Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.05.2014

Utrata prawa do zwolnienia z VAT przy sprzedaży samochodu osobowego

Z uzasadnienia: Dla utraty prawa do zwolnienia (art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy o VAT) nie jest wystarczający sam fakt dokonywania dostaw towarów akcyzowych, lecz okoliczność, że to na jednostkowo określonym podatniku ciąży obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Danuta Oleś, Sędzia NSA Janusz Zubrzycki, Sędzia WSA (del.) Bartosz Wojciechowski (spr.), Protokolant Marek Wojtasiewicz, po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej W. O. R. D. w Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 21 listopada 2012 r. sygn. akt I SA/Lu 833/12 w sprawie ze skargi W. O. R. D. w Z. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości,
2) uchyla interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2012 r. nr IPTPP1/443-226/12-2/IG,
3) zasądza od Ministra Finansów na rzecz W. O. R. D. w Z. kwotę 837 (słownie: osiemset trzydzieści siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania za obie instancje.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 21 listopada 2012 r., sygn. akt I SA/Lu 833/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Z. na indywidualną interpretację Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2012 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Przedstawiając stan faktyczny sprawy, sąd pierwszej instancji podał, że we wniosku o wydanie interpretacji skarżący wskazał, iż jako podatnik podatku od towarów i usług korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm. - dalej: "ustawa o VAT"). Prowadzi swoją działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 ze zm.), a jego podstawowa działalność - w głównej mierze - nie podlega opodatkowaniu VAT, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy VAT lub też jest zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy VAT. Wskazano, że działalność opodatkowana dotyczy jedynie usług wynajmu pomieszczeń i usług poradni psychologicznej. Wnioskodawca podał, że planuje sprzedać samochody osobowe, które wykorzystywał do egzaminowania kierowców, które stanowią środki trwałe i są ujęte w ewidencji środków trwałych, a ponadto, zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o VAT, spełniają definicję towaru używanego, a w związku z ich nabyciem Ośrodkowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, bowiem służyły one do działalności nieopodatkowanej.

W związku z powyższym wnioskodawca zapytał, czy dokonując sprzedaży samochodów osobowych stanowiących środki trwałe, w momencie ich sprzedaży traci prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b) ustawy o VAT?

Zdaniem wnioskodawcy, będzie on nadal uprawniony do korzystania ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust 1 ustawy o VAT do czasu przekroczenia wartości sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT, gdyż Ośrodek nie dokonuje dostawy towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym ani nowych środków transportu.

Swoje stanowisko wnioskodawca uzasadniał tym, że stosownie do postanowień art. 113 ust. 13 pkt 1 lit b ustawy o VAT, zwolnień, o których mowa w art. 113 ust. 1 i 9 nie stosuje się do podatników dokonujących dostaw towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Biorąc pod uwagę powyższe, a także treść art. 100 ust. 1 ustawy o VAT wnioskodawca wskazał, że przy uwzględnieniu zasady jednofazowości opodatkowania akcyzą samochodów osobowych, każda kolejna sprzedaż samochodu osobowego, co do zasady nie stanowi przedmiotu opodatkowania akcyzą, nie rodzi zatem obowiązku podatkowego, dlatego też nie może znaleźć odniesienia do jego sytuacji dyspozycja art. 113 ust. 13 pkt 1 lit b ustawy o VAT. Odwołując się zaś do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, wnioskodawca podkreślił, że zwolniona od podatku jest dostawa towarów używanych, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W jego opinii zaś samochody osobowe będące przedmiotem planowanej dostawy spełniają definicję towaru używanego, wobec powyższego ich sprzedaż będzie zwolniona z VAT, a obrót uzyskany z jej tytułu z uwagi na treść art. 113 ust 2 ustawy o VAT, a także fakt, iż zbywane samochody są środkami trwałymi ujętymi w ewidencji środków trwałych nie będzie wliczany do limitu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ww. ustawy.

W wydanej interpretacji organ uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. W ocenie organu skoro, w realiach niniejszej sprawy, Ośrodek będzie sprzedawał samochody osobowe, który to towar - mając na uwadze literalne brzmienie art. 1 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym - podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, to traci zwolnienie podmiotowe pomimo tego, że na kolejnym etapie obrotu obowiązek podatkowy w tym podatku nie wystąpi.

Pismem z dnia 25 czerwca 2012 r. Ośrodek wezwał organ do usunięcia naruszenia prawa. W odpowiedzi na to wezwanie Minister Finansów nie znalazł podstaw do zmiany swego stanowiska w sprawie.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Z. wniósł o zmianę zaskarżonej interpretacji poprzez uwzględnienie stanowiska skarżącego, ewentualnie o jej uchylenie i przekazanie sprawy organowi do ponownego rozpatrzenia. W uzasadnieniu zarzutów, z odwołaniem do regulacji art. 113 ustawy VAT, regulacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360), art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy VAT uzasadniał, że w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, skoro samochody osobowe wnioskodawcy spełniały definicję towaru używanego, a ponadto z tytułu jego zakupu wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, sprzedaż samochodów korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT.

W odpowiedzi na skargę Minister Finansów wniósł o jej oddalenie, podtrzymując w związku z tym stanowisko wyrażone w kwestionowanej interpretacji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznał, że skarga nie jest zasadna.

W uzasadnieniu swego stanowiska Sąd podał, iż wobec wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zawartego w treści art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy o VAT sformułowania "towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym" należy sięgnąć do wykładni literalnej tego przepisu, gdyż przepisy prawa podatkowego powinno się wykładać ściśle oraz zgodnie z ich językowym znaczeniem i jeśli wynik tak przeprowadzonej wykładni jest jednoznaczny, to nie jest dopuszczalne doszukiwanie się intencji ustawodawcy poza jasnym brzmieniem takich przepisów. Za prawidłowe, zdaniem Sądu, zatem uznać należało stanowisko organu, że art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy V...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »