VAT 2014: Obowiązek podatkowy w VAT przy sprzedaży praw i udzielenia licencji

Pytanie podatnika: Czy Spółka postępuje prawidłowo w stanie prawnym, który będzie obowiązywał od 2014 r. rozpoznając obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu sprzedaży praw i udzielenia licencji na zasadach ogólnych, tj. z chwilą wykonania usługi lub z chwilą upływu terminu rozliczeniowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2013 r. (data wpływu 1 lipca 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży praw i udzielenia licencji (wg stanu prawnego obowiązującego od 2014 r.) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży praw i udzielenia licencji (wg stanu prawnego obowiązującego od 2014 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

X S.A. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z podatku VAT rozlicza się z organem podatkowym za okresy miesięczne (VAT-7). W ramach prowadzonej działalności dokonuje, między innymi, czynności opodatkowanych polegających na sprzedaży praw lub udziela licencji. Z tytułu dokonywania tych czynności Spółka obecnie rozpoznaje obowiązek podatkowy VAT w następujący sposób:

 • dla sprzedaży tzw. krajowych na zasadach szczególnych - z chwilą otrzymania całości zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze,
 • dla sprzedaży za granicę dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (usługi świadczone dla stałego miejsca działalności) - tak jak dla importu usług, tj. z chwilą wykonania usługi lub z chwilą upływu okresu rozliczeniowego, za które pobierane są okresowe płatności.

Od 2014 r. ustawodawca wprowadził zmiany do ustawy VAT dotyczące kwestii momentu obowiązku podatkowego w podatku VAT. Zgodnie z nowelizacją ustawy obowiązek podatkowy od 2014 r., co do zasady, powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

X uważa, że od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży praw lub udzielenia licencji zarówno dla sprzedaży krajowej jak i zagranicznej powstaje na zasadach ogólnych, określonych w art. 19a ust. 1-3 i 8 ustawy VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., tj. z chwilą wykonania usługi lub z chwilą upływu okresu rozliczeniowego (udzielenie licencji), za które ustalane są okresowe płatności (tak jak dla importu usług). Od 2014 r. do sprzedaży praw i licencji nie mają zastosowania wyjątki od zasady ogólnej - nie powstaje szczególny obowiązek podatkowy VAT.

W świetle powyższego istotną kwestią jest to, co należy uznać za moment wykonania usługi, a więc moment obowiązku podatkowego VAT. W zależności od zapisów w umowach zawieranych z kontrahentami z tytułu sprzedaży praw i udzielania licencji Spółka, w świetle przepisów VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., uzna za moment wykonania usługi, a więc moment obowiązku podatkowego (w najbardziej typowych umowach):

 1. Datę rozpoczęcia licencji na eksploatacje audycji udzielonej przez Spółkę np. na wystawie … zostaje udzielona przez X licencja od 15 maja 2014 r. do 15 grudnia 2014 r. Strony uzgodniły termin dostawy nośnika w terminie do 26 marca 2014 r. Brak wniesienia zastrzeżeń w terminie 7 dni od daty otrzymania nośnika uznaje się za przyjęcie nośnika z licencją do audycji. W tym przypadku X dostarczyła nośnik Kontrahentowi 25 marca 2014 r., kontrahent nie wniósł zastrzeżeń (w terminie do 1 kwietnia 2014 r.). Spółka uważa, że data 15 maja 2014 r. oznacza datę obowiązku podatkowego VAT, gdyż za wykonanie usługi Spółka uznaje datę rozpoczęcia licencji, tj. udzielenie prawa do korzystania z licencji przez kontrahenta od dnia 15 maja 2014 r.
 2. Datę odbioru technicznego przez Kontrahenta nośnika z każdym odcinkiem audycji za udzielenie licencji do tytułu audycji, np. X udziela Kontrahentowi licencji do tytułu audycji „…” do 10 odcinków. Opłata licencyjna płatna jest w 10 częściach, po odbiorze technicznym nośnika z każdym odcinkiem audycji. Spółka uznaje wykonanie usługi z konkretnymi datami odbioru technicznego nośnika z każdym z 10 odcinków (wg pisemnego potwierdzenia odbioru nośnika, najpóźniej 7 dni przed emisją).
 3. Data upływu każdego okresu do którego odnoszą się płatności albo rozliczenia, np. X udziela Kontrahentowi licencji na korzystanie z praw autorskich i pokrewnych do Filmów w okresie 3 lat od dnia 31 marca 2014 r. Strony ustaliły następujące terminy płatności dla rozliczeń: 40% opłaty licencyjnej po podpisaniu umowy (25 kwietnia 2014 r.), 20% w dniu rozpoczęcia korzystania z licencji (1 grudnia 2014 r.), 20% do 1 czerwca 2015 r., 20% do 1 lutego 2016 r. Takie zapisy umowy oznaczają powstanie obowiązku podatkowego VAT odpowiednio z końcem kwietnia 2014 r., grudnia 2014 r., czerwca 2015 r., lutego 2016 r.
 4. Data upływu każdego okresu rozliczeniowego za który otrzymano Raport o korzystaniu z programów X; Umowa określa, że: Okres rozliczeniowy to stały okres rozpoczynający się 5. dnia każdego miesiąca, a kończący się 4. dnia następnego miesiąca. Raport to informacja nt. liczby abonentów korzystających z programów w sieci. W takiej sytuacji np. X udziela kontrahentowi licencji na reemisję programów w sieci na 2 lata, wynagrodzenie z tytułu reemisji programów płatne jest po upływie każdego okresu rozliczeniowego, co miesiąc. X uznaje, że w tym przypadku wykonanie usługi to ostatni dzień okresu rozliczeniowego, za który otrzymano raport. Dnia 1 marca 2014 r. Spółka otrzymała raport za okres rozliczeniowy od 5 stycznia do 4 lutego 2014 r., który jest podstawą do wystawienia faktury dla Licencjobiorcy. Obowiązek podatkowy VAT powstaje 4 lutego 2014 r., a więc za miesiąc luty 2014 r. w terminie do dnia 25 marca 2014 r. Spółka rozlicza podatek należny.
 5. Data upływu każdego okresu rozliczeniowego, za który należna jest opłata ryczałtowa. Strony ustalają konkretne wynagrodzenie miesięczne za okres rozliczeniowy, którym jest miesiąc kalendarzowy. Np. X udziela kontrahentowi licencji na reemisję programów w sieci na 2 lata. W takim przypadku Spółka uznaje za wykonanie usługi ostatni dzień miesiąca kalendarzowego i obowiązek podatkowy VAT rozpoznaje z końcem każdego miesiąca kalendarzowego.

W powyżej zaprezentowanych przypadkach nie było wcześniej zaliczki, zapłaty.

Spółka od 2014 r. będzie rozpoznawała obowiązek podatkowy VAT z tytułu sprzedaży praw i licencji tak samo dla sprzedaży krajowej jak i zagranicznej - z chwilą wykonania usługi lub z chwilą upływu okresu rozliczeniowego, w ten sposób jak obecnie w odniesieniu do importu usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy Spółka postępuje prawidłowo w stanie prawnym, który będzie obowiązywał od 2014 r. rozpoznając obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu sprzedaży praw i udzielenia licencji na zasadach ogólnych, tj. z chwilą wykonania usługi lub z chwilą upływu terminu rozliczeniowego?
 2. Czy Spółka prawidłowo ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »