Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

06.11.2018

VAT od sprzedaży gruntu zabudowanego przez dzierżawcę

W przypadku sprzedaży dzierżawcy dzierżawionego gruntu, z posadowionym na nim budynkiem, na rzecz którego poczynił on samodzielne nakłady, dające mu możliwość rozporządzania nim jak właściciel, art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.) oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 u.p.t.u. (w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r.) rozumieć należy w ten sposób, że przedmiotem dostawy jest jedynie grunt, mający charakter terenu budowlanego, co oznacza opodatkowanie takiej dostawy stawką podstawową - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Hieronim Sęk, Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Zbigniew Łoboda, Protokolant Katarzyna Łysiak, po rozpoznaniu w dniu 4 września 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Gminy Miasta T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt III SA/Gl 2159/15 w sprawie ze skargi Gminy Miasta T. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

 1. oddala skargę kasacyjną,
 2. zasądza od Gminy Miasta T. na rzecz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej kwotę 480 (słownie: czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu I instancji.

Wyrokiem z 15 marca 2016 r. w sprawie III SA/Gl 2159/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Gminy Miasto T. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 3 lipca 2015 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Sąd I instancji podzielił w tym orzeczeniu stanowisko organu podatkowego co do tego, że przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej, z rozliczeniem - w drodze potrącenia wierzytelności - nakładów poniesionych przez dotychczasowego dzierżawcę nieruchomości gruntowej, będącego następnie jej nabywcą, na posadowiony na tej nieruchomości gruntowej lokal gastronomiczny, nie ma zastosowania zwolnienie od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 29 ust. 5 i art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej: u.p.t.u.). W ocenie WSA w Gliwicach nie można bowiem przyjąć, że w takiej sytuacji przedmiotem dostawy, o której mowa w art. 7 ust. 1 u.p.t.u., będzie budynek nierozerwalnie związany z gruntem, jeżeli budynek ten został zbudowany przez nabywcę z własnych środków (bez udziału właściciela gruntu), a cena zbycia została tak skalkulowana, że nie obejmuje wartości tego budynku. Sąd I instancji wykluczył również dopuszczalność zastosowania w takim przypadku zwolnienia od podatku od towarów i usług określonego w art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 u.p.t.u., przyjmując, że przedmiotem sprzedaży jest grunt zabudowany, a nie teren niezabudowany inny niż tereny budowlane w rozumieniu ww. przepisów.

2. Skarga kasacyjna.

2.1. Strona zaskarżyła powyższy wyrok w całości, zarzucając Sądowi I instancji naruszenie prawa materialnego, tj.:

 1. art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u., poprzez błędną jego wykładnię, tj. uznanie, że samo naniesienie w postaci pawilonu gastronomicznego istniejącego na działkach [...] i [...], położonych w rejonie ulic [...] i [...], przesądza o braku możliwości zastosowania zwolnienia z tego przepisu, gdyż - w ocenie WSA - działki te stanowią teren zabudowany;
 2. art. 2 pkt 33 u.p.t.u., poprzez jego błędną wykładnię, co doprowadziło WSA do uznania, że działki oznaczone nr [...] i [...], położone w rejonie ulic [...] i [...], są terenem zabudowanym (ewentualnie - budowlanym), co w efekcie doprowadziło do:
  • niezastosowania art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 u.p.t.u., tj. uznania, że sprzedaż ww. działek nie podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie tego przepisu,
  • błędnego zastosowania przepisów art. 41 ust. 1 u.p.t.u. w związku z art. 146a pkt 1 tej ustawy, poprzez uznanie, że sprzedaż ww. działek podlega opodatkowaniu stawką 23%.

W skardze kasacyjnej wniesiono przy tym o uchylenie kwestionowanego wyroku w całości i rozpoznanie skargi oraz o zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego.

2.2. Minister Finansów w odpowiedzi na skargę kasacyjną wniósł o oddalenie tej skargi oraz o zasądzenie kosztów post...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »