Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.01.2015

VAT: Czynności sporadyczne a stały element działalności

Z uzasadnienia: Jeżeli podatnik dokonuje określonego typu transakcji incydentalnie, wówczas - bez względu na ich wartość lub liczbę, należy je potraktować, jako sporadyczne w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy o VAT. Jeżeli natomiast okoliczności wskazują, że podatnik wykonuje dany typ transakcji, jako element prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, wówczas należy uznać, że transakcje takie nie są sporadyczne (pomocnicze) i to zarówno bez względu na ich wartość, jak i liczbę. Transakcjami, które nie mogą być uznane za sporadyczne (pomocnicze) będą takie, które z założenia mają być wykonywane, jako element prowadzonej działalności.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Roman Wiatrowski, Sędzia NSA Małgorzata Niezgódka-Medek, Sędzia WSA (del.) Wojciech Stachurski (sprawozdawca), Protokolant Marta Sokołowska-Juras, po rozpoznaniu w dniu 24 września 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej P. Sp. z o.o. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2013 r. sygn. akt I SA/Wr 16/13 w sprawie ze skargi P. Sp. z o.o. w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 17 września 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od P. Sp. z o.o. w W. na rzecz Ministra Finansów kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu I instancji.

Wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2013 r., sygn. akt I SA/Wr 16/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę P. z o.o. w W. (dalej także jako "Spółka") na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 17 września 2012 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług.

2. Przedstawiony przez Sąd I instancji przebieg postępowania przed organem podatkowym.

2.1 Spółka wystąpiła do Ministra Finansów, reprezentowanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w P., z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania udzielonej pożyczki oraz dzierżawy gruntów za czynności sporadycznych, a przez to ich nieuwzględnienia w proporcji sprzedaży obliczanej dla potrzeb podatku naliczonego. Wyjaśniła, że przedmiotem jej podstawowej działalności jest wydobycie i sprzedaż kamienia wapiennego wykorzystywanego jako surowiec do produkcji cementu. W ramach prac związanych z wydobyciem kopalin, Spółka eksploatuje kopalnię odkrywkową "P.". W strukturze sprzedaży Spółki główną pozycję stanowi sprzedaż kamienia wapiennego (sprzedaż krajowa i transakcje wewnątrzwspólnotowe) oraz dzierżawa ciągników siodłowych z naczepami - stanowiące łącznie istotną większość wykazywanego przez nią obrotu. W strukturze sprzedaży Spółki występują również transakcje dzierżawy posiadanych przez nią gruntów rolnych na rzecz rolników indywidualnych, objęte zwolnieniem z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 73, poz. 392 ze zm.). Spółka wyjaśniła, że w zakresie prowadzonych prac odkrywkowych nabywa ona własność/prawo do wieczystego użytkowania gruntów rolnych, które są następnie przekształcane w tereny przeznaczone do eksploatacji górniczej. Gospodarka nieruchomościami prowadzona przez Spółkę zakłada pozyskiwanie gruntów rolnych nadających się do prac wydobywczych, które będą prowadzone w przyszłości (tj. w perspektywie kilku lat). W związku z powyższym, część posiadanych przez Spółkę w danym czasie gruntów rolnych nie jest wykorzystywana w działalności wydobywczej. Grunty te Spółka wydzierżawia okolicznym rolnikom, jako tereny przeznaczone na cele rolnicze. Łączny udział sprzedaży z tytułu dzierżawy gruntów rolnych w wartości sprzedaży Spółki stanowi niewielki ułamek wykazywanego obrotu. Na dzień składania wniosku, w ramach umów zawartych z dziesięcioma rolnikami indywidualnymi Spółka wydzierżawia grunty rolne o łącznej powierzchni 91,56 ha (przy łącznym obszarze posiadanych gruntów 205,61 ha, z czego 125,28 ha stanowią grunty rolne).

Ponadto Spółka wskazała, że jest stroną umowy pożyczki, na podstawie której udostępniła środki pieniężne innemu podmiotowi z Grupy. Umowa pożyczki ma charakter incydentalny. Spółka nie prowadzi działalności w zakresie udzielania pożyczek na rzecz innych podmiotów.

W związku z powyższym Spółka zadała pytanie: Czy zawierane przez Spółkę umowy dzierżawy gruntów rolnych oraz umowa pożyczki są czynnościami dokonywanymi sporadycznie w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej powoływana jako "u.p.t.u."), a w związku z powyższym czy w proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 u.p.t.u., obowiązana jest ona uwzględnić obrót z tytułu ww. czynności?

Zdaniem Spółki, w odniesieniu do zawieranych przez nią transakcji dzierżawy gruntów rolnych jak i umowy pożyczki zostały spełnione przesłanki uznania ich za transakcje sporadyczne.

2.2. Minister Finansów w wydanej interpretacji uznał stanowisko Spółki za:

- prawidłowe w zakresie uznania udzielonej pożyczki za czynność sporadyczną,

- nieprawidłowe w zakresie uznania dzierżawy gruntów za czynności sporadyczne i ich uwzględnienia w proporcji sprzedaży.

Zdaniem organu, dokonane przez Spółkę transakcje dzierżawy na rzecz rolników indywidualnych gruntów rolnych, nie stanowią czynności dokonywanych sporadycznie, bowiem wydzierżawianie przedmiotowych gruntów rolnych stanowi stały element działalności gospodarczej prowadzonej przez zainteresowanego. Zawarcie z dziesięcioma rolnikami indywidualnymi długoterminowych umów dzierżawy gruntów rolniczych, z tytułu których Spółka uzyskuje regularne wpłaty czynszu dzierżawnego, jest dla niej sytuacją ekonomicznie pożądaną. W warunkach wolnego rynku oraz niepewności gospodarczej, ww. umowy dzierżawy zapewniają bowiem Spółce dostęp do określonej wartości środków finansowych. Z takich działań Spółka uzyskuje, zatem dwojakiego rodzaju korzyści. Z jednej strony zapewnione zostaje spełnienie warunków wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (bez ponoszenia przez nią dodatkowych kosztów), z drugiej generuje ona zysk w postaci wynagrodzenia z tytułu czynszu dzierżawnego. W związku z powyższym, w ocenie organu, zawarcie przez Spółkę przedmiotowych umów dzierżawy gruntów rolnych stanowi bezpośredni, stały i nie tyle konieczny, co wybrany przez nią sposób uzupełnienia jej działalności.

3. Skarga do Sądu I instancji.

3.1. Po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, Spółka wniosła skargę do WSA we Wrocławiu, w której zarzuciła zaskarżonej interpretacji naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 90 ust. 6 w zw. z ust. 3 u.p.t.u. oraz art. 174 ust. 2 lit. b Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L. 2006 Nr 347 poz. 1 ze zm.; dalej - "Dyrektywa 2006/112/WE"), przez błędną wykładnię - tzn. uznanie, że opisana we wniosku o wydanie interpretacji dzierżawa gruntów nie jest czynnością sporadyczną, a co za tym idzie powinna być uwzględniana w proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 6 u.p.t.u.

3.2. W uzasadnieniu skargi Spółka wskazała na wątpliwości dotyczące prawidłowości transpozycji art. 174 ust. 2 lit. b Dyrektywy 2006/112/WE do polskiej ustawy w zakresie użycia przez ustawodawcę wyrażenia "czynności sporadyczne". Wątpliwości w zakresie prawidłowego rozumienia pojęć użytych w art. 90 ust. 6 u.p.t.u. zauważył również polski ustawodawca, wprowadzając od 1 stycznia 2013 r. zmiany do art. 90 ust. 6 u.p.t.u.

Spółka stwierdziła, że dla oceny czy dzierżawa gruntów stanowi dla niej czynności pomocnicze - a tym samym sporadyczne w rozumieniu art. 90 ust 6 u.p.t.u. - należy uwzględnić przede wszystkim punkt odniesienia, jakim jest prowadzona przez Spółkę podstawowa działalność. Dzierżawa gruntów rolnikom odbywa się tylko i wyłącznie w takim zakresie, w jakim grunty te nie są w danym momencie potrzebne Spółce do prowadzenia działalności wydobywczej. O sposobie wykorzystania gruntów decyduje wyłącznie bieżące zapotrzebowanie Spółki na grunty nadające się do działalności wydobywczej. W przypadku, gdy Spółka podejmuje decyzję o rozpoczęciu wydobycia na wydzierżawianym gruncie, następuje rozwiązanie umowy dzierżawy na warunkach określonych w umowach z rolnikami. Dzierżawa posiadanych gruntów w żaden sposób nie zmienia przeznaczenia tych nieruchomości - w dalszym ciągu stanowią one rezerwę na wypa...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »