Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.05.2016

VAT-R po terminie a prawo powrotu do zwolnienia podmiotowego VAT

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo do ponownego skorzystania ze zwolnienia podmiotowego na mocy art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług w razie niezłożenia w terminie aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R w zakresie danych objętych zawiadomieniem o ponownym zwolnieniu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2016 r. (data wpływu 15 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do ponownego skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania VAT, na podstawie art. 113 ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do ponownego skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania VAT, na podstawie art. 113 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

… (dalej Wnioskodawca) prowadzi indywidualną działalność gospodarczą pod firmą … z siedzibą w … w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych.

Wnioskodawca do 2013 r. był uprawniony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jako tzw. drobny przedsiębiorca do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług. W 2013 r. wartość sprzedaży dokonanej przez Wnioskodawcę nieznacznie przekroczyła w proporcji do okresu prowadzenia działalności limit pozwalający na skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 u.p.t.u. W następstwie przekroczenia wartości sprzedaży zwolnionej o kwotę 4.802 zł nastąpiła u Wnioskodawcy utrata prawa do zwolnienia, powstanie obowiązku podatkowego w tym zakresie oraz zobowiązanie do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego. Zatem w następstwie powyżej przedstawionego zdarzenia Wnioskodawca stał się czynnym podatnikiem VAT zobowiązanym do składania deklaracji podatkowych za miesięczne okresy rozliczeniowe. Niemniej Wnioskodawca w związku z niewielką kwotą wartości sprzedaży w 2013 r. przeoczył tak nieznaczne przekroczenie niniejszego limitu, co w konsekwencji spowodowało, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego, złożył deklarację podatkową za miesiąc grudzień 2013 oraz za poszczególne miesiące 2014 r. oraz dokonał zapłaty zaległego podatku (wyliczenie kwoty podatku tzw. metodą „w stu”) dopiero w 2016 r. Jednocześnie Wnioskodawca w trakcie 2014 r. nie przekroczył limitu uprawniającego go do zwolnienia i w rezultacie mógł ponownie z niego skorzystać od dnia 1 stycznia 2015 r. Podkreślić należy, iż w związku z pierwotnym przeoczeniem momentu przekroczenia limitu wartości sprzedaży w 2013 r. również zawiadomienie o ponownym skorzystaniu ze zwolnienia podmiotowego zostało przez Wnioskodawcę złożone dopiero w lutym 2016 r. wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn nie złożenia zawiadomienia w terminie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo do ponownego skorzystania ze zwolnienia podmiotowego na mocy art. 113 u.p.t.u. od dnia 1 stycznia 2015 r. w razie niezłożenia w terminie aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R w zakresie danych objętych zawiadomieniem o ponownym zwolnieniu?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowym stanie faktycznym Wnioskodawca w 2013 r. korzystał na podstawie art. 113 ust. 1 u.p.t.u. ze zwolnienia podmiotowego, z uwagi na okoliczność, iż był podatnikiem, u którego wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Kwota podatku nie jest wliczana do wartości sprzedaży. Jednocześnie zgodnie z uregulowaniem zawartym w ust. 5 art. 113 u.p.t.u. w brzmieniu obowiązującym do 2013 r., jeżeli wartość sprzedaży u podatnika zwolnionego od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. W dniu 20 grudnia 2013 r. wartość sprzedaży opodatkowanej Wnioskodawcy przekroczyła kwotą w wysokości 4.802 zł limit uprawniający do zwolnienia w proporcji do okresu prowadzonej w 2013 r. działalności gospodarczej. Konsekwencją tego zdarzenia była zmiana statusu podatkowego Wnioskodawcy, który stał się podatnikiem VAT czynnym, a w rezultacie od tego momentu był on zobowiązany do składania deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług VAT-7 oraz do obliczania i wpłacania podatku za miesiąc grudzień 2013 r. oraz za poszczególne miesięczne okresy rozliczeniowe roku 2014. Wnioskodawca w związku z niezauważeniem przedmiotowej zmiany złożył deklaracje podatkowe oraz uregulował należne zobowiązanie podatkowe, którego wysokość została obliczona zgodnie z art. 106e ust. 7 u.p.t.u. na podstawie tzw. metody „w stu” dopiero w lutym 2016 r. Ponadto na mocy art. 96 ust. 5 pkt 2 u.p.t.u., jeżeli podmiot wymieniony w art. 15 u.p.t.u., u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 u.p.t.u. utraci zwolnienie od podatku, obowiązany jest do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w terminie przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa. Na gruncie przedmiotowego stanu faktycznego zmiana statusu podatkowego Wnioskodawcy z podatnika VAT zwolnionego na podatnika VAT czynnego spowodowała u niego obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na druku VAT-R czego dokonał dopiero w lutym 2016 r. Powyżej wskazane uchybienie terminu dla wykonania obowiązku rejestracyjnego, jak już zostało to wcześniej podniesione, jest konsekwencją przeoczenia przekroczenia w proporcji do okresu prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności kwoty limitu zwolnienia z art. 113 u.p.t.u., które to przeoczenie miało miejsce z powodu niewielkiej wartości sprzedaży w 2013 r. i w związku z tym Wnioskodawca nie przypuszczał, że mógł nieznacznie przekroczyć limit sprzedaży zwolnionej. Jednocześnie z treści art. 113 ust. 11 u.p.t.u. wynika, że podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1. Z uwagi na fakt, iż wartość sprzedaży opodatkowanej u Wnioskodawcy nie przekroczyła w 2014 r. zakreślonego ustawowo limitu, był on od dnia 1 styczna 2015 r. uprawniony do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług. Przy czym uregulowanie przewidziane w art. 96 ust. 12 u.p.t.u. stanowi, że jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek ten nie dotyczy przypadków, gdy następuje wyłącznie zmiana danych objętych obowiązkiem aktualizacji na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Niemniej w następstwie pierwotnego przeoczenia terminu wyjścia ze zwolnienia, również zawiadomienie o tym, że Wnioskodawca ponownie będzie korzystał z prawa do przysługującego mu zwolnienia podmiotowego zostało złożone po upływie przewidzianego do tego terminu, tj. dopiero w lutym 2016 r. wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn niezłożenia zawiadomienia w terminie.

Poddając analizie całokształt przedstawionych w ramach niniejszego wniosku okoliczności stanu faktycznego wraz z powołanymi przepisami prawa mającymi zastosowanie na gruncie rozpatrywanej sprawy należy podkreślić, iż co prawda ustawa o podatku od towarów i usług określa konkretny termin, w jakim podatnik powinien złożyć formularz VAT-R w zakresie zawiadomienia o ponownym skorzystaniu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1, tj. 7 dni od dnia zaistnienia zmiany danych objętych tym formularzem, natomiast przepisy niniej...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »