VAT. Wystawianie faktur w imieniu i na rzecz podmiotów korzystających ze zwolnienia

Pytanie podatnika: Czy porozumienie w sprawie wystawiania faktur w imieniu i na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 106d ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług może przewidywać, że zatwierdzenie faktury nastąpi przez Partnera w sposób milczący, tj. gdy w terminie określonym w umowie nie zgłosi on sprzeciwu lub uwag w stosunku do faktury wystawionej przez Spółkę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r) uzupełnionym pismem z 16 stycznia 2015 r. (data wpływu 22 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur VAT w imieniu i na rzecz podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur VAT w imieniu i na rzecz podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 16 stycznia 2015 r. (data wpływu 22 stycznia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 9 stycznia 2015 r. znak: IBPP2/443-1043/14/IK.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność w zakresie doradztwa w zarządzaniu danymi o zużyciu energii oraz rozliczania indywidualnych kosztów ciepła, wody i innych mediów. Spółka posiada status czynnego podatnika podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”).

W związku z prowadzoną działalnością Wnioskodawca zawiera (i zamierza zawierać) umowy z Partnerami, w oparciu o które Partnerzy dokonują (będą dokonywać) odpłatnej sprzedaży towarów lub usług na rzecz Wnioskodawcy. Partnerzy posiadają status podatników VAT czynnych lub też ze względu na rodzaj świadczonych usług lub wysokość obrotów, podlegają zwolnieniu od podatku VAT.

Ze względu na fakt, że Partnerzy Spółki często są podmiotami stosunkowo niewielkimi i nie dysponującymi stosownymi systemami informatycznymi, a z drugiej strony Spółka dysponuje zaawansowanymi i stale rozwijanymi systemami wspierającymi zarządzanie. Spółka wraz z Partnerami rozważa możliwość wprowadzenia samofakturowania. W tym celu Spółka zamierza z każdym z zainteresowanych Partnerów podpisać stosowne porozumienie, które będzie określać przyjęte przez Strony zasady samofakturowania, w tym w szczególności procedurę zatwierdzania poszczególnych faktur przez Partnera.

Procedura samofakturowania ma obejmować zarówno faktury, faktury zaliczkowe, faktury korygujące oraz ewentualnie duplikaty faktur.

W ramach procedury samofakturowania Strony zakładają, że Spółka po wystawieniu Faktury będzie ją przesyłać Partnerowi przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (email). Faktury będą przesyłane przez Wnioskodawcę w formacie PDF na wskazany przez Partnera w porozumieniu adres poczty elektronicznej (email).

Założeniem przyjętym w porozumieniu będzie mechanizm milczącego zatwierdzania faktur. Oznacza to, że brak zastrzeżeń lub sprzeciwu w stosunku do faktury wystawionej przez Spółkę w terminie 7 dni (termin określony w porozumieniu) będzie równoznaczny z zatwierdzeniem faktury przez Partnera. Z kolei przekazanie zastrzeżeń lub sprzeciwu przez Partnera w jakiejkolwiek formie (w tym w formie elektronicznej) skutkować będzie brakiem zatwierdzenia faktury.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy porozumienie w sprawie wystawiania faktur w imieniu i na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 106d ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług może przewidywać, że zatwierdzenie faktury nastąpi przez Partnera w sposób milczący, tj. gdy w terminie określonym w umowie nie zgłosi on sprzeciwu lub uwag w stosunku do faktury wystawionej przez Spółkę?

Stanowisko Wnioskodawcy (przeformułowane pismem z 16 stycznia 2015 r.).

Zdaniem Spółki sposób zatwierdzenia faktur zależy jedynie od woli stron umowy. W braku bowiem ograniczeń ustawowych lub wytycznych dotyczących uregulowania sposobu zatwierdzenia faktur wystawionych przez nabywcę towaru lub usługi, można przyjąć, że zatwierdzenie faktury może nastąpić nie tylko przez określone, aktywne działania podmiotu dokonującego sprzedaży, ale także przez brak podjęcia określonych działań, jeżeli tylko taki mechanizm zostanie uregulowany w umowie oraz jeżeli będzie pozwalał na jednoznaczne rozstrzygnięcie czy dana faktura została zatwierdzona przez nabywcę. Mając powyższe na uwadze Spółka stoi na stanowisku, że porozumienie w sprawie wystawiania faktur w imieniu i na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 106d ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług może przewidywać, że zatwierdzenie faktury nastąpi przez Partnera w sposób milczący, tj. gdy w terminie określonym w umowie nie zgłosi on sprzeciwu lub uwag w stosunku do faktury wystawionej przez Spółkę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Według art. 8 ust. 1 ustawy - przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Według art. 96 ust. 3 ustawy, podmioty wymienione w art....

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »