Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.03.2016

VAT na towary wrażliwe. Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania podatkowe dostawcy

Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym wyżej stanie faktycznym Wnioskodawca może odpowiadać solidarnie na podstawie art. 105a ustawy o VAT w związku z art. 117b Ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe swojego dostawcy z tytułu podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2015 r. (data wpływu 19 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ponoszenia przez Wnioskodawcę odpowiedzialności solidarnej na podstawie art. 105a ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 19 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ponoszenia przez Wnioskodawcę odpowiedzialności solidarnej na podstawie art. 105a ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie handlu metalami szlachetnymi (głównie złotem i srebrem). Zainteresowany w ramach swojej działalności gospodarczej będzie nabywał od podmiotów gospodarczych metale szlachetne (głównie złoto oraz srebro) w różnej formie i postaci, jak również niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie (dalej: Towary handlowe). Nabywane Towary handlowe będą mieścić się w następujących grupowaniach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU) wymienionych w pozycjach nr 14-18 oraz nr 21 Załącznika nr 13 do ustawy o VAT:

 1. PKWiU 24.41.10.0 – Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku;
 2. PKWiU ex 24.41.20.0 – Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie złoto o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych;
 3. PKWiU 24.41.30.0 – Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku;
 4. PKWiU ex 24.41.40.0 – Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu;
 5. PKWiU ex 24.41.50.0 – Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu;
 6. PKWIU ex 32.12.13.0 – Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych, ze srebra i z platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym.

Przeznaczenie nabywanych przez Wnioskodawcę Towarów handlowych będzie różne. Większość Towarów handlowych Zainteresowany sprzeda innym podmiotom gospodarczym w stanie nieprzetworzonym. Może jednak zdarzyć się tak, że Spółka wykorzysta część Towarów handlowych do produkcji własnych wyrobów jubilerskich bądź dokona obróbki tych Towarów handlowych polegającej na ich przetopieniu, bądź rafinacji w celu uzyskania czystych metali szlachetnych (np. złota o próbie 999), które później zostaną odprzedane innym podmiotom gospodarczym.

Wartość transakcji pomiędzy Wnioskodawcą a podmiotami gospodarczymi, od których będą nabywane opisane wyżej Towary handlowe każdorazowo przekroczy kwotę 50.000 zł bez podatku VAT. Wnioskodawca regularnie będzie sprawdzał swoich dostawców w oparciu o dostępne mu mechanizmy prawne, weryfikując w szczególności informacje dostępne w KRS, CEIDG, VIES. Dodatkowo Zainteresowany będzie żądał od swoich dostawców okazywania zaświadczeń potwierdzających brak zaległości publicznoprawnych oraz fakt zarejestrowania jako czynnych podatników VAT. Każde nabycie Towarów handlowych zostanie potwierdzone stosownymi dokumentami w postaci faktur, dokumentów magazynowych, protokołów przyjęcia towaru, a osoby występujące w imieniu dostawców będą legitymowane w celu ustalenia ich tożsamości. W dacie dokonania transakcji Wnioskodawca nie będzie miał żadnej wiedzy i nie będzie miał podstaw podejrzewać swoich dostawców, że kwota podatku VAT przypadająca na dokonaną na rzecz Wnioskodawcy dostawę może nie zostać zapłacona przez danego dostawcę na rachunek właściwego dla niego urzędu skarbowego. Zainteresowany nie będzie miał możliwości zweryfikowania podmiotów gospodarczych występujących na wcześniejszych etapach obrotu (tj. poprzedzających dostawę dokonaną na rzecz Wnioskodawcy przez jego dostawcę), gdyż informacje na ten temat stanowią tajemnicę handlową niedostępną Spółce.

W celu ograniczenia ryzyka związanego z obrotem metalami szlachetnymi Wnioskodawca będzie nabywał Towary handlowe od podmiotów gospodarczych, które będą widniały w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną, tj. w wykazie o którym mowa w art. 105c ustawy o VAT. Na dzień każdej z dostaw zostaną łącznie spełnione następujące warunki:

 1. dostawca Towarów handlowych będzie wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ustawy o VAT,
 2. wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ustawy o VAT będzie odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku VAT należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz Wnioskodawcy przez danego dostawcę lub kaucja ta będzie wynosiła co najmniej 3.000.000 zł.

Wnioskodawca będzie opierał wiedzę w zakresie prawidłowo złożonych kaucji gwarancyjnych przez dostawców o dane z wykazu prowadzonego przez Ministra Finansów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy w przedstawionym wyżej stanie faktycznym Wnioskodawca może odpowiadać solidarnie na podstawie art. 105a ustawy o VAT w związku z art. 117b Ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe swojego dostawcy z tytułu podatku od towarów i usług w przypadku, gdy na dzień dokonania dostawy Zainteresowany zweryfikował dostawcę w oparciu o wykaz prowadzony przez Ministra Finansów oraz łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
  1. dostawca dokonujący dostawy Towarów handlowych będzie wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy o VAT,
  2. wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ustawy o VAT będzie odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku VAT należnego przypadającego na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz Wnioskodawcy przez danego dostawcę lub kaucja będzie wynosiła co najmniej 3.000.000 zł.?
 2. Czy w przedstawionym wyżej stanie faktycznym Wnioskodawca może odpowiadać solidarnie na podstawie art. 105a ustawy o VAT w związku z art. 117b Ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe swojego dostawcy z tytułu podatku od towarów i usług również w przypadku, gdy po dokonaniu przez zweryfikowanego dostawcę dostawy Towarów handlowych, której towarzyszyło spełnienie warunków opisanych w pytaniu numer 1, okaże się że tenże dostawca w tym samym miesiącu dokonał dostaw Towarów handlowych na rzecz kilku różnych odbiorców, w tym na rzecz Wnioskodawcy, a złożona przez tego dostawcę kaucja gwarancyjna była niższa od jednej piątej kwoty podatku VAT należnego przypadającego na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu przez tego dostawcę na rzecz kilku różnych odbiorców łącznie?
 3. Czy w przedstawionym wyżej stanie faktycznym Wnioskodawca może odpowiadać solidarnie na podstawie art. 105a ustawy o VAT w związku z art. 117b Ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe swojego dostawcy z tytułu podatku od towarów i usług również w przypadku, gdy po dokonaniu przez zweryfikowanego dostawcę dostawy Towarów handlowych, której towarzyszyło spełnienie warunków opisanych w pytaniu numer 1, okaże się że poddostawca tego dostawcy bądź inny podmiot występujący na jeszcze wcześniejszych etapach łańcucha dostaw Towarów handlowych posiadał zaległość w podatku od towarów i usług bądź taka zaległość została takiemu podmiotowi po jakimś czasie określona w drodze decyzji podatkowej?

Zdaniem Wnioskodawcy:
1. Nie będzie on odpowiadał jako osoba trzecia, na zasadach określonych w art. 105a ustawy o VAT w związku z art. 117b Ordynacji podatkowej, za zaległości podatkowe swojego dostawcy z tytułu podatku od towarów i usług, w części podatku VAT proporcjonalnie przypadającego na dostawę Towarów handlowych z uwagi na fakt, że na dzień dokonania dostawy Wnioskodawca zweryfikował tego dostawcę na podstawie wykazu prowadzonego przez Ministra Finansów oraz łącznie zostały spełnione warunki:

 1. dostawca dokonujący dostawy Towarów handlowych był wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy o VAT,
 2. wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ustawy o VAT odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku VAT należnego przypadającego na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz Wnioskodawcy przez danego dostawcę lub kaucja wynosiła co najmniej 3.000.000 zł.

Zgodnie z art. 105a ust. 1 ustawy o VAT, podatnik o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku VAT proporcjonalnie przypadającego na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika, jeżeli:

 1. wartość towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50.000 zł, oraz
 2. w momencie dokonania dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku VAT przypadającego na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub część tego podatku VAT nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Na podstawie art. 105a ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT przepisu ust. 1 określającego odpowiedzialność solidarną nabywcy nie stosuje się, jeżeli na dzień dokonania dostawy łącznie były spełnione następujące warunki:

 1. podmiot dokonujący dostawy towarów, o którym mowa w ust. 1, był wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy o VAT,
 2. wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy o VAT, odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku VAT należnego przypadającego na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej 3.000.000 zł.

W świetle powyższego, podatnik będący nabywcą nie podlega odpowiedzialności solidarnej, jeżeli nabędzie towary od dostawcy wymienionego na dzień dokonania dostawy w prowadzonym przez Ministra Finansów w formie elektronicznej i opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną oraz wysokość złożonej przez tego dostawcę kaucji była odpowiednia, tj. odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku VAT należnego przypadającego na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz podatnika (nie mniej niż 200.000 zł) bądź kaucja ta wynosiła co najmniej 3.000.000 zł.

Jeżeli zatem Wnioskodawca nabędzie Towary handlowe wskazane w załączniku nr 13 do ustawy o VAT od dostawcy wymienionego w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy o VAT oraz na dzień dokonania dostawy towarów wysokość kaucji gwarancyjnej złożonej przez tego dostawcę będzie odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku VAT należnego przypadającego na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz Wnioskodawcy bądź kaucja ta będzie wynosiła co najmniej 3.000.000 zł, to odpowiedzialność Wnioskodawcy za zaległości podatkowe dostawcy będzie wyłączona.

2. Nie będzie on odpowiadał jako osoba trzecia, na zasadach określonych w art. 105a ustawy o VAT w związku z art. 117b Ordynacji podatkowej, za zaległości podatkowe swojego dostawcy z tytułu podatku od towarów i usług również w przypadku, gdy po dokonaniu przez zweryfikowanego dostawcę dostawy Towarów handlowych, której towarzyszyło spełnienie warunków opisanych w art. 105a ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, okaże się że tenże dostawca w tym samym miesiącu dokonał dostaw Towarów handlowych na rzecz kilku różnych odbiorców, w tym na rzecz Wnioskodawcy, a złożona przez tego dostawcę kaucja gwarancyjna była niższa od jednej piątej kwoty podatku VAT należnego przypadającego na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu przez tego dostawcę na rzecz kilku różnych odbiorców. Dla wyłączenia odpowiedzialności solidarnej Wnioskodawcy nie ma bowiem znaczenia proporcja wysokości złożonej przez dostawcę kaucji gwarancyjnej do wysokości kwoty podatku VAT należnego przypadającego na dostawy dokonane w danym miesiącu na rzecz kilku różnych odbiorców. Co do zasady, za to czy wysokość kaucji gwarancyjnej odpowiada co najmniej jednej piątej kwoty podatku VAT należnego przypadającego na dostawy dokonane w danym miesiącu na rzecz nabywcy odpowiada dostawca jako podmiot wnoszący tę kaucję. Jednak na Wnioskodawcy ciąży obowiązek sprawdzenia, w celu uwolnienia się od solidarnej odpowiedzialności, czy na dzień dokonania przez niego nabycia Towarów handlowych od danego dostawcy została zachowana opisana wyżej proporcja, jednak wyłącznie w zakresie dostaw Towarów handlowych w danym miesiącu pomiędzy Wnioskodawcą a danym dostawcą. Wnioskodawca nie może mieć żadnej wiedzy na temat dostaw Towarów handlowych dokonanych w danym miesiącu przez dostawcę na rzecz innych odbiorców niż Wnioskodawca. Może więc zdarzyć się tak, że dany dostawca dokonana w danym miesiącu kilku dostaw Towarów handlowych zarówno na rzecz Wnioskodawcy jak i na rzecz innych odbiorców (o czym Wnioskodawca nie będzie wiedział), a jedna piąta kwoty podatku VAT należnego przypadającego na te wszystkie dostawy będzie większa od złożonej przez dostawcę kaucji gwarancyjnej. Taka okoliczność nie będzie jednak rzutowała na odpowiedzialność solidarną Wnioskodawcy, bowiem art. 105a ustawy o VAT wiąże odpowiedzialność solidarną nabywcy wyłącznie z proporcją jednej piątej kwoty podatku VAT należnego w ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »