Ustalanie wartości celnej towarów

Teza: Z art. 31 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U.UE.L.1992. 302.1), dalej: WKC, wynika, że wartość celna ustalana w oparciu o metodę "ostatniej szansy" nie może być określona na podstawie ceny towarów na rynku wewnętrznym kraju wywozu. Nie można zatem przy ustalaniu wartości celnej towaru tą metodą uwzględnić okoliczności zbywalności towaru właściwych dla rynku wywozu.

Mając na względzie treść art. 31 ust. 1 WKC stanowiącą o ustalaniu wartości celnej towarów na podstawie danych dostępnych we Wspólnocie, aby prawidłowo oszacować cenę pojazdu należy uwzględnić czynniki kształtowania się cen na rynku krajowym. Nie można więc nie wziąć pod uwagę specyficznych praw nim rządzących. Jednym z czynników kształtujących cenę danego towaru na danym rynku jest współczynnik zbywalności. Uprawnione jest zatem przyjęcie podczas ustalania wartości celnej samochodu współczynnika zbywalności opisanego okolicznościami krajowymi.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Gabriela Jyż Sędzia NSA Dariusz Dudra (spr.) Sędzia del. WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz Protokolant Konrad Piasecki po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2014 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej A.Ł. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K. z dnia 31 grudnia 2012 r. sygn. akt I SA/Ke 671/12 w sprawie ze skargi A.Ł. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] października 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w K.; 2. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w K. na rzecz A.Ł. 817 (osiemset siedemnaście) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z 31 grudnia 2012 r. sygn. akt I SA/Ke 671/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w K. oddalił skargę A.Ł. (zwanego dalej: skarżącym) na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z [...] października 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego.

Ze stanu faktycznego sprawy przyjętego przez Sąd I instancji wynika, że [...] stycznia 2007 r. skarżący dokonał zgłoszenia celnego nr [...] samochodu Dodge Durango, załączając m. in. rachunek sprzedaży z [...] października 2006 r. na kwotę 6.000 USD. Rewizja towaru wykazała uszkodzenia: przód pojazdu (lewa lampa, 3 chłodnice, błotnik, wsporniki, plastikowa obudowa chłodnicy, wentylator), nadkole pogięte i popękane (lewa strona) tylny zderzak pęknięty, tapicerka w niektórych miejscach zabrudzona. Z przeprowadzonej analizy cen na rynku eksportu modeli samochodów podobnych do modelu stanowiącego przedmiot zgłoszenia celnego (sprawdzenie stron internetowych rynku eksportu z ogłoszeniami sprzedaży samochodów marki Dodge Durango rok produkcji 2005) wynika, że ceny tych modeli zawierają się w przedziale od 6.995,00 USD do 14.468,00 USD, natomiast zadeklarowana wartość zgłoszonego pojazdu wynosi 6.000 USD, a z informacji uzyskanych od sprzedawcy tego samochodu wynika, że cena za którą został wylicytowany to 9.420,00USD. Z uwagi wątpliwości, czy zadeklarowana wartość stanowi faktycznie zapłaconą lub należną kwotę za towar, organ wezwał zgłaszającego, zgodnie z art. 181a ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93 z 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U.UE.L.1993.253.1), dalej: rozp. wyk. WKC, do przedłożenia uzupełniających informacji mających uwiarygodnić, że deklarowana wartość celna towaru stanowi faktycznie zapłaconą lub należną sumę. W odpowiedzi zgłaszający przedstawił opinię techniczną nr 9/2007 z 8 stycznia 2007 r. oraz dokument (fax) wystawiony przez A.M.C.

Naczelnik Urzędu Celnego w K. decyzją z [...] lipca 2012 r. nr [...] określił skarżącemu zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym w wysokości 5.507,00 zł z tytułu importu ww. samochodu. Organ ustalił wartość towaru na podstawie art. 31 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U.UE.L.1992. 302.1), zwanego dalej: WKC. W tym celu dla określenia wartości pojazdu organ przyjął wartość bazową w oparciu o przedstawioną przez stronę wycenę z 8 stycznia 2007 r., w której uprawniony rzeczoznawca określił wartość zgłoszonego samochodu w wysokości 38.137,00 zł stosując metodę stopnia uszkodzenia z uwzględnieniem współczynnika zbywalności. Organ uznał, że do wyliczenia wartości celnej należy przyjąć wartość ustaloną metodą stopnia uszkodzenia bez uwzględnienia współczynnika zbywalności, to jest 64.638 PLN. Organ pomniejszył tę kwotę bazową o zwyczajową marżę w wysokości 10 %, podatek VAT w wysokości 22 %, podatek akcyzowy 13,6% i cło w wysokości 10 %. Wartość celna towaru po kalkulacji wyniosła 38.546 PLN i na tej podstawie organ określił podatek akcyzowy w kwocie 5.507,00 PLN.

W wyniku wniesionego przez skarżącego odwołania Dyrektor Izby Celnej w K. decyzją z dnia [...] października 2012 r. utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

W skardze na powyższą decyzję skarżący zarzucił organowi naruszenie przepisów postępowania poprzez brak należytego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy oraz błędną ocenę dowodów zgromadzonych w sprawie i w konsekwencji błędne ustalenia faktyczne.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Celnej w K. wniósł o jej oddalenie.

Sąd I instancji oddalając skargę na tę decyzję na podstawie art. 151 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), zwanej dalej: p.p.s.a., stwierdził, że organy celne określiły w tej sprawie elementy kalkulacyjne według zasad określonych w przepisach celnych i prawidłowo przyjęły, że podana przez skarżącego wartość celna pojazdu nie odzwierciedla jego rzeczywistej wartości. Sąd powołując się na treść art. 181a ust. 1 rozp. wyk. WKC, stwierdził, że jeżeli organy celne mają uzasadnione wątpliwości, że zadeklarowana wartość celna stanowi całkowitą faktycznie zapłaconą sumę określoną w art. 29 WKC, nie muszą ustalać wartości celnej przywiezionego towaru z zastosowaniem metody wartości transakcyjnej. Organowi celnemu przysługuje bowiem uprawnienie do badania wiarygodności przedkładanych przez strony dokumentów tak pod względem formalnym jak i materialnym, co oznacza, że badaniem takim objęta może być również podana w dokumentach cena transakcyjna. Zdaniem Sądu, organy w tej sprawie wykazały, że cena spornego samochodu podana przez skarżącego w rachunku sprzedaży była rażąco niska w stosunku do ceny pojazdów na rynku eksportu, nawet przy uwzględnieniu stopnia jego uszkodzenia. Wątpliwości organu wzbudził również fakt, że samochód ten został zakupiony przez A.M.C. 18 października 2006 r. za kwotę 9.420,00 USD z przebiegiem 23515 mil i w niezmienionym stanie technicznym został sprzedany skarżącemu 24 października 2006 r. za kwotę 6.000,00 USD z przebiegiem 23520 mil. W związku z tym zasadnie organy oceniły, że w przedstawionych okolicznościach nie znajduje uzasadnienia sprzedaż towaru po cenie znacznie niższej od ceny nabycia tego towaru. Organy zasadnie więc podważyły wskazaną wartość transakcyjną. Skarżący mimo wezwania organu w trybie art. 181a ust. 2 rozp. wyk. WKC nie złożył dodatkowych wyjaśnień w zakresie wartości celnej samochodu, co uzasadniało rozpoczęcie procedury jej ustalania przez organ.

Sąd powołując się na treść art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), zwanej dalej: ord. pod., za bezzasadny uznał zarzut, że to na organie ciąży obowiązek uzyskania odpowiednich informacji bezpośrednio od sprzedawcy. Istotą tej sprawy było ustalenie wartości celnej sprowadzonego pojazdu, a nie jego wartości transakcyjnej. Z uwagi na treść art. 181a rozp. wyk. WKC wnioski dowodowe w zakresie poprawności zadeklarowanej wartości celnej należało zgłosić na wcześniejszym etapie postępowania. Regulacja określona w tym przepisie nakłada na stronę obowiązek współdziałania z organem w zakresie ustaleń faktycznych. Bierność strony nie może być więc przedmiotem późniejszych zarzutów.

Sąd I instancji stwierdził, że konsekwencją zakwestionowania wartości transakcyjnej wynikającej z rachunku była konieczność ustalenia wartości celnej samochodu z wykorzystaniem jednej z metod wskazanych kolejno w art. 30 WKC. W motywach rozstrzygnięcia organ I instancji prawidłowo wyjaśnił, dlaczego wartości celnej samochodu nie ustalił w oparciu o jedną z metod wskazanych w tym przepisie. Jeśli chodzi o pojazdy używane to praktycznie niemożliwym jest znalezienie pojazdu o identycznym, czy choćby zbliżonym zużyciu. W związku z tym, organy prawidłowo zastosowały w tej sprawie metodę określoną w art. 31 WKC w oparciu o materiały porównawcze dla samochodów o parametrach zgodnych z danymi dla sprowadzonych przez importera, wyprodukowanych poza Wspólnotą, sprzedawanych na rynku Wspólnoty przy wykorzystaniu wyspecjalizowanych katalogów, zawierających średnie ceny rynkowe. W wycenie technicznej spornego...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »