Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

17.07.2014

VAT. Korekta faktury po udzieleniu rabatu

Pytanie podatnika: Czy podstawę opodatkowania, która powinna zostać wykazana na fakturze dokumentującej dokonanie dostawy, stanowi kwota należna od nabywcy w momencie jej dokonania bez kwoty potencjalnej obniżki ceny (tj. obejmująca 100% wartości dostawy), pomniejszona o kwotę podatku? Jak rozliczyć później udzielony rabat?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 6 marca 2014 r. (data wpływu 12 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania oraz wystawienia faktury korygującej z tytułu udzielonego skonta - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

S.A. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) prowadzi działalność produkcyjną w sektorze chemicznym. W ramach tej działalności Spółka dokonuje dostaw towarów zarówno na rzecz nabywców krajowych, jak i zagranicznych (tj. Spółka dokonuje dostaw towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów oraz eksportu towarów). Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W ramach realizowanych dostaw Wnioskodawca udziela swoim kontrahentom tzw. skont, czyli rabatów z tytułu wcześniejszej zapłaty za nabywane od Spółki towary. Co do zasady wysokość rabatu kalkulowana jest jako procent wartości brutto dokonanej dostawy.

Zgodnie z dokonanymi ustaleniami, kontrahenci Spółki mają określony termin na dokonanie zapłaty za nabyte towary (przykładowo 30 dni). Niemniej jednak, jeżeli nabywca uiści należność wynikającą z danej faktury wystawionej przez Spółkę w określonym (przyspieszonym) terminie (przykładowo 10 dni), otrzymuje on rabat w ustalonej wcześniej wysokości (przykładowo 3% wartości brutto wykazanej na fakturze). Natomiast w przypadku dokonania zapłaty w standardowym terminie, rabat (skonto) nie przysługuje.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy podstawę opodatkowania, która powinna zostać wykazana na fakturze dokumentującej dokonanie dostawy, stanowi kwota należna od nabywcy w momencie jej dokonania bez kwoty potencjalnej obniżki ceny (tj. obejmująca 100% wartości dostawy), pomniejszona o kwotę podatku?
 2. Jeśli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, czy Spółka powinna dokumentować udzielenie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty (skonta) poprzez wystawienie faktury korygującej zmniejszającej podstawę opodatkowana wykazaną na fakturze dokumentującej dokonanie dostawy?
 3. Jeśli odpowiedź na pytanie 1 jest przecząca, czy w przypadku gdy kontrahent nie uiści zapłaty w terminie uprawniającym do skorzystania ze skonta Spółka powinna wykazać na fakturze dokumentującej dokonanie dostawy podstawę opodatkowania w kwocie obniżonej o wartość rabatu, a następnie zwiększyć podstawę opodatkowania dokonanej dostawy poprzez wystawienie faktury korygującej, po upływie terminu do skorzystania ze skonta?
 4. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 3 jest twierdząca, czy Spółka powinna dokonać zwiększenia podstawy opodatkowania na podstawie wystawionej faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym upłynął termin płatności uprawniający do skorzystania ze skonta, w przypadku gdy nabywca nie uiścił zapłaty przed jego upływem?

Zdaniem Wnioskodawcy:
Ad. 1
Podstawę opodatkowania, która powinna zostać wykazana na fakturze dokumentującej dokonanie dostawy, stanowi kwota należna od nabywcy w momencie jej dokonania bez kwoty potencjalnej obniżki ceny (tj. obejmująca 100% wartości dostawy), pomniejszona o kwotę podatku.

Ad. 2
Jeśli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, Spółka powinna dokumentować udzielenie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty (skonta) poprzez wystawienie faktury korygującej zmniejszającej podstawę opodatkowania wykazaną na fakturze dokumentującej dokonanie dostawy.

Ad. 3
Jeśli odpowiedź na pytanie 1 jest przecząca, w przypadku gdy kontrahent nie uiści zapłaty w terminie uprawniającym do skorzystania ze skonta, Spółka powinna wykazać na fakturze dokumentującej dokonanie dostawy podstawę opodatkowania w kwocie obniżonej o wartość rabatu, a następnie zwiększyć podstawę opodatkowania dokonanej dostawy poprzez wystawienie faktury korygującej, po upływie terminu do skorzystania ze skonta.

Ad. 4
Jeśli odpowiedź na pytanie nr 3 jest twierdząca, Spółka powinna dokonać zwiększenia podstawy opodatkowania na podstawie wystawionej faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym upłynął termin płatności uprawniający do skorzystania ze skonta, w przypadku gdy nabywca nie uiścił zapłaty przed jego upływem.

Uzasadnienie
Ad. 1.
Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.; dalej: ustawa o VAT), „podstawą opodatkowania, (...), jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, (...).”

W świetle powyższego, w przypadku dostaw towarów dokonywanych przez Spółkę należy uznać, iż podstawę opodatkowania stanowi zapłata, którą Spółka ma otrzymać od nabywcy. Spółka zaznacza, że w przypadku takim, jak opisany w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, w momencie dokonania dostawy Spółka ustala z nabywcą, iż uiszczona przez niego zapłata będzie równa wartości towarów według obowiązującego cennika. Konsekwentnie, zapłata, którą Spółka ma otrzymać od nabywcy obejmuje 100% wartości dostawy.

Powyższe wynika z faktu, iż w momencie dokonania dostawy towarów Spółka nie ma pewności, czy płatność za towar zostanie uiszczona w terminie uprawniającym kontrahenta do uzyskania rabatu. Kupujący ma bowiem prawo uiszczenia zapłaty w dłuższym terminie (nie dającym prawa do obniżenia ceny), a skonto stanowi dla niego swoistego rodzaju „opcję”, z której może, ale nie musi skorzystać.
W konsekwencji, określając podstawę opodatkowania w momencie dokonania dostawy Spółka nie ma jeszcze podstaw do uwzględnienia w niej skonta, bowiem jego udzielenie jest uzależnione od działań nabywcy mających miejsce już po dokonaniu dostawy. Tym samym, kwotę zapłaty z tytułu sprzedaży stanowi kwota niepomniejszona o skonto (do udzielenia którego prawo może urzeczywistnić się w przyszłości).

Spółka wskazuje, iż zgodnie z uregulowaniami art. 29a ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT, „podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty”.

W konsekwencji, dopiero jeżeli kontrahent uiści należność przed upływem ustalonego (przyspieszonego) terminu, tj. skorzysta z możliwości obniżenia kwoty należnej, zapłata otrzymana od nabywcy (tj. podstawa opodatkowania) nie będzie wynosiła 100% wartości dostawy, ale zostanie ona obniżona. W momencie dokonania zapłaty, podstawa opodatkowania nie będzie bowiem obejmowała kwoty stanowiącej udzieloną obniżkę ceny (tj. będzie wynosiła przykładowo 97% wartości dostawy). Obniżenie podstawy opodatkowania następuje zatem dopiero po udzieleniu obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty.

Spółka wskazuje, iż jej zdaniem, samo udzielenie nabywcy prawa do skorzystania ze skonta nie stanowi przesłanki, aby kwoty potencjalnej obniżki ceny nie uwzględniać w podstawie opodatkowania wykazywanej na fakturze dokumentującej dostawę. Tak długo jak nabywca nie skorzysta z przysługującego mu prawa do otrzymania rabatu, kwota należna stanowi bowiem 100% wartości dostawy. Konsekwentnie, w ocenie Wnioskodawcy, wyłącznie w sytuacjach, gdy skonto zostaje przyznane w momencie dokonania sprzedaży (przykładowo w przypadku zapłaty przez kontrahenta za nabywane towary gotówką), jego wartość powinna być uwzględniona w podstawie opodatkowania wykazanej na fakturze dokumentującej dokonanie dostawy. Wówczas bowiem, w momencie wystawienia faktury, kwota zapłaty należna od nabywcy stanowi kwotę pomniejszoną o udzielony rabat.

W analizowanej sprawie mamy jednakże do czynienia z sytuacją odmienną. Należy bowiem zauważyć, iż w momencie dokonania sprzedaży Spółka nie posiada wiedzy o tym, czy nabywca zamierza skorzystać z przysługującego mu prawa do rabatu z tytułu wcześniej zapłaty. W ocenie Spółki uznanie, iż podstawa opodatkowania powinna zostać pomniejszona o wartość udzielonego rabatu w formie skonta już w momencie dostawy nie byłoby prawidłowe.

W świetle powyższego, Spółka stoi na stanowisku, iż podstawę opodatkowania, która powinna zostać wykazana na fakturze dokumentującej dokonanie dostawy, stanowi kwota należna od nabywcy w momencie jej dokonania bez kwoty potencjalnej obniżki ceny (tj. obejmująca 100% wartości dostawy), pomniejszona o kwotę podatku.

Ad. 2.
Należy wskazać, iż na gruncie przepisów ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. przypadki, w których podatnicy są zobowiązani do wystawienia faktury korygującej zostały określone w art. 106j tejże ustawy. I tak, zgodnie z art. 106j ust. l pkt 1 ustawy o VAT „w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono obniżki ceny w farmie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1, podatnik wystawia fakturę korygującą.” Jak natomiast wskazano powyżej, art. 29a ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT stanowi o obniżce cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty.

W związku z powyższym, udzielenie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty powinno być:

 • uwzględnione w podstawie opodatkowania wykazanej na fakturze dokumentującej dostawę - w przypadku, gdy obniżki ceny udzielono przed wystawieniem faktury;
 • dokumentowane za pomocą faktury korygującej zmniejszającej podstawę opodatkowania - w przypadku, gdy obniżki ceny udzielono po wystawieniu faktury.

Spółka podkreśla, iż w jej ocenie w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym obniżka ceny każdorazowo udzielana jest przez Spółkę po wystawieniu faktury (tj. po uiszczeniu przez nabywcę kwoty należnej w przyspieszonym terminie).

W przypadku zatem, gdy nabywca zdecyduje się skorzystać z przysługującej mu możliwości obniżenia ceny (tj. uiści zapłatę w przewidzianym terminie), podstawa opodatkowania powinna zostać pomniejszona odpowiednio o wartość skonta, udzielonego temu nabywcy, natomiast pomniejszenie podstawy opodatkowania powinno zostać udokumentowane poprzez wystawnie przez Spółkę faktury korygującej.

Ad. 3.
W przypadku, gdyby organ podatkowy uznał stanowisko Spółki przedstawione w zakresie pytania nr 1 oraz 2 za nieprawidłowe, w ocenie Spółki, udzielenie skonta powinno być dokumentowane poprzez uwzględnienie obn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »