VAT: Fakturowanie usług najmu i dzierżawy po 1 stycznia 2013 r.

Pytanie podatnika: Czy Spółce od dnia 1 stycznia 2013 r. przysługuje prawo dokumentowania raz w miesiącu dla poszczególnego najemcy czy też dzierżawcy w jednej fakturze należnego czynszu za dzierżawę lub najem oraz odsprzedaży energii elektrycznej odsprzedaży tzw. usług komunalnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2013 r. (data wpływu 31 stycznia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie fakturowania usług najmu i dzierżawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 stycznia 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie fakturowania usług najmu i dzierżawy.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka jest podatnikiem VAT czynnym, zobowiązanym do składania miesięcznych deklaracji dla podatku od towarów i usług. W umowach najmu lub dzierżawy, które zostały podpisane z najemcami lub dzierżawcami, określono, iż czynsz jest płatny „z góry” do każdego 15 dnia danego miesiąca kalendarzowego. W ramach zawartych umów najmu lub dzierżawy Spółka dokonuje „odsprzedaży” energii elektrycznej oraz tzw. usług komunalnych np. kosztów energii cieplnej, wody zimnej i ciepłej, usług w zakresie odprowadzania ścieków itp.

Kwoty „odsprzedanych” („refakturowanych” dla każdego najemcy lub dzierżawcy za poszczególny miesiąc kalendarzowy tzw. usług komunalnych są określone przez Spółkę, na podstawie faktur dokumentujących nabycie przez strony przedmiotowych usług oraz energii elektrycznej od dostawców zewnętrznych. Należności za „odsprzedaną” energię elektryczną oraz tzw. usługi komunalne najemcy lub dzierżawcy są zobowiązani zapłacić dla Wnioskodawcy do ostatniego dnia miesiąca, w którym Spółka wystawiła fakturę dokumentującą „odsprzedaż” przedmiotowych usług oraz energii elektrycznej. Od dnia 1 stycznia 2013 r. Spółka postanowiła, iż czynsz należny za dzierżawę lub za najem oraz „odsprzedaż” energii elektrycznej i tzw. usług komunalnych dla poszczególnego klienta jest dokumentowana raz w miesiącu jedną fakturą. Najemcami i dzierżawcami w większości przypadków są podatnicy VAT czynni.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółce od dnia 1 stycznia 2013 r. przysługuje prawo dokumentowania raz w miesiącu dla poszczególnego najemcy czy też dzierżawcy w jednej fakturze należnego czynszu za dzierżawę lub najem oraz odsprzedaży energii elektrycznej odsprzedaży tzw. usług komunalnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, co do zasady stosownie do „ art. 106b ust. 1 pkt 2” ustawy o podatku od towarów i usług, Spółka jako czynny podatnik VAT ma obowiązek udokumentowania fakturami dostawy towarów oraz sprzedaży usług dla podatników VAT czynnych. Wnioskodawca uważa, iż mając na uwadze § 9 ust. 3 rozporządzenia należy uznać, że Spółce od dnia 1 stycznia 2013 r. przysługuje prawo dokumentowania raz w miesiącu dla poszczególnego najemcy lub dzierżawcy w jednej fakturze czynszu należnego za dzierżawę lub najem oraz z tytułu „odsprzedaży” energii elektrycznej i tzw. usług komunalnych. Natomiast bez znaczenia w przedmiotowej sprawie należy uznać fakt, iż czynsz za dzierżawę lub najem jest płatny do dnia 15 każdego miesiąca, natomiast należność za „odsprzedaną” energię lub też usługi komunalne najemca lub dzierżawca jest zobowiązany zapłacić do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym wystawiano fakturę dokumentującą odsprzedaż przedmiotowych usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka wystawiając jedną fakturę dla najemcy lub dzierżawcy za dany miesiąc kalendarzowy wypełniając obowiązek, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, ma obowiązek wpisania w fakturze następujących informacji:

 • data sprzedaży usługi najmu lub dzierżawy lokalu: miesiąc oraz rok podatkowy,
 • data sprzedaży energii elektrycznej: dzień miesiąc oraz rok odsprzedaży energii elektrycznej,
 • data sprzedaży tzw. usług komunalnych: dzień miesiąc oraz rok podatkowy odsprzedaży usług komunalnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Przez towary, według art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, iż każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Obowiązek podatkowy, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 4 ustawy o VAT).

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, iż podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Ogólna zasada wynikająca z ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru, wykonania usługi lub wystawienia faktury VAT (pod warunkiem, że została wystawiona do 7. dnia od wykonania usługi).

Jednakże, od tej zasady ustawodawca określił szereg wyjątków, ustalających w sposób odmienny moment powstania obowiązku podatkowego (uzależniony np.: od formy wydania towaru, rodzaju transakcji, otrzymania zapłaty itp.).

I tak, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części (art. 19 ust. 11 ustawy).

W myśl art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze - z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług naj...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »