Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

04.12.2013

VAT: Sprzedaż gruntu z budynkami do rozbiórki

Nie można dostawy zabudowanych gruntów traktować jako czynności wyłączonej spod zwolnienia przedmiotowego z art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tylko z tych względów, że nabywca zamierza wyburzyć budynki oraz budowle i wznieść na tym terenie nowy budynek - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Danuta Oleś, Sędzia NSA Arkadiusz Cudak (sprawozdawca), Sędzia NSA Ryszard Pęk, Protokolant Krzysztof Zaleski, po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2013 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 3297/12 w sprawie ze skargi T. Sp. z o. o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2012 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości,
2) oddala skargę,
3) zasądza od T. Sp. z o. o. z siedzibą w W. na rzecz Ministra Finansów kwotę 340 (słownie: trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrok sądu pierwszej instancji

1.1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 3297/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu skargi T. P. sp. z. o.o. z siedzibą w W. (dalej "spółka", "skarżąca") na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2012 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług, uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.

1.2. Sąd pierwszej instancji wskazał, że pytanie zadane przez skarżącego we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczyło tego, czy faktura korygująca, którą otrzyma od poprzedniego właściciela z powodu zmiany kwalifikacji transakcji opisanej w stanie faktycznym, będzie uprawniała ją do odliczenia podatku VAT wykazanego na tej fakturze (w myśl art. 86 i następnych ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm., dalej: "ustawa o VAT").

1.3. We wniosku strona wskazała, że na podstawie umowy zawartej 29 stycznia 2009 r. nabyła nieruchomość składającą się z pięciu działek, dla których prowadzone są trzy księgi wieczyste. W umowie przedwstępnej, zawartej w formie aktu notarialnego, na przedmiotowych działkach nie ujawniono żadnych naniesień (tj. budynków, budowli). W momencie podpisania umowy sprzedaży na ww. gruntach znajdował się jednak szereg budynków oraz budowli. Cena sprzedaży nieruchomości (wraz z budynkami i budowlami) została określona w jednej kwocie. Do budynków i budowli położonych na gruncie nie została przypisana żadna kwota, gdyż nie przedstawiały żadnej wartości ekonomicznej. W umowie przedwstępnej właściciel zobowiązał się do usunięcia z nieruchomości wszelkich ruchomości, urządzeń i elementów wyposażenia służących prowadzeniu działalności sportowej. Prace te miały zostać przeprowadzone do dnia fizycznego przekazania gruntu, a najpóźniej do dnia, w którym upłynął termin zawarcia umowy przenoszącej własność. Do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej rozbiórka nie została przeprowadzona. Nieruchomość została nabyta z przeznaczeniem pod zabudowę, tj. wybudowanie centrum handlowego z lokalami pod wynajem. Sprzedaż udokumentowano fakturą VAT w całości kwalifikującą transakcję jako zwolnioną z opodatkowania (bez wykazania kwoty VAT). Jednakże, zdaniem spółki, takie rozliczenie było nieprawidłowe i wymaga odpowiedniego skorygowania. Na marginesie spółka zaznaczyła, że w 2008 r. wszedł w życie plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, zgodnie z którym przeznaczenie podstawowe opisywanego terenu, to "tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, usługi".

1.4. We wniosku spółka argumentowała, że sprzedający jest obowiązany dokonać korekty faktury VAT dokumentującej transakcję, gdyż jej przedmiotem był grunt niezabudowany, przeznaczony pod zabudowę, którego dostawa, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, powinna była zostać opodatkowana. Według skarżącej, w przypadku transakcji dotyczącej przedmiotowych nieruchomości należy uznać, że obiektem tej transakcji był grunt przeznaczony pod zabudowę, a nie zabudowania znajdujące się na przedmiotowych działkach. W jej ocenie, za takim stanowiskiem przemawia zgodny zamiar stron, które w umowie przedwstępnej uzgodniły, że przedmiotem sprzedaży mają być określone działki. W umowie tej nie wymieniono znajdujących się na tych działkach obiektów, ponieważ nie przedstawiały one jakiejkolwiek wartości i przeznaczone były do rozbiórki. Z ekonomicznego punktu widzenia nabywając ww. nieruchomości, spółka nabyła grunt przeznaczony pod zabudowę. Znajdujące się tam budynki i budowle nie miały żadnej ekonomicznej wartości, co potwierdza fakt, że nie zapłacono za nią żadnej kwoty.

1.5. Organ podatkowy uznał stanowisko skarżącej za nieprawidłowe. W uzasadnieniu Minister Finansów wskazał, że w niniejszej sprawie kluczową kwestią jest odpowiednie zakwalifikowanie sprzedawanego gruntu. Zdaniem organu, skarżąca nie ma racji twierdząc, że skoro budynki i budowle posadowione na gruncie nie mają dla niej żadnej wartości, należy je całkowicie pominąć, a grunt traktować jako niezabudowany, ale przeznaczony pod zabudowę. Podkreślił, że pomimo tego, że budynki i budowle nie prezentują dla skarżącej żadnej wartości ekonomicznej, to dopóki dany obiekt budowlany spełnia przesłanki do uznaniu go za budynek, czy też budowlę, teren, na którym jest on usytuowany, jest terenem zabudowanym. Dopiero na skutek podjętych prac rozbiórkowych przestanie on spełniać kryteria przewidziane dla budynku lub budowli, i wówczas taki staje się gruntem niezabudowanym. Na powyższe bez wpływu pozostaje okoliczność, że wartość przeznaczonego do rozbiórki budynku lub budowli może być znikoma. W związku z powyższym Minister Finansów stwierdził, że z punktu widzenia konsekwencji podatkowych w podatku od towarów i usług, przedmiotem sprzedaży w rozpatrywanej sprawie jest grunt zabudowany wraz z posadowionymi na nim budynkami i budowlami. Według organu, analiza przedmiotowej transakcji potwierdza, iż część sprzedawanych gruntów (2 działki) korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy. Spółce nie przysługuje natomiast prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości będących przedmiotem niniejszej interpretacji, ze względu na fakt, że transakcja ta podlegała zwolnieniu z podatku VAT, w związku z art. 88 ust. 3 a pkt 2 ustawy o VAT.

1.6. Wojewódzki Sąd Administracyjny, uchylając zaskarżoną interpretację, wskazał, że odpowiedź na zadane przez spółkę pytanie uzależniona była od prawidłowego zakwalifikowania opisanej przez nią transakcji jako transakcji polegającej na dostawie terenu niezabudowanego, przeznaczonego pod zabudowę (wówczas dostawa taka podlegałaby opodatkowaniu, zaś spółce przysługiwałoby prawo do odliczenia), albo jako transakcję dostawy budynków i budowli. Sąd pierwszej instancji stwierdził, że pomimo faktu, iż w momencie zawierania umowy sprzedaży na...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »