Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.02.2013

VAT od dostawy zabudowanej nieruchomości gminnej

Nie można uznać, że przedmiotem dostawy, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, będzie budynek nierozerwalnie związany z gruntem, jeżeli budynek został zbudowany przez nabywcę z własnych środków bez udziału właściciela gruntu, a cena zbycia została tak skalkulowana, że nie obejmuje wartości tego budynku - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Artur Mudrecki, Sędzia NSA Barbara Wasilewska, Sędzia WSA (del) Roman Wiatrowski (sprawozdawca), Protokolant Marek Wojtasiewicz, po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2013 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 23 listopada 2011 r. sygn. akt I SA/Kr 1536/11 w sprawie ze skargi Gminy Miejskiej K. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 13 maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

1) uchyla zaskarżony wyrok,
2) oddala skargę,
3) zasądza od Gminy Miejskiej K. na rzecz Ministra Finansów kwotę 280 (słownie: dwieście osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami podatkowymi.

1.1. Wyrokiem z 23 listopada 2011 r., sygn. akt I SA/Kr 1536/11, w sprawie ze skargi Gminy Miejskiej K., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów z 13 maja 2011 r., w przedmiocie podatku od towarów i usług oraz zasądził na rzecz strony skarżącej koszty postępowania.

1.2. Przedstawiając stan faktyczny sprawy Sąd pierwszej instancji podał, że Gmina Miejska K. (dalej: "Gmina") zwróciła się do Ministra Finansów o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości gruntowej na której posadowiony jest budynek wzniesiony przez nabywcę nieruchomości.

We wniosku Gmina wskazała, że Spółdzielnia Mieszkaniowa "Z." zwróciła się do niej o zamianę działek nr [...], nr [...] i nr [...] obr. [...] na działkę stanowiącą własność Gminy oznaczoną nr [...] obr. [...], zabudowaną wielorodzinnym budynkiem przy ul. [...] (Osiedle X.). Budynek wielorodzinny posadowiony na tej działce wybudowany został z nakładów Spółdzielni Mieszkaniowej, na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 14 października 1992 r. Jednakże w przedmiotowym pozwoleniu ani w sprostowaniu do niego nie została uwzględniona przedmiotowa działka nr [...] stanowiąca własność Gminy. Decyzją z dnia 2 października 1996 r. udzielone zostało Spółdzielni pozwolenie na użytkowanie wskazanego obiektu. Sposób uregulowania stanu prawnego tej nieruchomości został określony uchwałą Rady Miasta K. Nr [...] z dnia 8 maja 1998 r. zmienioną uchwałą nr [...] z dnia 3 czerwca 1998 r., w których Rada Miasta wyraziła zgodę na zamianę działek stanowiących własność Gminy na działki będące własnością Spółdzielni.

Gmina podkreśliła, że będzie dokonywała dostawy przedmiotowego budynku, którego jednak nie nabywała i nie ponosiła wydatków na jego ulepszenie. Budynek był administrowany i użytkowany przez Spółdzielnię, również Spółdzielnia rozporządzała budynkiem jak właściciel. Stanowił on też składnik majątku Spółdzielni. Ponadto Gmina wskazała, że dostawa nie będzie dokonywana w ramach tzw. pierwszego zasiedlenia bowiem oddanie do użytkowania budynku nastąpiło w październiku 1996 r., a od tego momentu upłynął okres przekraczający 2 lata.

Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego Gmina zadała następujące pytanie:

Czy Gmina prawidłowo przyjęła, iż transakcja dostawy w ramach zamiany zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. [...] stanowiącej własność Gminy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zdaniem wnioskodawczyni przedmiotem dostawy będzie w niniejszej sprawie grunt wraz z budynkiem. Dostawa budynku korzysta ze zwolnienia od podatku VAT a skoro do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków trwale z gruntem związanych, to również dostawa gruntu w niniejszej sprawie będzie podlegała zwolnieniu (art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), dalej: "ustawa o VAT".

1.3. Minister Finansów stwierdził, że stanowisko Gminy jest nieprawidłowe. Zdaniem organu skoro Spółdzielnia "wytworzyła" towar, jakim jest budynek i uczyniła to z własnych środków bez udziału właściciela gruntu, to nie ma podstaw do przyjęcia, że wnioskodawca dokona dostawy budynku, chociaż przeniesie jego własność przenosząc na Spółdzielnię własność gruntu. Z punktu widzenia prawa cywilnego, na Spółdzielnię formalnie przejdzie prawo własności budynku z wszystkimi cywilistycznymi konsekwencjami tego faktu, ale jednocześnie, nie wystąpi dostawa towaru, jakim jest budynek, gdyż już wcześniej Spółdzielnia mogła dysponować wybudowanym przez siebie budynkiem jak właściciel. Ekonomiczne władanie rzeczą (budynkiem) należało do Spółdzielni z chwilą wybudowania budynku, chociaż nie należało do niej prawo własności. Skoro zatem art. 7 ust. 1 ustawy o VAT mówi o czynności, w wyniku której nabywca otrzyma prawo rozporządzania rzeczą jak właściciel, transakcja zbycia nieruchomości w części obejmującej budynek nie będzie stanowiła dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

2. Skarga do Sądu pierwszej instancji.

2.1. W skardze do WSA w Krakowie Gmina zarzuciła organowi podatkowemu naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT.

W uzasadnieniu zarzutów wskazano, że przyjęta przez organ konstrukcja jest sprzeczna z systemem polskiego prawa cywilnego. Właścicielem nieruchomości gruntowej jest Gmina, a w konsekwencji to także ona jest właścicielem budynku wielomieszkaniowego, jako części składowej nieruchomości. To z kolei oznacza zdaniem skarżącej, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z dostawą zabudowanego gruntu, który opodatkowany jest według tej samej stawki co budynki na nim położone. Jeśli nawet z przyczyn uzasadnionych okolicznościami wartość transakcji zostanie skalkulowana jedynie jako wartość gruntu to w praktyce przedmiotem opodatkowania dostawy budynku będzie wartość całej transakcji mimo, że ekonomicznie odpowiadać będzie jedynie wartości gruntu.

Z uwag...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »