Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.03.2013

VAT: Przekazanie pracownikom biletów komunikacji miejskiej

Pytanie podatnika: Czy przekazanie pracownikom biletów komunikacji miejskiej w celu wykonywania obowiązków służbowych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2012 r. (data wpływu 7 września 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania pracownikom biletów komunikacji miejskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania pracownikom biletów komunikacji miejskiej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. lokalnego transportu zbiorowego. Wobec tego Wnioskodawca świadczy usługi przewozowe transportu zbiorowego, zwane dalej: komunikacją miejską. Świadcząc usługi przewozu Gmina korzysta z podwykonawców działających na jej rzecz na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności Sp. z o.o., a także z usług niezależnych przewoźników. Zgodnie z taryfą opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego dostępne są następujące bilety: bilety imienne, semestralne, bilety na okaziciela, bilety aglomeracyjne, bilety jednorazowe, bilety czasowe. Wysokość opłat za przejazdy reguluje uchwała Nr … z dnia … w sprawie zmiany uchwały Nr … w sprawie opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę.

Zgodnie z art. 30 ustawy o samorządzie gminnym Wójt (Prezydent Miasta) wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Natomiast na podstawie art. 33 ustawy o samorządzie gminnym Wójt (Prezydent Miasta) wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy oraz jest kierownikiem urzędu, który wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu. Urząd gminy jest jednostką organizacyjną gminy zapewniającą obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną wójta gminy, a w praktyce często także rady gminy oraz jej organów wewnętrznych ... jest to więc aparat pomocniczy (biuro) organów gminy - Komentarz, ABC, 2010, wyd. III.

Wobec powyższego Prezydent wykonuje zadania Gminy (również w zakresie lokalnego transportu zbiorowego) przy pomocy Urzędu Miejskiego, który jednocześnie jest pracodawcą dla zatrudnionych w Urzędzie Miejskim pracowników. Mając na uwadze powyższe, w celu realizacji poszczególnych zadań Gminy, pracownicy Urzędu Miejskiego korzystają z komunikacji miejskiej w ramach wykonywania powierzonych obowiązków służbowych.

Wobec tego bilety na okaziciela oraz bilety jednorazowe są udostępniane nieodpłatnie pracownikom Urzędu Miejskiego, w celu przejazdu komunikacją miejską w ramach wykonywanych obowiązków służbowych. Bilety przeznaczone dla pracowników są przekazywane do sekretariatów, następnie po wcześniejszym zgłoszeniu przez pracownika konieczności wyjścia służbowego, ww. bilety są udostępniane pracownikowi. Należy podkreślić, iż pracownicy mogą posługiwać się biletami, o których mowa we wniosku wyłącznie w godzinach pracy i w celu wykonywania obowiązków służbowych. Weryfikacji zasadności korzystania z biletów komunikacji miejskiej dokonuje bezpośredni przełożony pracownika.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przekazanie pracownikom biletów komunikacji miejskiej w celu wykonywania obowiązków służbowych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 cytowanej ustawy.

Jednakże nie może być mowy ani o dostawie towarów, ani o świadczeniu usług, jeżeli przekazywanie tych dóbr nie odbywa się w ramach stosunku prawnego, z którego wynika zobowiązanie jednej osoby (dłużnika) do określonego świadczenia na rzecz drugiej osoby (wierzyciela) i prawo tej drugiej osoby do domagania się wykonania na jej rzecz świadczenia. Świadczeniem jest określone zachowanie się dłużnika na rzecz wierzyciela, zgodne ze zobowiązaniem płynącym ze stosunku prawnego (Dyrektywa VAT Komentarz 2012 pod red. J. Martini).

Dodatkowo należy zaznaczyć, iż analizę czy dana czynność stanowi stosunek prawny należy dokonywać w świetle ekonomicznych skutków do jakich czynność prowadzi między jego uczestnikami.

Istotą jest, aby jeden z uczestników tego stosunku czuł się wobec drugiego zobowiązany do wykonania świadczenia, drugi z nich oczekiwał wykonania tego świadczenia na swoją korzyść i aby oczekiwania te były uzasadnione konsensusem, do jakiego doszło między stronami (Dyrektywa VAT Komentarz 2012 pod red. J. Martini).

W ocenie podatnika, w sytuacji gdy Gmina świadcząc usługi komunikacji miejskiej przekazuje pracownikom bilety komunikacji w celu wykonywania obowiązków służbowych realizowanych na potrzeby Gminy to zarówno „dłużnikiem” i „wierzycielem” jest jeden podmiot, tj. Gmina. Wobec tego opisana we wniosku czynność nie stanowi stosunku prawnego, którego istnienie jest warunkiem uznania, danej czynności za opodatkowaną podatkiem VAT. W przedmiotowym stanie faktycznym nie występują dwie strony transakcji, a uczestnikiem danej czynności jest wyłącznie Gmina, gdyż to Gmina świadcząc usługi komunikacji miejskiej udostępnia je pracownikom w celu realizacji swoich zadań.

Jednocześnie zapewnienie pracownikom możliwości wykonywania zadań służbowych należy do obowiązków pracodawcy. Wobec tego przekazanie pracownikom biletów komunikacji miejskiej w celu wykonywania obowiązków służbowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VIII SA/Wa 336/10 „nie powoduje powstanie obowiązku podatkowego usługa świadczona przez podatnika, który jest jednocześnie usługodawcą, jaki i usługobiorcą, przy czym wykorzystuje usługę na potrzeby swojej działalności statutowej (przedsiębiorstwa). O takiej usłudze nie można mówić jako o usłudze świadczonej odpłatnie, gdyż nie występuje wówczas stosunek zobowiązaniowy, o którym mowa w przepisach art. 353 Kodeksu Cywilnego”.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Zainteresowanego, przekazanie pracownikom biletów komunikacji miejskiej w celu wykonywania obowiązków służbowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »