującej będzie wprowadzeniem jej do obrotu prawnego.

Ponieważ przepisy ustawy nie zawierają żadnego wymogu dotyczącego formy takiego potwierdzenia, wiadomość zwrotna przesłana drogą elektroniczną czyni zadość warunkowi legitymowania się potwierdzeniem odbioru korekty faktury przez nabywcę. Po drugie zachowana będzie należyta staranność, jeżeli chodzi o uzyskanie potwierdzenia, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z jej treścią tj. będzie on mógł potwierdzić, że otrzymał wiadomość z załącznikiem poprzez wybór opcji o potwierdzeniu odbioru lub będzie mógł to uczynić odrębnym mailem.

Własne stanowisko pytanie 2

Tak, w przypadku zwrotu towaru przez nabywcę bądź obniżenia ceny oraz zwrotu wynagrodzenia nabywcy w wyniku odstąpienia od umowy, bądź uznania reklamacji, wysłanie faktury korygującej pocztą elektroniczną na adres wskazany przez nabywcę, w wyżej przedstawionym opisie sprawy i przy dysponowaniu dodatkową dokumentacją, z której wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej będzie zdaniem Spółki wystarczające do obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT o wartość zwróconych towarów, uznanych reklamacji, udzielonych rabatów, upustów i w tej sytuacji nie jest wymagane uzyskanie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej ani drogą mailową ani na piśmie.

Co do zasady, dla obniżenia podstawy opodatkowania o wartość zwróconych towarów, konieczne jest potwierdzenie otrzymania przez nabywcę faktury korygującej. Zgodnie bowiem z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Jednak w myśl art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. W takim przypadku, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spienione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4.

Po pierwsze, w przedstawionym powyżej opisie sprawy nabywca będzie wiedział, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »