Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

03.12.2014

VAT: Kurs waluty obcej w przypadku wystawienia faktury korygującej

Pytanie podatnika: Czy ujęcie przez Spółkę wystawionej faktury korygującej in plus z uwagi na wystąpienie nowych, nieznanych wcześniej okoliczności powinno nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym wystawiono tą fakturę korygującą? Jaki kurs przeliczeniowy waluty obcej należy przyjąć dla celów VAT w przypadku wystawienia faktury korygującej in plus?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2014 r. (data wpływu 24 marca 2014 r.) uzupełnionym w dniu 30 czerwca 2014 r. (data wpływu 2 lipca 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 18 czerwca 2014 r. (skutecznie doręczone w dniu 23 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług

 • jest prawidłowe - w zakresie momentu rozliczenia faktury korygującej w związku ze świadczeniem usług,
 • jest nieprawidłowe - w zakresie zastosowania właściwego kursu waluty w związku z korektą faktury.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu rozliczenia faktury korygującej w związku ze świadczeniem usług oraz zastosowania właściwego kursu waluty w związku z korektą faktury. Wniosek uzupełniony został pismem złożonym w dniu 30 czerwca 2014 r. (data wpływu 2 lipca 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 18 czerwca 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

O. Sp. z o.o. (dalej: „O", „Spółka”) jest domem mediowym specjalizującym się w planowaniu i prowadzeniu kampanii reklamowych oraz zakupie usług medialnych (takich jak czas reklamowy w telewizjach, miejsce na reklamę w prasie, ekspozycja w internecie materiałów reklamowych, itp.) dla swoich klientów.

Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”).

Ze względu na specyfikę branży, w której Spółka prowadzi działalność, wynagrodzenie za wyświadczone przez O. usługi ulega zmianom już po wykonaniu usług i wystawieniu faktur za te usługi. W wielu przypadkach, już po wykonaniu usługi, wystawieniu faktury i otrzymaniu wynagrodzenia, powstają nowe, nieznane wcześniej okoliczności skutkujące podwyższeniem wynagrodzenia za wykonane świadczenie.

Jako przykład tego typu sytuacji można podać usługi świadczone na podstawie umów przewidujących, że O. wystawi po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego lub po wykonaniu usługi fakturę zawierającą cenę netto (w PLN lub walucie obcej) ustaloną na podstawie danych dostępnych w chwili sporządzenia dokumentu, a także kwotę podatku obliczoną w oparciu o tę wartość. W takich sytuacjach, po uzyskaniu w późniejszym czasie dodatkowych danych, informacji i wskaźników od dostawców mediów (nieznanych Spółce na moment wykonania usług i ich fakturowania) może okazać się, że pierwotne wynagrodzenie Spółki (w PLN lub walucie obcej) za usługi powinno zostać podwyższone. W tego typu przypadkach Spółka dokonuje podwyższenia wynagrodzenia ustalonego na podstawie pierwotnych danych (w PLN lub walucie obcej). Zdarzenie to Spółka dokumentuje za pomocą faktury korygującej zwiększającej podstawę opodatkowania w VAT (faktura korygująca in plus).

Okoliczności uzasadniające późniejszą zmianę (podwyższenie) ceny (w PLN lub walucie obcej) za wyświadczone usługi nie są Spółce znane w momencie wystawiania faktury pierwotnej. Są one uzależnione od wielu zewnętrznych czynników, w tym od uzyskania danych od podmiotów trzecich, w związku z czym nie jest możliwe ich przewidzenie w chwili rozliczania wynagrodzenia za wykonane usługi. Zmiana ceny jest dokumentowana za pomocą faktury korygującej po ustaleniu ostatecznej wysokości należnego wynagrodzenia. Faktura korygująca wystawiana jest w tej samej walucie co faktura pierwotna.

W uzupełnieniu wniosku Spółka wskazała że okoliczności (dane, informacje i wskaźniki), od których uzależnione jest podwyższenie wynagrodzenia ustalonego bezpośrednio po wykonaniu usługi każdorazowo wynikają z umów z nabywcami świadczeń. Jako przykłady typowych czynników, w oparciu o które kalkulowane jest podwyższone wynagrodzenie wskazać:

 • poziom oszczędności osiągniętych przez kontrahenta,
 • efektywność przeprowadzanej kampanii,
 • wzrost rozpoznawalności marki klienta,
 • poziom satysfakcji kontrahenta z przeprowadzanej kampanii,
 • wzrost sprzedaży zanotowany przez klienta.

Wskazane w fakturze pierwotnej dane odzwierciedlają rzeczywistą wartość transakcji ustaloną w terminie w którym powinna zostać wystawiona taka faktura zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy w okolicznościach opisanych w stanie faktycznym, ujęcie przez Spółkę wystawionej faktury korygującej in plus z uwagi na wystąpienie nowych, nieznanych wcześniej okoliczności powinno nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym wystawiono tą fakturę korygującą?
 2. Jaki kurs przeliczeniowy waluty obcej należy przyjąć dla celów VAT w przypadku wystawienia faktury korygującej in plus w opisanych okolicznościach?

Zdaniem Wnioskodawcy: w okolicznościach opisanych w stanie faktycznym, ujęcie przez Spółkę wystawionej faktury korygującej in plus z uwagi na wystąpienie nowych, nieznanych wcześniej okoliczności powinno nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym wystawiono tą fakturę korygującą.

Jeden z podstawowych elementów konstrukcyjnych VAT - podstawa opodatkowania - został uregulowany w art. 29a ust. 1 Ustawy o VAT. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, co do zasady, podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., przypadki zmniejszenia podstawy opodatkowania zostały wprost uregulowane w art. 29a ust. 10 Ustawy o VAT. Natomiast w ust. 13 tego przepisu określono moment, w którym podatnik dokonuje zmniejszenia podstawy opodatkowania, wskazując, że termin ten jest, co do zasady, uzależniony od momentu otrzymania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę.

Ustawa o VAT nie zawiera natomiast żadnych uregulowań odnoszących się do terminu dokonania zwiększenia podstawy opodatkowania VAT w przypadku wystawienia faktury korygującej in plus. Moment ten, pozostaje zatem nieuregulowanym podobnie jak w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., tj. przed uchyleniem art. 29 Ustawy o VAT.

Przepisy o VAT nakładają zarazem obowiązek wystawienia faktury korygujących zwiększających podstawę opodatkowania (faktury korygujące in plus) w wyraźnie określonych sytuacjach. Stosownie do art. 106j ust. 1 pkt 5 Ustawy o VAT, konieczność ta powstaje w przypadku gdy po wystawieniu faktury podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury podatnik wystawia fakturę korygującą.

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że w praktyce obrotu gospodarczego, korekta in plus jest dokonywana w dwóch sytuacjach:

 • w celu naprawienia błędu, który spowodował zaniżenie wartości obrotu (np.: niewłaściwa stawka podatku, błąd rachunkowy, zaniżenie wartości sprzedaży),
 • z powodu innych przyczyn, w szczególności takich, które nastąpiły po wystawianiu pierwotnej faktury i nie sposób ich było przewidzieć w tamtym czasie np. podwyższenia ceny sprzedaży.

W ocenie Spółki, przedstawiony podział ma znaczenie z punktu widzenia ustalenia momentu, w którym należy uwzględnić zwiększenie podstawy opodatkowania VAT w rozliczeniach podatnika. Wobec braku przepisu określającego wprost powyższy termin, należy odwołać się do utrwalonej linii orzeczniczej w tym zakresie.

Sądy administracyjne uznają, że w pierwszym z opisanych powyżej „wariantów" usługodawca poprawiając swój błąd poprzez korektę, powinien rozliczyć należny podatek w miesiącu, w którym rozpoznał pierwotny obowiązek podatkowy. Dokonuje zatem korekty historycznej ujmowanej w rozliczeniu za miniony okres. Natomiast w drugim przypadku, kiedy korekta wystawiana jest z powodu okoliczności, które zaistniały dopiero po powstaniu obowiązku podatkowego z tytułu dokonanego świadczenia, rozlicza się ją na bieżąco i ujmuje w rejestrze sprzedaży w momencie wystawienia faktury korygującej oraz w deklaracji podatkowej za bieżący okres rozliczeniowy.

Zgodnie z wcześniejszymi uwagami za prawidłowością powyższego stanowiska przemawiają liczne orzeczenia sądów administracyjnych:

 • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: „NSA”) z 18 grudnia 2012 r., sygn. akt I FSK 166/12: „taki też sposób rozliczenia wynika z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym wskazano, że korektę podatku należnego spowodowaną zdarzeniem zaistniałym po powstaniu obowiązku podatkowego należy wykazać w deklaracji za okres, w którym zaistniało zdarzenie skutkujące podwyższeniem podatku należnego”;
 • wyrok NSA z 1 czerwca 2011 r., sygn. akt I FSK 853/10: „jeżeli przyczyna korekty istniała już w momencie wystawienia faktury pierwotnej (np. popełniono błąd), wówczas korekta powinna być dokonana wstecz tj. ujęta w rozliczeniu za okres, w którym w wyniku błędu zaniżony został podatek należny. Jeżeli natomiast przyczyna korekty powstała w terminie późniejszym (np. następuje uzgodniona zmiana ceny), korekta in plus powinna zostać ujęta na bieżąco, tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstania przyczyna korekty ponieważ faktura pierwotna była wystawiona poprawnie / w przeszłości nie doszło do zaniżenia podatku należnego”;
 • wyrok NSA z 13 maja 2011 r., sygn. akt I FSK 774/10: „za całkowicie uprawnione należy uznać wnioski Sądu pierwszej instancji, że sposób rozliczenia przez sprzedawcę faktur korygujących zwiększających kwotę podatku VAT należnego uzależniony jest od okoliczności powodujących konieczność dokonania korekt faktur pierwotnych. W przypadku, gdy przyczyna korekty powstaje w terminie późniejszym (np. następuje uzgodniona zmiana ceny) korekta in plus powinna zostać ujęta na bieżąco tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstała przyczyna korekty, gdyż faktura była wystawiona poprawnie i w dacie jej wystawienia nie doszło do zaniżenia podatku należnego”;
 • wyrok NSA z 1 grudnia 2010 r., sygn. akt I FSK 106/10: „przesłanką decydującą o momencie wykazania obrotu z tytułu korekty podstawy opodatkowania jest charakter zdarzenia powodującego konieczność dokonania korekty faktury”.

Zdaniem Spółki, fakt, że przywołane powyżej wyroki zostały wydane w obowiązującym poprzednio stanie prawnym nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Jak bowiem wskazano powyżej, w zakresie istotnym z punktu widzenia przedmiotowego zagadnienia art. 29a Ustawy o VAT zawiera uregulowania odpowiadające uregulowaniom występującym przed 31 grudnia 2013 r. w art. 29. Tożsamy pozostaje również zakres kwestii pozostających poza zakresem obu wymienionych przepisów.

Istotne znaczenie z punktu widzenia niniejszego wniosku o interpretację indywidualną ma ponadto wyrok NSA z 12 kwietnia 2012 r., sygn. akt I FSK 1063/11, W orzeczeniu tym, sąd potwierdził wyrażony przez Spółkę pogląd, a dodatkowo zaaprobował dokonaną uprzednio przez NSA w wyroku z 3 kwietnia 2011 r., sygn. akt I FSK 850/11 wykładnię pojęcia przyczyny powstałej po wystawieniu faktury pierwotnej, nieznanej w chwili wydania tego dokumentu: „sama świadomość możliwości zmiany cen (in plus lub in minus) w zależności od wyniku rzeczywistych kosztów produkcji, których kalkulacja ex post stanowiła przyczynę korekty w tamtej sprawie, nie jest równoznaczna z możliwością określenia w czasie kalkulowania ceny produktu ex ante, jej wysokości odpowiadającej tymże rzeczywistym kosztom produ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »