VAT. Mechanizm odwrotnego obciążenia dla dostawy przemysłowych komputerów mobilnych

Pytanie podatnika: Czy do dostaw urządzeń (przemysłowe komputery mobilne) dokonywanych przez Spółkę na rzecz nabywców powinny znaleźć zastosowanie szczególne zasady opodatkowania przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 7 w zw. z poz. 28a załącznika nr 11 do ustawy o VAT (mechanizm odwrotnego obciążenia)? Czy Spółce przysługuje/będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie urządzeń?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 sierpnia 2016 r. (data wpływu 12 sierpnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla dostawy specjalistycznych urządzeń technicznych - przemysłowych komputerów mobilnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu Urządzeń - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2016 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla dostawy specjalistycznych urządzeń technicznych - przemysłowych komputerów mobilnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu Urządzeń.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Sp. z o.o. (dalej - Spółka, Wnioskodawca) specjalizuje się w dostawie kompleksowych rozwiązań w zakresie dostaw urządzeń IT, konsultingu IT, outsourcingu, projektowania i wdrażania systemów informatycznych oraz wsparcia klientów z sektorów: bankowości, administracji publicznej, handlu detalicznego i przemysłu. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym. Spółka nie prowadzi handlu detalicznego.

Spółka planuje rozszerzyć prowadzoną działalność gospodarczą o dystrybucję specjalistycznych urządzeń technicznych - przemysłowych komputerów mobilnych (dalej - Urządzenia). W ramach ww. działalności Spółka będzie nabywała Urządzenia od dostawców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży m.in. urządzeń elektronicznych w celu ich odsprzedaży. Pierwsza partia Urządzeń przeznaczonych do odsprzedaży została nabyta przez Spółkę od dostawcy będącego podatnikiem VAT czynnym i mającego siedzibę w Polsce w lipcu 2016 r. Dostawa Urządzeń na rzecz Spółki została udokumentowana fakturą zawierającą 23% VAT.

Urządzenia będące przedmiotem oferty Spółki, w zależności od modelu, mają różną postać - mogą przykładowo mieć wygląd terminala (ekran z klawiaturą), telefonu komórkowego, czy tabletu. Posiadają wszystkie typowe dla komputerów elementy, tj.: procesor, pamięć operacyjna i stała, system operacyjny, wyświetlacz. Dodatkowo - zależnie od konfiguracji - Urządzenia mogą być wyposażone w moduły do bezprzewodowej transmisji danych, jak WiFi, Bluetooth, GPRS, EDGE, HSPA. Urządzenia można również wyposażyć w dodatkowe akcesoria, takie jak m.in. czytnik pasków magnetycznych (z opcją JI52 Option), czytnik kart chipowych, skaner kodów kreskowych, gniazdo SAM, wtyczka wytrzymała.

W odróżnieniu jednak od podobnych urządzeń oferowanych na rynku konsumenckim, wszystkie Urządzenia dystrybuowane przez Spółkę spełniają rygorystyczne normy predestynujące je do pracy w trudnych warunkach. Przykładowo - w zależności od modelu - mogą pracować w temperaturach od minus 20 do plus 60 stopni Celsjusza i wilgotności do 95%, są odporne na uszkodzenia w przypadku upadku z wysokości 1,2 metra, są zgodne z normami szczelności dla pyłu i wody od IP40 do IP67, są zaprojektowane tak, aby wytrzymywały upadki na beton z dużej wysokości (np. od 1,5 m do 2,0 m.). Parametry oferowanych przez Spółkę Urządzeń są właściwe dla komputerów przemysłowych.

W praktyce, pomimo wizualnego podobieństwa Urządzeń do tabletów czy smartfonów będących przedmiotem sprzedaży na rynku konsumenckim, stanowią one urządzenia specjalistyczne przeznaczone wyłącznie dla przedsiębiorstw. Z uwagi na wysoką odporność i szerokie możliwości konfiguracji, Urządzenia mogą znaleźć zastosowanie na wielu polach biznesowych, m.in. w transporcie i logistyce, dystrybucji, zarządzaniu stanami magazynowymi czy obsłudze zamówień. Mogą być one wykorzystywane również do czytania kodów kreskowych czy obsługi kart płatniczych. Charakterystyka funkcjonalna Urządzeń w zasadzie wyklucza ich zakup przez indywidualnych odbiorców.

Zdaniem Spółki, Urządzenia powinny być klasyfikowane wg kodu CN 8471 30 00, tj. jako przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie nie większej niż 10 kg, składające się co najmniej z jednostki centralnej, klawiatury i monitora. Mając na uwadze powyższe, zgodnie z kluczem powiązań kodów CN z kodami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej - PKWiU) zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2008 r. poz. 207 nr 1293), Wnioskodawca klasyfikuje Urządzenia w grupowaniu o symbolu PKWiU 26.20.11.0 - przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <=10 kg, takie jak: laptopy i notebooki, komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne.

W związku z przedstawionym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy do dostaw Urządzeń dokonywanych przez Spółkę na rzecz nabywców powinny znaleźć zastosowanie szczególne zasady opodatkowania przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 7 w zw. z poz. 28a Załącznika nr 11 do ustawy o VAT (mechanizm odwrotnego obciążenia)?
 2. Czy Spółce przysługuje/będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie Urządzeń?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Do dostaw Urządzeń dokonywanych przez Spółkę na rzecz nabywców nie powinny znaleźć zastosowania i szczególne zasady opodatkowania przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 7 w zw. z poz. 28a Załącznika nr 11 do ustawy o VAT (mechanizm odwrotnego obciążenia).

Spółce przysługuje/będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie Urządzeń.

Poniżej Wnioskodawca szczegółowo uzasadnia swoje stanowisko.

Ad. 1.

 • Mechanizm odwrotnego obciążenia - uwagi ogólne

1.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT „Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne, niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 2. nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
 3. dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122.”

Powyższa regulacja wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku należnego na podatnika, na rzecz którego dokonywana jest dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. W przypadku gdy zarówno dostawcą, jak i nabywcą towaru jest podatnik VAT czynny, a przedmiotem dostawy jest towar wymieniony w załączniku nr 11 do ustawy i dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub w art. 122 ustawy o VAT, transakcję opodatkowuje nabywający towar. Tym samym w przypadku dostawy towarów, które nie zostały wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT podatnikiem pozostaje sprzedawca.

Ponadto, stosownie do art. 17 ust. 1c ustawy o VAT, w przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT, mechanizm odwróconego obciążenia stosuje się, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł. Za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w poz. 28a - 28c załącznika nr 11 do ustawy, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.

2.

W pozycji 28a - 28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT ustawodawca wymienił następujące towary:

 • „przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak; laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne - wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy” (o symbolu PKWiU ex 26.20.11.0),
 • „telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym „ smartfony” (o symbolu PKWiU ex 26.30.22.0);
 • „konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów” (o symbolu PKWiU ex 26.40.60.0).

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie dopisku ex przy konkretnym symbolu, statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru/usługi”. Zatem wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego towaru czy danej usługi z danego grupowania.

W przypadku towarów wymienionych w załączniku nr 11 pod pozycją 28a do ustawy o VAT i oznaczonych znakiem „ex” z użyciem słowa „wyłącznie”, mechanizmem odwrotnego obciążenia - określonym w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy - podlegają towary wymienione po myślniku.

Jak słusznie stwierdził Minister Finansów m.in. w interpretacji indywidualnej z 24 lutego 2016 r.(sygn. ILPP3/4512-1-252/15-5/AW) „poz. 28a załącznika nr 11 do ustawy i wymienione w niej towary, dla których można zastosować mechanizm odwróconego obciążenia, obejmuje wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy (obejmuje również urządzenia występujące pod nazwami: palmtop, netbook, minibook, chromebook, desktop, ultrabook). Regulacja ta nie obejmie natomiast towarów takich jak, np. przenośne terminale umożliwiające odczytywanie kodów kreskowych, czy przenośne urządzenia do identyfikacji biometrycznej (zdolne do zbierania np. odcisków palców, obrazów tęczówki oka czy zdjęć twarzy). W konsekwencji tego poz. 28a załącznika nr 11 do ustawy, tj. PKWiU ex 26.20.11.0 została zawężona wyłącznie do komputerów przenośnych, takich jak: tablety, notebooki i laptopy poprzez dodanie przedrostka ex”.

3.

W świetle powyższego, dostawa towarów klasyfikowanych do grupowania PKWiU 26.20.11.0 może (po spełnieniu warunków wynikających z art. 17 ust. 1 pkt 7 i ust. 1c ustawy o VAT) podlegać procedurze odwrotnego obciążenia wyłącznie wówczas, gdy przedmiotem dostawy są komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy.

Jeżeli natomiast przedmiotem dostawy są towary objęte symbolem PKWiU 26.20.11.0, nie stanowiące jednak komputerów przenośnych, takich jak: tablety, notebooki, laptopy - zobowiązanym do rozliczenia VAT z tytułu dokonanej dostawy jest dostawca.

 • Brak obowiązku rozliczania przez Spółkę dostaw towarów w ramach procedury odwrotnego obciążenia

Jak wynika z opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, przedmiotem sprzedaży są/mają być Urządzenia przeznaczone do wykorzystania do celów profesjonalnych - np. do obsługi transportu i logistki, zarządzania stanami magazynowymi, czytania kodów kreskowych czy obsługi kart płatniczych. Przeznaczeniem Urządzeń nie jest natomiast wykorzystywanie ich do analogicznych celów jak tablety, noteboo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »