VAT: Moment otrzymania faktury przy jej odbiorze przez podmiot zewnętrzny

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może uznać za datę otrzymania faktury datę jej skanowania i w przypadku, gdy prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, traktować tę datę jako datę powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2013 r. (data wpływu 2 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za datę otrzymania faktury datę jej skanowania uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za datę otrzymania faktury datę jej skanowania uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, posiadającym w Polsce siedzibę i stałe miejsce prowadzenia działalności. Działalność gospodarcza prowadzona jest, gdzie zarejestrowana jest siedziba Spółki, jak również w (województwo) gdzie zarejestrowany jest oddział Wnioskodawcy. W trakcie swojej działalności Wnioskodawca otrzymuje zarówno od polskich, jak i zagranicznych kontrahentów faktury VAT. Wnioskodawca zamierza dokonać reorganizacji procesu obiegu dokumentów. Planowana reorganizacja ma polegać na przekazaniu niektórych czynności administracyjnych do podmiotu zewnętrznego, stanowiącego Centrum którego siedziba będzie mieścić się w. Do zleconych na rzecz czynności zaliczać się będzie m.in. odbiór wpływających zakupowych faktur VAT Wnioskodawcy oraz ich skanowanie w celu wprowadzenia ich do systemu elektronicznego. będzie podmiotem upoważnionym przez Wnioskodawcę do odbioru faktur VAT w imieniu Zainteresowanego. Wnioskodawca powiadomi swoich kontrahentów o zmianie adresu, na jaki powinni dostarczać faktury za nabyte przez Wnioskodawcę towary i usługi.

Aktualnie Wnioskodawca planuje wprowadzenie wskazanego powyżej schematu odbioru i rejestracji dokumentów stopniowo - tzn. najpierw dla oddziału w oraz w dalszej przyszłości dla oddziału w. Taki schemat działania wynika bezpośrednio z faktu, iż zakres przedmiotowy działalności oddziału w (m.in. posypki, paniery, ulepszacze do mięs) różni się od zakresu oddziału w (przetwórstwo owoców). Oddziały są przyporządkowane do dwóch zupełnie różnych pionów operacyjnych Grupy. W praktyce oznacza to, że przez pewien okres faktury VAT dotyczące oddziału w będą rejestrowane we wskazany w niniejszym wniosku sposób, natomiast faktury VAT dotyczące działalności prowadzonej w będą rejestrowane w sposób tradycyjny - tzn. po otrzymaniu dokumentu papierowego nadawany jest numer oraz dokument jest opieczętowany i odpowiednio uwzględniany w rozliczeniach VAT.

Zgodnie z planowaną zmianą w obiegu faktur VAT Wnioskodawcy rejestracja dokumentów (dot. oddziału w) odbywać się będzie niezwłocznie po wpływie faktury do poprzez ich skanowanie, której to czynności zostanie przypisana konkretna data. Data skanowania będzie generowania automatycznie i przenoszona do systemu finansowo - księgowego. Data skanowania pozostanie niezmienna, tj. tylko jedna data zostanie przypisana do jednego skanowanego dokumentu w momencie jego skanowania i nie będzie mogła zostać w przyszłości zmodyfikowana ani usunięta.

Data skanowania będzie automatycznie wskazana w systemie finansowo - księgowym jako data, w której Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej faktury. Sytuacja ta nie obejmie wyjątków regulowanych przepisami art. 86 ust. 10 dotyczącymi szczególnych momentów powstania prawa do odliczenia (takich jak np. zakup energii elektrycznej czy import towarów). W przypadku takich faktur data odliczenia podatku naliczonego będzie ustalana indywidualnie dla każdej faktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT.

Wnioskodawca nie będzie dokumentować otrzymania faktury w żaden inny sposób, tj. w szczególności przez oznaczenie stemplem, pieczątką itp.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może uznać za datę otrzymania faktury datę jej skanowania i w przypadku, gdy prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, traktować tę datę jako datę powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury?

Zdaniem Wnioskodawcy, może on uznać za datę otrzymania faktury datę jej skanowania w przypadku, gdy prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, traktować tę datę jako datę powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie natomiast do art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Powyższy przepis wskazuje zatem, iż otrzymanie faktury determinuje możliwość dokonania odliczenia przez podatnika podatku od towarów i usług, a możliwość taka powstaje właśnie począwszy od rozliczenia za okres, w którym faktura została otrzymana.

Wskazać należy, że warunek otrzymania faktury ma na celu zapewnienie, że do odliczenia uprawniony jest wyłącznie ten podmiot, który faktycznie jest beneficjentem usługi lub dostawy towarów (faktura pozwala na zidentyfikowanie nabywcy). Bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, czy faktura fizycznie doręczana jest podatnikowi, czy upoważnionemu przez podatnika zewnętrznemu podmiotowi, gdyż to zawsze podatnik, a nie podmiot pełniący funkcje techniczne będzie uprawniony do odliczenia.

Należy zatem uznać, że jeśli faktura doręczana jest przez kontrahenta Wnioskodawcy podmiotowi zewnętrznemu, upoważnionemu przez Wnioskodawcę do odbioru faktur VAT - wówczas spełniony jest warunek „otrzymania” faktury przez Wnioskodawcę. Fakt otrzymania bowiem przez podmiot upoważniony przez podatnika do otrzymywania faktur takiej faktury skutkuje bezpośrednio tym, że czynność otrzymania dotyczy wyłącznie osoby podatnika (a nie podmiotu upoważnionego).

Stanowisko to znajduje potwierdzenie również w wielu interpretacjach organów podatkowych (np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 października 2012 r. sygn. IPPP1/443-642/12-2/AS), w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym odbioru faktur w imieniu podatnika może dokonywać upoważniony przez niego podmiot zewnętrzny. Podobny pogląd przedstawił NSA w wyroku z 19 października 2006 r. (sygn. akt I FPS 83/06).

Podsumowując powyższe, nie ulega zatem wątpliwości fakt, iż moment otrzymania faktur przez, będącego podmiotem upoważnionym do odbioru faktur VAT w imieniu Wnioskodawcy, należy utożsamiać z momentem otrzymania faktur VAT przez Wnioskodawcę.

Do udzielenia odpowiedzi na zadane w niniejszym wniosku pytanie Wnioskodawcy, konieczne jest jednak ustalenie momentu otrzymania faktury w przypadku przedstawionego zdarzenia przyszłego. Ustawodawca posługując się pojęciem „otrzymanie faktury” nie wyjaśnił w przepisach ustawy o VAT ani w wydanych na podstawie tych przepisów rozporządzeniach, co należy rozumieć przez to pojęcie. Przepisy regulujące podatek od towarów i usług również nie wymagają od podatnika otrzymującego fakturę podjęcia ściśle określo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »