Uważaj, aby nie wsiąść nieświadomie na karuzelę VAT

Z orzecznictwa TS UE: ...Podatnik, który wiedział lub powinien był wiedzieć o tym, że nabywając towar, uczestniczył w transakcji wykorzystanej do popełnienia oszustwa w podatku VAT (...) powinien zostać uznany za osobę biorącą udział w tym oszustwie, bez względu na to, czy czerpie on korzyści z odsprzedaży dóbr.

Teza

Podmiot pełniący w ramach oszustwa karuzeli podatkowej funkcję tzw. „bufora”, świadomego udziału w oszustwie (lub który powinien mieć tego świadomość), nie działa odnośnie „transakcji” wykazanych w otrzymywanych i wystawianych przez niego fakturach w charakterze podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, a zatem:

- nie ma prawa do odliczenia na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej: u.p.t.u.) podatku naliczonego z tytułu „dostaw” od poprzednika w łańcuchu transakcji,

- jego „dostawy” nie są opodatkowane VAT, a wykazany na fakturach podatek podlega rozliczeniu w trybie art. 108 ust. 1 u.p.t.u.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Ryszard Pęk, Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Zbigniew Łoboda, Protokolant Katarzyna Nowik, po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej B. R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 października 2016 r. sygn. akt I SA/Bd 262/16 w sprawie ze skargi B. R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za I i II kwartał 2014 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od B. R. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy kwotę 15000 (piętnaście tysięcy) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

1. Wyrok Sądu I instancji.

1.1. Wyrokiem z dnia 25 października 2016 r. w sprawie I SA/Bd 262/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę B. R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (dalej: DIS) z dnia 14 marca 2016 r., utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. (dalej: DUKS) z dnia 11 grudnia 2015 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za I i II kwartał 2014 r. (opisany wyrok i pozostałe orzeczenia sądów administracyjnych powołane w uzasadnieniu dostępne są w internetowej bazie CBOSA).

Sąd I instancji uznał, iż organy słusznie - na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej: u.p.t.u.) - zakwestionowały prawo Skarżącego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą B. R. do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w fakturach zakupu oleju rzepakowego wystawionych przez: E. sp. z o.o. w W., O. sp. z o.o. w P., G. sp. z o.o. w W. oraz R.S. w T., a także określiły wysokość zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108 ust. 1 u.p.t.u. uwzględniając podatek należny ujęty w fakturach wystawionych przez Skarżącego z tytułu dokonanych przez niego dostaw oleju rzepakowego na rzecz firm: A. Sp. zo.o. z siedzibą w W., A.S. z siedzibą w M., K. Sp. z o.o. z siedzibą w S., B. Sp. z o.o. z siedziba w D., E. Sp. z o.o. z siedziba w N., R. Sp. z o.o. z siedzibą w C. Organy trafnie - zdaniem Sądu - przyjęły, że ww. faktury dokumentowały transakcje dokonane w ramach mechanizmu tzw. karuzeli podatkowej i nie potwierdzały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.

2. Skarga kasacyjna.

2.1. Podatnik zaskarżył powyższy wyrok w całości, zarzucając WSA w Bydgoszczy w skardze kasacyjnej naruszenie:

II. przepisów postępowania w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, w rozumieniu art. 174 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm., dalej: P.p.s.a.), tj. art. 3 § 1 i art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) P.p.s.a., poprzez nieuwzględnienie skargi, a tym samym brak jego zastosowania, a zastosowanie art. 151 P.p.s.a. w zw. z art. 121 § 1, art. 122, art. 180, art. 187 § 1 i art. 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej: O.p.), poprzez niewłaściwe wykonanie kontroli legalności decyzji organu administracyjnego, wydanej z naruszeniem przepisów prawa uznającej, iż Skarżący brał udział w sposób świadomy w fikcyjnych transakcjach tzw. "karuzeli podatkowej" skutkujących określeniem w trybie art. 108 ust. 1 u.p.t.u. zobowiązania podatkowego w wysokości 4.162.948 zł, a w szczególności polegające na wadliwym uznaniu, że organy przeprowadziły postępowanie dowodowe w sposób wyczerpujący, prawidłowy, z poszanowaniem wszelkich zasad wynikających z przepisów Ordynacji podatkowej, a ustalenia i argumenty organów są pełne, pomimo zgłoszenia przez Skarżącego wniosków dowodowych, które zostały oddalone - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r. ([...]) - a które wbrew ustaleniom Sądu miałyby istotny wpływ na ocenę stanu faktycznego, tj.:

a) nieprzeprowadzenie dowodu z twierdzeń oraz przedłożonych przez Stronę dowodów potwierdzających wcześniejsze transakcje handlowe z kontrahentami m.in. firmą H. Sp. z o.o. (FV nr [...]), a także firmą P.H.P. K. z C., które to dowody i ustalenia miałyby istotny wpływ na podniesione argumenty i ustalony stan faktyczny przez organ, gdzie organy zarzucają Skarżącemu, że w sposób nagły podjął nową formę działania na nowej płaszczyźnie z dużym skutkiem w transakcjach (str. 26 decyzji DIS, str. 47 decyzji DUKS),

b) nieprzeprowadzenie dowodu w zakresie wyjaśnienia skąd w dokumentacji laboratoryjnej Z. S.A. znajduje się nazwa "B.R.", skoro z ustaleń kontrolującego podobno Skarżący nie współpracował z ww., bądź wywiedzenie z powyższego faktu wadliwych wniosków, które prowadzą do uznania, iż nie doszło do obrotu towaru, pomimo badania jego próbek, a ustalenie to ma również istotny wpływ na ocenę stanu przez organy (str. 25 decyzji DIS, str. 23 decyzji DUKS), jak i Sąd (str. 9 uzasadnienia), gdzie jednoznacznie przypisuje się Skarżącemu brak zainteresowania transportami, brak jego wiedzy o organizacji,

c) niepodjęcie przez organ czynności wyjaśniających, które ponad wszelką wątpliwość pozwolą ustalić czy Skarżący przebywał dwa razy w C. zgodnie z zeznaniami świadka M. K. z dnia 7 listopada 2014 r. (strona 49 decyzji DUKS), a także niewskazanie w sposób dokładny w jakich rzekomo dniach (miesiącach) Skarżący miałby przebywać w C., co uniemożliwiło odniesienie się Skarżącego do powyższych ustaleń organu, a które to ustalenia stanowiły jedną z podstaw do ustalenia stanu faktycznego przez organy kontrolne, a które to ustalenia zaaprobował jako swoje Sąd administracyjny,

- a w konsekwencji przyjęcie przez Sąd ustaleń organów za prawidłowe, pomimo nieprzeprowadzenia ww. wniosków dowodowych zgłoszonych przez Podatnika i w konsekwencji przyjęcie przez Sąd jego świadomego uczestnictwa w procederze oszustwa (nadużycia) w podatku od towarów i usług, pomimo okoliczności, które wskazywał Podatnik, świadczących o fakcie, iż mógł on nie wiedzieć, że bierze udział w takim procederze, przy zachowaniu wszelkich wymaganych prawem czynności zapobiegawczo-sprawdzających,

II. przepisów prawa materialnego w rozumieniu art. 174 pkt 1 P.p.s.a., tj. naruszenie art. 207 § 1 i 2 w zw. z art. 21 § 1, 3 , 3a i 4, art. 23 § 2 O.p. w zw. z art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) w zw. z art. 99 ust. 12 oraz art. 108 ust. 1 u.p.t.u., poprzez dokonanie błędnej wykładni wskazanych przepisów i uznanie, że na gruncie przedmiotowego niepełnego i wadliwie ustalonego stanu faktycznego uzasadniona jest odmowa prawa do odliczen...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »