Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.11.2014

Ustanowienie pełnomocnika w postępowaniu podatkowym

Teza: Ustanowienie pełnomocnika w postępowaniu podatkowym oznacza, że jest on uprawniony do reprezentowania strony (podatnika) we wszystkich czynnościach tego postępowania, co – stosownie do art. 145 § 2 O.p. – obejmuje również doręczenie postanowienia wydanego w trybie art. 76a O.p.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (sprawozdawca), Sędzia NSA Danuta Oleś, Sędzia WSA del. Alojzy Skrodzki, , Protokolant Janusz Bielski, po rozpoznaniu w dniu 18 września 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 5 lutego 2013 r. sygn. akt I SA/Łd 1335/12 w sprawie ze skargi M. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 17 sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia w sprawie zaliczenia nadpłaty w podatku od towarów i usług na poczet zaległości z tytułu podatku od towarów i usług za wrzesień 2002 r. oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami.

1.1. Wyrokiem z dnia 5 lutego 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 1335/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w sprawie ze skargi M. W. uchylił postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 17 sierpnia 2012 r. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty w podatku od towarów i usług na poczet zaległości z tytułu tego podatku za wrzesień 2002 r.

1.2. Przedstawiając stan faktyczny sprawy Sąd pierwszej instancji podał, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. decyzją z dnia 8 stycznia 2004 r. określił M. W. zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za wrzesień 2002 r. w wysokości 19.973,00 zł. Dyrektor Izby Skarbowej w L. decyzją z dnia 13 kwietnia 2004 r. utrzymał w mocy ww. decyzję organu pierwszej instancji. Na powstałą wskutek wydania powyższej decyzji zaległość w podatku VAT Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. wystawił tytuł wykonawczy. W wyniku działań egzekucyjnych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. wpłynęły środki pieniężne w łącznej wysokości 23.744,95 zł, które zostały zarachowane na przedmiotową zaległość z tytułu podatku VAT za wrzesień 2002 r. (kwota 19.387,18 zł) oraz odsetki za zwłokę od tej zaległości (kwota 4.357,77 zł).

Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2005 r. sygn. akt l SA/Łd 507/07 WSA w Łodzi oddalił skargę M. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 13 kwietnia 2004 r.

Następnie, wyrokiem wydanym w dniu 26 czerwca 2007 r. - wobec uchylenia powyższego wyroku z dnia 26 kwietnia 2005 r. przez NSA (wyrok z dnia 7 grudnia 2006 r. sygn. akt l FSK 299/06) - WSA w Łodzi uchylił zaskarżoną decyzję organu odwoławczego z dnia 13 kwietnia 2004 r.

Decyzją z dnia 11 grudnia 2007 r. Dyrektor Izby Skarbowej w L. uchylił w całości decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. z dnia 8 stycznia 2004 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Wskazano przy tym, że wyegzekwowane należności objęte tą decyzją w łącznej wysokości 23.744,95 zł stały się nadpłatami.

Decyzją z dnia 22 września 2009 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. określił stronie zobowiązanie podatkowe w podatku VAT za wrzesień 2002 r. w wysokości 19.973,00 zł.

Z kolei decyzją z dnia 14 października 2010 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. dokonał wymiaru uzupełniającego i określił podatniczce zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za wrzesień 2002 r. w kwocie 29.543,00 zł.

Dyrektor Izby Skarbowej w L. decyzją z 31 maja 2011 r. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. z 14 października 2010 r.

Ww. decyzje organów podatkowych obu instancji doręczone zostały doradcy podatkowemu I. K., w związku z udzielonym mu przez stronę pełnomocnictwem ogólnym z dnia 17 lipca 2003 r., zgodnie z którym doradca ten upoważniony był do reprezentowania strony przed "organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego, a także przed kierownikami tych urzędów i organów oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz do podpisywania i składania deklaracji podatkowych, udzielania informacji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie i w czasie obowiązywania umowy o prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (księgi rachunkowej/ewidencji przychodów)".

Wyrokiem z dnia 18 sierpnia 2012 r. sygn. akt l SA/Łd 1135/11 WSA w Łodzi uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 31 maja 2011 r. i stwierdził nieważność poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 14 października 2010 r. Ponadto, w wyroku tym Sąd określił, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się orzeczenia. Od powyższego wyroku obie strony wniosły skargi kasacyjne.

W dniu 19 sierpnia 2011 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w R. umorzył prowadzone wobec podatnika postępowanie egzekucyjne.

W dniu 7 października 2011 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. wpłynęło pismo doradcy podatkowego I. K., w którym wniesiono o wyjaśnienie, na jakiej podstawie organ podatkowy nadal dysponuje kwotami wyegzekwowanymi w toku umorzonego już postępowania prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego w oparciu o nieistniejącą w obrocie decyzję tegoż organu z dnia 8 stycznia 2004 r.

Organ udzielił odpowiedzi o przekazaniu wyegzekwowanych środków na poczet podatku VAT za wrzesień 2002 r. i o tym, że wobec utrzymania w mocy decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 14 października 2010 r. określającej to zobowiązanie w wysokości 29.543,00 zł przekazane kwoty zaksięgowano ponownie w dacie ich wpłaty na poczet wskazanego zobowiązania podatkowego.

W dniu 23 stycznia 2012 r. wpłynęło kolejne pismo doradcy podatkowego I. K., kwestionujące formę i treść udzielonej przez organ odpowiedzi. Podniesiono w nim również, że wyegzekwowane kwoty stały się nienależne i obowiązkiem organu było zwrócenie ich wraz z odsetkami.

Postanowieniem z dnia 22 marca 2012 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. zaliczył przedmiotową nadpłatę w podatku VAT na poczet zaległości z tytułu podatku VAT za wrzesień 2002 r. - kwotę 6.908,79 zł oraz odsetek za zwłokę od wskazanej wyżej zaległości - kwotę 1.522,87 zł. Postanowienie to skierowane do M. W. zostało doręczone doradcy podatkowemu I. K. w dniu 2 kwietnia 2012 r.

Zażaleniem z dnia 10 kwietnia 2012 r. doradca podatkowy I. K. - wskazując, iż reprezentuje M. W. - zaskarżył postanowienie z dnia 22 marca 2012 r., zarzucając mu naruszenie art. 76 § 1 oraz art. 76a i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej: O.p.) przez bezpodstawne zaliczenie istniejącej nadpłaty na poczet zaległości podatkowej określonej decyzją, której nieważność stwierdził WSA w Łodzi wyrokiem z 18 stycznia 2012 r. w sprawie I SA/Łd 1135/11, oraz wniósł o uchylenie tego postanowienia.

Pismem z dnia 15 czerwca 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w L. wezwał I. K. do uzupełnienia braku formalnego zażalenia, przez nadesłanie dokumentu pełnomocnictwa upoważniającego doradcę podatkowego do złożenia tego zażalenia w imieniu strony oraz do reprezentowania jej przed Dyrektorem Izby Skarbowej. Pismem z dnia 15 czerwca 2012 r., organ wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie informacji w zakresie: wpływu do organu podatkowego, przed wydaniem 22 marca 2012 r. postanowienia, dokumentu pełnomocnictwa umocowującego doradcę podatkowego I. K. do reprezentowania strony w postępowaniu dotyczącym zaliczenia nadpłaty objętej m.in. tym postanowieniem oraz doręczenia stronie powyższego postanowienia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie do organu odwoławczego wpłynął uwierzytelniony przez doradcę podatkowego odpis udzielonego mu przez stronę pełnomocnictwa z dnia 11 sierpnia 2011 r. Wyjaśniono przy tym, że z zakresu tego pełnomocnictwa wynika, że strona upoważniła doradcę podatkowego do reprezentowania jej i występowania w jej imieniu we wszystkich sprawach i czynnościach nie wymagających pełnomocnictwa szczególnego, m.in. przed organami podatkowymi wszystkich stopni w zakresie wszelkich spraw, w tym kontroli i postępowań wszczętych z urzędu i na wniosek strony (w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym).

Do Dyrektora Izby Skarbowej wpłynęło również pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 25 czerwca 2012 r. informujące, że w dniu 25 sierpnia 2011 r. organ otrzymał pełnomocnictwo z dnia 11 sierpnia 2011 r., które upoważniało doradcę podatkowego I. K. do reprezentowania strony we wszystkich sprawach i czynnościach nie wymagających pełnomocnictwa szczególnego. Jednocześnie organ pierwszej instancji wskazał, że m.in. zaskarżone postanowienie zostało wydane z uwzględnieniem pełnomocnika; przy czym przed wydaniem tego postanowienia do organu podatkowego nie wpłynął inny dokument, z którego wynikałoby, aby M. W. upoważniła ww. doradcę podatkowego do reprezentowania jej...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »