Ustalenie stawki amortyzacyjnej po zmianie klasyfikacji środka trwałego

Pytanie podatnika: Wnioskodawca świadczy usługi dostępu do Internetu, telefonii cyfrowej oraz telewizji. Przedmiotowe usługi są świadczone przy wykorzystaniu sieci optycznej, której przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok. Sieć została wprowadzona do ewidencji środków trwałych pod symbolem 211 KŚT. Stosowana jest 10% stawka amortyzacji. Jednak, w opinii Wnioskodawcy, ww. sieć należy zaklasyfikować jako zespół komputerowy (symbol 491 KŚT). Czy prawidłowe jest zastosowanie 30% stawki amortyzacji dla opisywanej sieci?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 kwietnia 2016 r. (data wpływu 11 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia stawki amortyzacyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia stawki amortyzacyjnej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

L. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, a także działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji oraz działalność związaną z oprogramowaniem. Wnioskodawca świadczy usługi dostępu do Internetu, telefonii cyfrowej oraz telewizji Z. (dalej: Usługi). Przedmiotowe Usługi są świadczone przy wykorzystaniu sieci optycznej wytworzonej przez Spółkę (dalej: Sieć). Przewidywany okres użytkowania Sieci jest dłuższy niż rok.

Kluczowymi elementami wchodzącymi w skład Sieci są urządzenia nadawcze (aktywne), elementy przekaźnikowe oraz urządzenia odbiorcze. Są to m.in. stacje bazowe OLT GPON tj. urządzenia dystrybucyjne (centralne), które kontrolują między innymi transmisję danych oraz dostęp użytkowników poprzez adresy MAC (ang. Media Access Control, czyli kontrola dostępu do nośnika), serwery, urządzenia mikroprocesorowe typu switche, routery, moduły światłowodowe, a także splittery optyczne oraz zasilacz awaryjny służący podtrzymaniu bezawaryjnego działania Sieci.

Elementem składowym łączącym poszczególne części Sieci są kable światłowodowe. Kable są ułożone we własnym rurociągu doziemnym oraz w dzierżawionej kanalizacji teletechnicznej. Przy budowaniu Sieci następuje podłączenie abonentów końcowych, tj. wykonanie przyłącza światłowodowego, podłączenie, instalacja i konfiguracja urządzenia służącego do odbioru przez abonenta sygnału dostępowego. Sieć stanowi funkcjonalną całość niezbędną dla prawidłowego przesyłania sygnału.

Sygnał jest rozsyłany za pomocą rozgałęźników optycznych. Transmisja odbywa się przy wykorzystaniu włókien światłowodowych, wewnątrz których pakiety informacji przesyłane są przy pomocy modulowanych fal świetlnych. Sygnał nadawany przez operatora zostaje przekazany do Sieci poprzez stację bazową OLT GPON/serwer. Splittery dzielą sygnał na kolejne włókna światłowodowe, umożliwiając podłączenie abonentów końcowych do jednego włókna światłowodu wyjściowego, którzy odbierają sygnał przy pomocy urządzeń odbiorczych. W konsekwencji, należy uznać, że wszelkie elementy Sieci są niezbędne dla przesyłania sygnału. Odłączenie któregokolwiek elementu mogłoby spowodować zakłócenia sygnału bądź też uniemożliwiłoby jego przesyłanie.

Sieć nie jest trwale połączona z żadnym budynkiem, zatem jej demontaż nie będzie naruszał konstrukcji budynku tzn. nie będzie konieczne burzenie lub częściowe naruszenie ścian nośnych.

Sieć jako spełniająca warunki wskazane w art. 16a updop została wprowadzona do ewidencji środków trwałych pod symbolem 211 Klasyfikacji Środków Trwałych (dalej: KŚT) oznaczającej rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne. Stosowana jest 10% stawka amortyzacji.

Jednakże, w opinii Wnioskodawcy dokonana klasyfikacja budzi wątpliwości. Sieć jako funkcjonalną całość składającą się z urządzeń nadawczych, elementów przekaźnikowych i urządzeń odbiorczych należy zaklasyfikować jako zespół komputerowy (symbol 491 KŚT), ponieważ za taki obiekt uważa się cały zespół służący do przetwarzania informacji, złożony z jednostki centralnej i podłączonych do niej jednostek zewnętrznych, względnie poszczególna maszyna i urządzenie wydzielone w osobne jednostki. W przypadku ustalenia, że zmiana klasyfikacji jest konieczna, Spółka powinna ustalić właściwą stawkę dokonywania odpisów amortyzacyjnych od dnia przyjęcia Sieci do używania, a tym samym powinna odpowiednio skorygować wartość odpisów dokonanych do dnia zmiany klasyfikacji Sieci.

Spółka nie wystąpiła z zapytaniem do Ośrodka Klasyfikacji Nomenklatur Urzędu Statystycznego w celu właściwej kwalifikacji Sieci, tym samym nie posiada wyjaśnień/interpretacji Urzędu Statystycznego w tym zakresie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest zastosowanie 30% stawki amortyzacji dla opisywanej Sieci?

Zdaniem Wnioskodawcy, opisywana Sieć jako spełniająca warunki wskazane w art. 16a updop stanowi środek trwały, który powinien zostać zaklasyfikowany pod symbolem 491 KŚT. W konsekwencji, amortyzacja Sieci powinna być dokonywana w oparciu o stawkę 30%, zgodnie z Wykazem Rocznych Stawek Amortyzacyjnych będącym załącznikiem nr 1 do updop w związku z art. 16i ust. 1 updop.

W świetle art. 16a ust. 1 updop amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Z powyższego przepisu wynika, że dany składnik majątku uznaje się za środek trwały jeżeli łącznie spełnia następujące warunki:

 • stanowi własność lub współwłasność podatnika,
 • został nabyty przez podatnika lub wytworzony przez niego we własnym zakresie,
 • jest kompletny i zdatny do użytku,
 • jest wykorzystywany przez podatnika na potrzeby prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • przewidywany okres jego używania jest dłuższy niż rok.

W związku z powyższym, w przypadku gdy urządzenie składa się z mniejszych elementów lub w sytuacji, gdy dla prawidłowego funkcjonowania dane urządzenie wymaga zainstalowania dodatkowych urządzeń, należy uznać, że jest to jeden środek trwały.

W przedmiotowym stanie faktycznym, o poszczególnych elementach Sieci nie można powiedzieć, że są zdatne do użytku, gdyż samodzielnie, w oderwaniu od reszty elementów nie wypełniają przeznaczonych im funkcji. Poszczególne urządzenia nadawcze (aktywne), elementy przekaźnikowe bądź urządzenia odbiorcze należące do Sieci w oderwaniu od całości, jaką stanowi Sieć, nie mają możliwości samoistnego działania, co przesądza o niekompletności środka trwałego, bowiem nie spełniają celu jakim jest zapewnienia dostępu do Internetu, telefonii cyfrowej oraz telewizji Z. klientom Wnioskodawcy.

Zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl/), słowo „kompletny” definiowane jest jako „taki, w którym nie brakuje żadnego z elementów”. Zatem środek trwały należy uznać za kompletny, jeśli nie posiada braków.

Zwrócił na to uwagę również Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 1 sierpnia 2007 r., (sygn. akt I SA/Wr 808/07) „Środki trwałe »kompletne« to takie, które stanowią komplet, niemający braków, obejmujący całość z danego zakresu; całkowity, zupełny, natomiast »zdatne do użytku« to takie, które nadają się do czegoś; o...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »