VAT od licencji: Moment powstania obowiązku oraz wystawienia faktury

Pytanie podatnika: Czy obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w odniesieniu do licencji udzielonej przez licencjodawcę, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług będzie powstawał z chwilą otrzymania całości lub części każdej raty w odniesieniu do otrzymanej kwoty? Czy faktura dokumentująca wykonanie usługi udzielenia licencji, obejmująca cały okres, może zostać wystawiona przez licencjodawcę zgodnie z art. 106i ust. 1 w zw. z art. 106i ust. 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług, z początkiem okresu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 stycznia 2016 r. (data wpływu 5 lutego 2016 r.), uzupełnionym pismem z 8 maja 2016 r. (data wpływu 10 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 1. momentu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do licencji udzielonej przez Licencjodawcę,
 2. momentu wystawienia faktury dokumentującej wykonanie usługi udzielenia licencji.

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego 2016 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 1. momentu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do licencji udzielonej przez Licencjodawcę,
 2. momentu wystawienia faktury dokumentującej wykonanie usługi udzielenia licencji.

Wniosek uzupełniono pismem z 8 maja 2016 r. (data wpływu 10 maja 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 26 kwietnia 2016 r. nr IBPP1/4512-104/16/AW.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zawarł umowę, na podstawie której udzieli odpłatnej licencji na korzystanie z platformy informatycznej powiązanej spółce kapitałowej.

Licencja zostanie udzielona na zdefiniowany w Umowie okres. Licencja zostanie udzielona poprzez przekazanie Licencjobiorcy kluczy dostępu do platformy informatycznej. Wartość opłaty za udzielenie Licencji została zdefiniowana w Umowie i jest znana z góry stronom Umowy. Uiszczenie Opłaty Licencyjnej zostanie rozłożone na cały Okres i będzie płatne w kwartalnych ratach o równej wysokości. Raty płatne będą z góry, z początkiem każdego kwartału, dla którego zostały ustalone. Umowa nie będzie przewidywała możliwości przedterminowej spłaty całości lub część poszczególnych Rat.

Opłata Licencyjna będzie stanowić wynagrodzenie wyłącznie za prawo do korzystania z platformy informatycznej. W Umowie przewidziana będzie również opłata utrzymaniowa za dodatkowe świadczenia związane z udostępnianiem przez Licencjodawcę platformy informatycznej Licencjobiorcy, płatna na odrębnie ustalonych zasadach. Niemniej, powyższa opłata utrzymaniowa nie dotyczy udzielenia Licencji oraz nie jest objęta niniejszym wnioskiem.

Faktura dokumentującą usługę udzielania Licencji, dla celów podatku od towarów i usług, zostanie wystawiona z początkiem Okresu. Faktura będzie zawierała kwotę Opłaty Licencyjnej z wyszczególnieniem wysokości wszystkich Rat oraz przypisaniem ich do każdego kwartału świadczenia usługi udzielania Licencji.

W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, że:

1. Zgodnie z umową licencyjną, licencja zostaje udzielona na okres 2 lat.
2. Usługa świadczona przez Spółkę, polegająca na udzieleniu licencji ma charakter ciągły, obejmuje pewne stałe zachowania w czasie trwania umowy, zaspokajające interes odbiorcy tych świadczeń, poprzez ich trwały - pod względem czasowym i funkcjonalnym - charakter oraz cechujące się niemożliwością wyodrębnienia powtarzających się czynności Spółki.
3. Przekazanie kontrahentowi kluczy dostępu do platformy informatycznej jest równoznaczne z przekazaniem przez Spółkę klientowi prawa do korzystania z usługi.
4. Klucze dostępu mają formę loginu i hasła przesłanego kontrahentowi pocztą elektroniczną. Dane umożliwiają klientowi zalogowanie się na platformie informatycznej i korzystanie z jej funkcjonalności.
5. Klient nabywa prawo do skorzystania z usługi dostępu do platformy informatycznej z uzgodnionym dniem rozpoczęcia trwania umowy, który jest równoznaczny z dniem przekazania kluczy dostępu.
6. Korzystanie z platformy informatycznej przez klienta będzie polegało na umożliwieniu klientowi tworzenia i obsługi rozbudowanych serwisów internetowych, poprzez korzystanie z zawartych w platformie funkcjonalności, w tym w szczególności na:

 • umożliwieniu umieszczania i zarządzania treścią w formie tekstów, grafik, filmów video, w innych formach w serwisach internetowych,
 • umożliwieniu redagowania ww. treści w serwisach internetowych,
 • udostępnianiu i prezentacji serwisów internetowych ich końcowym użytkownikom w sieci Internet na różnych urządzeniach (PC/mobile/TV),
 • umożliwieniu zarządzania kontami użytkowników serwisu internetowego,
 • umożliwieniu analizy statystyk dotyczących portalu internetowego (np. aktywności użytkowników portalu internetowego, popularność treści).

7. W ramach udzielonej licencji, klient będzie miał prawo dostępu do platformy informatycznej i korzystania z jej funkcjonalności oraz wszelkich aktualizacji, kolejnych wersji oraz rozszerzeń platformy i funkcjonalności wprowadzonych lub dodanych przez Spółkę w okresie udzielenia licencji. Stąd działania Spółki podejmowane w odniesieniu do klienta, w okresie, na który udzielono licencji i w ramach opłaty licencyjnej, będą polegały na rozwijaniu i rozbudowywaniu w sposób ciągły tych funkcjonalności (w ramach aktualizacji, kolejnych wersji oraz rozszerzeń platformy).
Tak jak wskazano we wniosku o interpretację, Spółka, poza opłata licencyjną, będzie otrzymywała od klienta opłatę utrzymaniową za dodatkowe świadczenia związane z platformą informatyczną. Świadczenia Spółki będą polegały na ciągłym utrzymaniu platformy, w tym na konsultacjach z klientem dotyczących sposobu obsługi platformy, rozwiązywaniu problemów klienta z obsługą platformy (za pośrednictwem emaila, telefonicznie, z pomocą konta klienta w platformie lub innymi kanałami).Ponadto, równolegle do umowy licencyjnej, na podstawie odrębnej umowy i za odrębną opłatą Spółka będzie świadczyła na rzecz klienta Usługi serwisowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w odniesieniu do Licencji udzielonej przez Licencjodawcę, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług będzie powstawał z chwilą otrzymania całości lub części każdej Raty w odniesieniu do otrzymanej kwoty?
 2. Czy Faktura dokumentująca wykonanie usługi udzielenia Licencji, obejmująca cały Okres, może zostać wystawiona przez Licencjodawcę zgodnie z art. 106i ust. 1 w zw. z art. 106i ust. 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług, z początkiem Okresu?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w odniesieniu do Licencji udzielonej przez Licencjodawcę, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm., dalej: ustawa VAT) będzie powstawał z chwilą otrzymania całości lub części każdej Raty, w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie na usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy VAT wskazuje, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z treści art. 8 ust. 1 ustawy VAT wynika, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zdaniem Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że odpłatne udzielenie Licencji Licencjobiorcy, w świetle art. 8 ust. 1 ustawy VAT, należy uznać za świadczenie usług. Udzielenie Licencji jest dwustronnym stosunkiem prawnym, w którym określony został podmiot świadczący (Licencjodawca) oraz odbiorca świadczenia (Licencjobiorca), a także przedmiot świadczenia (udzielenie Licencji). Świadczenie usługi udzielenia Licencji na korzystanie ze złożonego oprogramowania informatycznego tworzącego platformę informatyczną polega na udzieleniu prawa do korzystania z tej platformy informatycznej na określonych polach eksploatacji, przez umówiony okres czasu. Świadczenie Licencjodawcy polega na godzeniu się, że Licencjobiorca będzie, przez umówiony Okres, korzystał z platformy informatycznej Licencjodawcy i pobierał z niej pożytki.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy VAT, który wyraża zasadę ogólną powstawania obowiązku podatkowego w VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Należy w tym miejscu podkreślić, że ustawa VAT zasadniczo nie wskazuje momentu wykonania usługi, ani w żaden sposób nie precyzuje, jakimi kryteriami należy posługiwać się dla jego określenia. W konsekwencji, o momencie wykonania usługi decyduje natura tej usługi oraz postanowienia umowy zwartej pomiędzy świadczeniodawcą a świadczeniobiorcą.

Jednocześnie, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy VAT, usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Przepis ten wprowadza zatem fikcję prawną w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług, dla których strony ustaliły następujące po sobie terminy płatności.

Z kolei, przepis art. 19a ust. 8 ustawy VAT wskazuje, że jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Powyższy przepis ma zastosowanie w sytuacjach, gdy przed wykonaniem usługi usługodawca otrzymał całość lub część zapłaty. Wtedy to obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Zgodnie z przedstawionym powyżej opisem zdarzenia przyszłego. Umowa przewiduje następujące po sobie terminy płatności, zgodnie z którymi Raty płatne będą z góry, z początkiem każdego kwartału, dla którego zostały ustalone. Umowa nie będzie przewidywała możliwości przedterminowej spłaty całości lub części poszczególnych Rat.

Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt niniejszej sprawy, będącej przedmiotem wniosku, zgodnie z art. 19a ust. 3 usługę udzielenia Licencji należy, co do zasady, uznać za wykonaną z upływem każdego kwartału, do którego odnoszą się ustalone następujące po sobie terminy płatności Rat. Niemniej, biorąc pod uwagę fakt, że przed wykonaniem usługi Licencji tj. przed upływem każdego kwartału. Wnioskodawca otrzyma całość lub część Raty należnej za ten kwartał, obowiązek podatkowy będzie powstawał w momencie otrzymania całości lub części tej Raty, w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy będzie powstawał przy każdej zapłacie przez Licencjobiorcę całości lub części Raty ustalonej dla danego kwartału, w odniesieniu do...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »