Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.09.2016

VAT. Sprzedaż firmowego garażu

Pytanie podatnika: Przedmiotem dostawy jest garaż. Jest to osobny budynek przylegający do ściany domu. Może być przedmiotem samodzielnej dostawy. Razem z budynkiem magazynowym posiada oddzielną księgę wieczystą. Garaż został wprowadzony do księgi środków trwałych protokołem ujawnienia i nie podlegał odliczeniu VAT. Magazyn natomiast został dobudowany do ściany garażu - odliczony został VAT. Budynek garaż i budynek magazyn są ze sobą połączone i stanowią jedną nieruchomość (wspólna księga wieczysta). Jaką należy określić stawkę podatku z tytułu dostawy ww. budynków?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2016 r. (data wpływu 22 czerwca 2016 r.) uzupełnionym w dniu 12 lipca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości, korekty faktury i podatku naliczonego odliczonego z tytułu budowy magazynu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2016 r. został złożony wniosek uzupełniony w dniu 12 lipca 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości, korekty faktury i podatku naliczonego odliczonego z tytułu budowy magazynu.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wraz z mężem posiada Pani dom z garażem. W sierpniu 2007 r. założyła Pani działalność gospodarczą. Garaż stał się siedzibą firmy, protokołem ujawnienia został wprowadzony do ewidencji jako środek trwały. W miesiącu wrześniu 2007 r. został dobudowany magazyn i przyjęty jako środek trwały. Od tego momentu, oprócz prostych prac gospodarczych nie ponosiła Pani nakładów finansowych na modernizację budynków (nie wzrosła też wartość środków trwałych). Budynki użytkowane były tylko przez Pani firmę. Aktualnie sprzedaje Pani budynki, które były przeznaczone pod działalność gospodarczą. Myślała Pani, że jako środki trwałe podlegają opodatkowaniu i wystawiła 29 kwietnia 2016 r. fakturę zaliczkową ze stawką podatku VAT 23% na kwotę 10.000 zł brutto. Celem upewnienia się co do słuszności wystawienia takiej faktury, zadzwoniła Pani do Urzędu Skarbowego. Nie udzielono Pani jasnej odpowiedzi co do prawidłowości faktury, podano numer Krajowej Informacji Podatkowej. Pracownik KIP poinformował Panią, że popełniła błąd naliczając podatek, ponieważ nieruchomość jest zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy - „prawo pierwszego zasiedlenia”. Wyjaśnił, że wiąże się to z tym, że użytkuje Pani budynki powyżej 2 lat, nie modernizowała ich, a ich wartość nie wzrosła. Po tej informacji dokonała Pani korekty faktury zaliczkowej - na zwolnioną z opodatkowania, a fakturę końcową wystawiła poprawnie ze zwolnieniem od podatku. Ponadto ze względu na to, że nie użytkuje nieruchomości pełnych 10 lat, dokona za miesiąc maj korekty rozliczenia podatku odliczonego na inwestycję.

Z uzupełnienia wniosku wynika, że przedmiotem dostawy był „garaż”. Jest to osobny budynek przylegający do ściany domu. Może być przedmiotem samodzielnej dostawy. Razem z budynkiem magazynowym posiada oddzielną księgę wieczystą. Garaż został wybudowany w 1983 r. Został przepisany notarialnie na męża. Stał się wspólną własnością w 2006 r. przez rozszerzenie umowy małżeńskiej. Garaż został wprowadzony do księgi środków trwałych protokołem ujawnienia i nie podlegał odliczeniu podatku VAT. Z tytułu inwestycji budowy budynku magazynowego przysługiwało Pani prawo odliczenia podatku i z tego uprawnienia Pani skorzystała. Dobudowany magazyn oznacza, że do ściany garażu został dobudowany budynek magazynowy. Stanowi on odrębny od domu budynek. Budynek garaż i budynek magazyn są ze sobą połączone i stanowią jedną nieruchomość (wspólna księga wieczysta). Budynki te były przeznaczone pod działalność gospodarczą.

Wątpliwości Pani dotyczą określenia stawki podatku z tytułu dostawy budynków, dokonania korekty wystawionej faktury zaliczkowej oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego z tytułu budowy.

Pani zdaniem, dokonała Pani korekty faktury zaliczkowej (VAT 23% na zw.). W deklaracji VAT-7 za maj 2016 r. dokonała korekty VAT odliczonego na budowę środka trwałego - magazyn (rubr. 46).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Co do zasady stosownie do treści art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest generalnie zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie - według art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej;

Z kolei przepisy Dyrektywy 2006/112/WE Rady, posługują się pojęciem „pierwszego zasiedlenia”, jednakże nie definiują tego pojęcia oraz nie wprowadzają dodatkowych warunków go określających.

W konsekwencji zarówno zgodnie z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz w świetle utrwalonego w tej materii orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pierwsze zasiedlenie budynku należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”. W efekcie, aby w tej sytuacji można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do zajęcia budynku, jego używania, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10 pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b), nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ww. artykułu).

Dokonując analizy powyższych przepisów stwierdzić należy, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części b...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »