Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.11.2016

VAT. Przekazanie prezentów o małej wartości na rzecz pracowników jako dostawa towarów

Pytanie podatnika: Czy nieodpłatne przekazania na rzecz pracowników napojów, jako przekazanie prezentów o małej wartości, nie będzie stanowić odpłatnej dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu VAT i w konsekwencji, nie będzie podlegać obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 4 lipca 2016 r. (data wpływu 15 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku uznania nieodpłatnego przekazania prezentów o małej wartości na rzecz pracowników za odpłatną dostawę towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT oraz braku obowiązku ewidencjonowania tych czynności przy zastosowaniu kasy rejestrującej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku uznania nieodpłatnego przekazania prezentów o małej wartości na rzecz pracowników za odpłatną dostawę towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT oraz braku obowiązku ewidencjonowania tych czynności przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

G. Sp. z o. o. („Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce i zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym w Polsce. Spółka zajmuje się dystrybucją piwa i napojów bezalkoholowych na zlecenie podmiotu z Grupy G.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej polityki budowania identyfikacji pracowników ze Spółką oraz ich motywowania do pracy, okazjonalnie przekazuje pracownikom nieodpłatnie dystrybuowane przez siebie Napoje (np. z okazji świąt). Wartość przekazanych towarów zostaje rozpoznana jako przychód pracowników ze stosunku pracy.

Jednostkowym opakowaniem, w którym będą przekazywane Napoje będzie puszka lub butelka. Opakowanie jednostkowe to takie, którego zmiana zawartości nie jest możliwa bez otwarcia lub zmiany opakowania (tj. bez naruszenia jego zawartości). W celu ułatwienia przekazywania Napojów, są one przekazywane w opakowaniach zbiorczych (np. zgrzewkach) składających się z większej liczby opakowań jednostkowych (tj. puszek lub butelek). Niemniej jednak, w każdym przypadku podstawowym opakowaniem, w którym będzie przekazywana jedna sztuka towaru w postaci Napoju, będzie puszka lub butelka.

Jednostkowa cena nabycia netto (tj. bez podatku VAT) puszki lub butelki Napoju nie będzie przekraczała 10 zł. Wnioskodawca będzie również gromadził dane pozwalające na ustalenie tożsamości pracowników, którzy będą nieodpłatnie otrzymywali Napoje w module kadrowo-płacowym wykorzystywanego przez siebie systemu księgowego, który będzie stanowił ewidencję, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT.

Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem Napojów, które będą przedmiotem nieodpłatnych wydań opisanych powyżej. Przekazywane pracownikom Napoje nie będą stanowić próbek w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy o VAT.

Spółka rozpoczęła ewidencjonowanie sprzedaży dokonywanej na rzecz pracowników na kasach rejestrujących przed 1 stycznia 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nieodpłatne przekazania na rzecz pracowników Napojów, jako przekazanie prezentów o małej wartości, nie będzie stanowić odpłatnej dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu VAT i w konsekwencji, nie będzie podlegać obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym nieodpłatne przekazania na rzecz pracowników Napojów, jako przekazanie prezentów o małej wartości, nie będzie stanowić odpłatnej dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu VAT i w konsekwencji, nie będzie podlegać obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Przekazywanie prezentów o małej wartości jako niepodlegające opodatkowaniu VAT

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 przez odpłatną dostawę towarów należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do treści art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o VAT - ww. przepisu nie stosuje się jednak do nieodpłatnie przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Stosownie do art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  1. łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
  2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

W konsekwencji, oznacza to, iż nieodpłatne przekazania prezentów o małej wartości na cele związane z działalnością gospodarczą, nie stanowi odpłatnej dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu VAT.

Należy przy tym podkreślić, że warunki wynikające z art. 7 ust. 4 ustawy o VAT są niezależne od siebie. Tym samym, jeśli podatnik spełni przesłanki określone w odniesieniu do któregokolwiek z wymienionych przypadków, dokonywane przez niego nieodpłatne wydania nie będą podlegały opodatkowaniu VAT. Potwierdził to przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 17 czerwca 2014 r. o sygn. IPTPP1/443-219/14-4/MW, w której stwierdził m.in., że:

„Nie jest również opodatkowane przekazanie prezentów, których wartość mieści się w przedziale od 10,01 zł do 100 zł, jednak pod warunkiem prowadzenia dodatkowej ewidencji osób obdarowanych. Jeżeli wartość przekazanego towaru przekracza 100 zł podatnik ma obowiązek opodatkować wartość nieodpłatnego świadczenia.”

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki, przekazywane pracownikom Napoje będą stanowiły prezenty o małej wartości, zarówno w przypadku, gdy Spółka będzie prowadziła ewidencję a łączna wartość przekazanego w danym roku podatkowym każdemu pracownikowi Napojów nie przekroczy kwoty 100 zł jak i w przypadku, gdy jednostkowa cena nabycia netto przekazywanych Napojów nie będzie przekraczała 10 zł.

Zdaniem Spółki nie ma przy tym znaczenia fakt, że w tym drugim przypadku Napoje będą mogły być przekazywane w opakowaniach zbiorczych (np. w skrzynkach lub zgrzewkach), tj. wtedy, gdy wartość skrzynki lub zgrzewki będzie przekraczała 10 zł, a Spółka nie uwzględni tych przekazań w prowadzonej ewidencji. Z perspektywy art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT znaczenie ma bowiem jednostkowa cena nabycia towaru, który będzie przekazywany, co w przypadku Napojów oznacza koszt jednej butelki lub puszki jako najmniejszej jednostki opakowaniowej, w której może dojść do przekazania Napojów. Opakowanie jednostkowe, totakie którego zmiana zawartości nie jest możliwa bez otwarcia lub zmiany opakowania (naruszenia jego zawartości).

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w licznych interpretacjach podatkowych (przykładowo w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 maja 2014 r. o sygn. ILPP1/443-129/14-4/AI, czy też w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 marca 2015 r. o sygn. IPPP1/4512-161/15-2/EK). W tym miejscu warto również wskazać interpretację indywidualną o sygn. ILPP2/443-415/13-4/AD z 26 lipca 2013 r., w której Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził m.in., że:

„Zgodnie z definicją zamieszczoną w Słowniku PWN (http:/sjp.pwn.pl/slownik/) „jednostkowy” oznacza odnoszący do pojedynczej rzeczy. Natomiast według definicji ze Słownika PWN Biznes (http:/biznes.pwn.pi) „koszt jednostkowy” to koszt całkowity przypadający najednostkę produkcji.

Wskazać należy, że przepis art. 7 ust. 4 ustawy w żaden sposób nie odnosi się do łącznej wartości towarów przekazanych w ramach pojedynczego wydania danej osobie, nie zawiera także limitu łącznej ceny nabycia/łącznych kosztów wytworzenia towarów przekazywanych jednorazowo jednej osobie. Fakt, iż towary w ramach jednorazowych nieodpłatnych przekazań wydawane są z reguły w zbiorczych opakowaniach, zawierających kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt sztuk towaru, o łącznej cenie nabycia przekraczającej 100 zł jest bez znaczenia, gdyż analiza gramatyczna przepisu art. 7 ust. 4 ustawy prowadzi do wniosku, iż cenę nabycia należy odnosić do pojedynczego towaru.”

W opinii Wnioskodawcy nieodpłatne przekazanie Napojów na rzecz pracowników będzie następowało na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki. Spółka będzie przekazywać pracownikom Napoje w celu zmotywowania ich do pracy oraz budowania ich tożsamości/identyfikacji z marką. Przekazując prac...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »