Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

12.04.2019

Uważaj - na rynku inwestycji w nieruchomości prawie każdy jest podatnikiem VAT

Z uzasadnienia: (...) okoliczność podjęcia m.in. takich czynności, jak wytworzenie budynków/budowli, dokonanie remontów, modernizacji obiektu, doprowadzenie mediów, wydzielenie poszczególnych lokali, ustanowienie samodzielności poszczególnych lokali, stanowią o takiej aktywności w zakresie obrotu nieruchomościami, które mogą wskazywać, że czynności sprzedającego przybierają formę zawodową (profesjonalną), a w konsekwencji zorganizowaną.

Zdarzenie przyszłe

Wnioskodawczyni będąc osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej w 2006 roku nabyła do majątku prywatnego działkę gruntową z przeznaczeniem do zabudowy mieszkaniowej. Do dnia dzisiejszego nie prowadziła i nie zamierza podejmować żadnej działalności gospodarczej. Jest rezydentem podatkowym Niemiec. W 2016 roku na przedmiotowej działce Wnioskodawczyni rozpoczęła budowę czterech domów w zabudowie szeregowej z zaplanowanymi i wydzielonymi odrębnymi mieszkaniami po dwa w każdym z domów. Trwająca budowa jest prywatną inwestycją kapitałową Wnioskodawczyni finansowaną ze środków pochodzących ze sprzedaży domu w Niemczech. Planowane zakończenie budowy winno nastąpić w 2019 r. Z powodu znikomych możliwości wynajmu Wnioskodawczyni podjęła decyzję, że cztery wyodrębnione mieszkania zostaną sprzedane /odpłatne zbycie/ po ich wykończeniu w 2019 r. W dalszej kolejności zostaną zbyte jeszcze dwa, a dwa zostaną przeznaczone na własne potrzeby mieszkaniowe. Żadne z czynności, które będzie podejmować Wnioskodawczyni nie są związane, ani z działalnością gospodarczą, ani obrotem na rynku nieruchomości. Sprzedaż nie będzie następowała w ramach jakiejkolwiek działalności gospodarczej, a lokale nie były i nie będą wykorzystywane na potrzeby związane z działalnością gospodarczą. W przeszłości oprócz sprzedanego domu w Niemczech Wnioskodawczyni nie dokonywała zbywania i nabywania innych nieruchomości. Sprzedawane lokale mieszkalne stanowić będą /stanowią/ odrębne nieruchomości. W przyszłości Wnioskodawczyni nie zamierza nabywania i zbywania jakichkolwiek nieruchomości.

Dodatkowo Wnioskodawczyni uzupełniła opis sprawy informując:

Nabyta w 2006 roku działka gruntowa położona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Wnioskodawczyni nie korzystała z odliczenia podatku naliczonego VAT przy wytworzeniu budynków mieszkalnych, /odliczenie nie przysługiwało bowiem nie posiada statusu podatnika VAT/,

Wnioskodawczyni wskazała jednocześnie, że środki uzyskane ze sprzedaży wytworzonych budynków stanowić będą inwestycję kapitałową /finansową/,

Wnioskodawczyni nigdy dotąd nie dokonywała sprzedaży żadnych nieruchomości z wyjątkiem sprzedanego domu w Niemczech skąd pochodzą środki na prowadzoną budowę w Polsce,

Wnioskodawczyni nie dokonywała w przeszłości sprzedaży działek, ani niezabudowanych, ani zabudowanych,

Wnioskodawczyni nie posiada innych nieruchomości, które mogłyby być przeznaczone w przyszłości do sprzedaży,

Wnioskodawczyni nie zamierza podejmować żadnych czynności o charakterze marketingowych zmierzających do zwiększania atrakcyjności budowanych nieruchomości, w tym ogłoszeń w mediach i Internecie,

Nieruchomości są w trakcie budowy wobec czego w żaden sposób nie są i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

Pytanie Wnioskodawcy

Czy odpłatne zbycie wytworzonych nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Stanowisko i uzasadnienie Wnioskodawcy

Na postawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zmianami, w związku z art. 2 pkt 12, 14a, 22, i art. 15. 1. 2 zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, odpłatne zbycie nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bowiem nie jest wykonywane w rozumieniu ww. przepisów. Osoba fizyczna nie jest profesjonalnym uczestnikiem obrotu gospodarczego, nie korzystała i nie będzie wykorzystywała towarów i usług, wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły do celów zarobkowych. Zatem sprzedaż kilku nieruchomości nie jest wystarczającą przesłanką do stwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym podlegania przepisom Ustawy o VAT. Także sprzedaż majątku prywatnego nie podlega tym przepisom, a podlega tylko i wyłącznie w ramach prowadzonej firmy /wyrok TSUE C-181/10. C-291/92, wyrok NSA I FSK/811/13, Interpretacja Dyrektora KIS 0113-KDITPI -2.4012.606.2018.3.SM./

Stanowisko i uzasadnienie KIS

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 • przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;

 • wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;

 • wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

 • wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

 • ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;

 • oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;

 • zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ustawy.

Jak wynika z art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jednakże nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką dzia...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »