Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.09.2012

Usługi spedycji międzynarodowej a stawka VAT. Opodatkowanie transportu

Pytanie podatnika: Czy wykonywane przez Wnioskodawcę usługi spedycji międzynarodowej, jako usługi transportu międzynarodowego, są opodatkowane według preferencyjnej stawki podatkowej wynoszącej 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2012 r. (data wpływu 9 maja 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 lipca 2012 r. (data wpływu 19 lipca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT 0% dla świadczonych usług spedycji międzynarodowej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT 0% dla świadczonych usług spedycji międzynarodowej.
Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 lipca 2012 r. o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka, wchodzi w skład międzynarodowej specjalizującej się w prowadzeniu działalności obejmującej świadczenie usług transportowych, spedycyjnych oraz logistycznych. Spółki Grupy obecne są w niemal we wszystkich państwach europejskich, w tym m.in. w Polsce. W ramach Grupy poszczególnym spółkom przypisane są określone zakresy działalności, zgodnie z ich specjalizacją. Zakres działalności Wnioskodawcy obejmuje m.in. świadczenie usług spedycyjnych, przede wszystkim w transporcie kolejowym, w relacjach krajowych i międzynarodowych.
Usługi świadczone przez Spółkę obejmują organizowanie transportu kolejowego, zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez klientów Spółki. Wykonując zlecone usługi, Spółka dokonuje zakupu usług transportowych od przewoźników kolejowych lub innych przedsiębiorstw transportowo – spedycyjnych. Po wykonaniu usługi Spółka obciąża swoich zleceniodawców kwotami stanowiącymi wynagrodzenie Spółki za realizację (wykonanie) usługi transportowej (spedycyjnej). Wynagrodzenie należne Spółce obejmuje m.in. - jako element kalkulacji tego wynagrodzenia - kwoty należne przewoźnikom kolejowym lub innym przedsiębiorstwom transportowo - spedycyjnym za wykonane usługi przewozowe lub spedycyjne.
Przedmiotowy wniosek odnosi się do usług spedycji międzynarodowej, jak opisano powyżej, wykonywanych w relacjach transportowych związanych z importem towarów do Polski. Są to zatem usługi świadczone w relacjach transportowych realizowanych z państw trzecich (nie należących do Unii Europejskiej) do Polski, tj. usługi wykonywane w relacjach pomiędzy miejscem nadania położonym poza terytorium Unii Europejskiej a miejscem przeznaczenia znajdującym się na terenie kraju, związane z importem towarów. Usługi takie są zatem usługami spedycji międzynarodowej, które to usługi ustawa VAT, zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 3, zrównuje z usługami transportu międzynarodowego.
W ramach prowadzonej działalności Spółka wykonuje usługi spedycji międzynarodowej także dla innych przedsiębiorstw spedycyjnych, działając jako ich podwykonawca. W tym przypadku podmiot sprowadzający towary z państw trzecich (dalej jako Importer) zleca wykonanie usługi spedycji międzynarodowej innemu niż Spółka przedsiębiorstwu spedycyjnemu, które z kolei zleca wykonanie tej usługi Spółce, stając się zleceniodawcą Spółki (dalej jako Zleceniodawca). Zleceniodawca Spółki jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada w Polsce siedzibę działalności gospodarczej, dla której świadczone są przez Spółkę usługi. Do takich usług, a więc wykonywanych przez Spółkę nie bezpośrednio na zlecenie Importera, lecz na rzecz innego przedsiębiorstwa spedycyjnego (Zleceniodawcy) odnosi się przedmiotowy wniosek.
Usługi spedycji międzynarodowej, jak opisano je powyżej, których dotyczy przedmiotowy wniosek, mogą być przy tym wykonywane w trzech wariantach, różniących się zakresem zaangażowania Spółki w organizację transportu importowanych towarów:

 • Spółka świadczy dla Zleceniodawcy usługę spedycji międzynarodowej jedynie na tzw. odcinku zagranicznym, tj. pomiędzy miejscem nadania poza Unią Europejską a granicą Polski z państwem niebędącym członkiem Unii Europejskiej,
 • Spółka świadczy dla Zleceniodawcy usługę spedycji międzynarodowej jedynie na tzw. odcinku krajowym, tj. od granicy Polski z państwem niebędącym członkiem Unii Europejskiej do pierwszego miejsca przeznaczenia importowanych towarów na terytorium Polski,
 • Spółka świadczy dla Zleceniodawcy usługę spedycji międzynarodowej zarówno na odcinku zagranicznym, jak i krajowym, tj. od miejsca nadania poza terytorium Unii Europejskiej, aż do pierwszego miejsca przeznaczenia importowanego towaru na terytorium Polski.

Spółka obciąża Zleceniodawcę wynagrodzeniem za wykonaną usługę spedycji międzynarodowej, wystawiając fakturę Zleceniodawcy. Zleceniodawca, po doliczeniu własnej marży, obciąża za wykonanie usługi spedycji międzynarodowej Importera, któremu wystawia fakturę.
Spółka znajduje się w posiadaniu kopii listu przewozowego SMGS, to jest dokumentu kolejowego stosowanego w komunikacji międzynarodowej, z którego wynika, iż importowany towar jest przemieszczany między miejscem nadania znajdującym się poza Unią Europejską a pierwszym miejscem przeznaczenia znajdującym się na terytorium kraju.
Spółka dysponuje ponadto kopią dokumentu SAD, który potwierdza zgłoszenie towarów do odprawy celnej (procedura dopuszczenia do obrotu) przez Importera. Z dokumentu tego wynika, iż:

 • wartość celna towaru stanowiąca podstawę do obliczenia cła (pole 47, symbol A00) obejmuje wartość usługi spedycyjnej wykonywanej na odcinku zagranicznym,
 • podstawa obliczenia podatku od towarów i usług (VAT) obejmuje wartość celną towaru (wartość wymieniona powyżej) oraz usługi spedycyjnej wykonywanej na odcinku krajowym (pole 47, symbol B00).

Kwoty, które Importer dolicza na dokumencie SAD odpowiednio do wartości celnej (odcinek zagraniczny) oraz do podstawy podatkowania (odcinek krajowy) wynikają z faktur wystawianych Importerowi przez Zleceniodawcę. Powyższe oznacza, że w przypadku wymienionym powyżej w pkt:

 • wartość usługi wykonywanej przez Spółkę dla Zleceniodawcy zawiera się w kwocie, którą Zleceniodawca obciąża Importera za odcinek zagraniczny,
 • wartość usługi wykonanej przez Spółkę dla Zleceniodawcy zawiera się w kwocie, którą Zleceniodawca obciąża Importera za odcinek krajowy,
 • wartość usługi wykonanej przez Spółkę dla Zleceniodawcy zawiera się w kwocie, którą Zleceniodawca obciąża Importera odpowiednio za odcinek zagraniczny i krajowy.

To oznacza że wartość usług spedycyjnych (transportowych), czy to poprzez uwzględnienie ich w wartości celnej towaru (wartość usług wykonywanych do granicy Polski), czy też poprzez bezpośrednie uwzględnienie w wartości stanowiącej podstawę opodatkowania (wartość usług wykonywanych w kraju, do pierwszego miejsca przeznaczenia), są opodatkowane podatkiem od towarów i usług z tytułu importu towarów.
Jak zawarto powyżej, wartość usług transportowych doliczanych na dokumencie SAD przez Importera, nie odpowiada kwotom, którymi Spółka obciąża Zleceniodawcę, gdyż Zleceniodawca do kwot, którymi jest obciążany przez Spółkę, dolicza swoją marżę.
Spółka dysponuje ponadto kopią oświadczenia Zleceniodawcy, względnie kopią faktury wystawianej przez Zleceniodawcę dla Importera, na podstawie których dolicza przy odprawie celnej i wykazuje na dokumencie SAD wartość usług spedycyjnych odpowiednio w wartości celnej (odcinek zagraniczny) i podstawie opodatkowania VAT (odcinek krajowy). Identyfikacja tożsamości usług wykonanych przez Spółkę dla Zleceniodawcy i Zleceniodawcy dla Importera możliwa jest dzięki indywidualnym numerom wagonów kolejowych, które zamieszczane są na liście przewozowym SMGS, fakturze wystawianej przez Spółkę dla Zleceniodawcy i fakturze/oświadczeniu Zleceniodawcy dla Importera, względnie numery wagonów zamieszczone są na załącznikach do tych dokumentów.
W piśmie z dnia 16 lipca 2012 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
Ponadto wskazał, iż w opisie stanu faktycznego Spółka zawarła, iż „Niniejszy wniosek odnosi się do usług spedycji międzynarodowej, jak opisano powyżej, wykonywanych w relacjach transportowych związanych z importem towarów do Polski. Są to zatem usługi świadczone w relacjach transportowych realizowanych z państw trzecich (nie należących do Unii Europejskiej) do Polski, tj. usługi wykonywane w relacjach pomiędzy miejscem nadania położonym poza terytorium Unii Europejskiej a miejscem przeznaczenia znajdującym się na terenie kraju, związane z importem towarów.”
Jak podkreśliła Spółka powyższy opis świadczonych usług pozostaje wspólny dla wszystkich wariantów świadczenia usług spedycyjnych, które zawarto we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a więc także w przypadku, gdy Spółka świadczy dla Zleceniodawcy usługę spedycji międzynarodowej jedynie na tzw. odcinku zagranicznym, tj. pomiędzy miejscem nadania poza Unią Europejską a granicą Polski z państwem niebędącym członkiem Unii Europejskiej. Zatem miejscem przeznaczenia jest terytorium Polski.
Również powyższy opis usług dotyczy przypadku, gdy Spółka świadczy dla Zleceniodawcy usługę spedycji międzynarodowej jedynie na tzw. odcinku krajowym, tj. od granicy Polski z państwem niebędącym członkiem Unii Europejskiej do pierwszego miejsca przeznaczenia importowanych towarów na terytorium Polski.
Wykonywane przez Spółkę usługi spedycyjne – także w przypadku, gdy Spółka uczestniczy w organizacji transportu jedynie na tzw. odcinku krajowym, świadczone przez Spółkę usługi spedycyjne związane są z transportem międzynarodowym, bo wykonywanym – jak zawarto we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej – w relacjach pomiędzy miejscem nadania położonym poza terytorium Unii Europejskiej a miejscem przeznaczenia znajdującym się na terenie kraju. Wykonywane przez Spółkę usługi dotyczą zatem zawsze spedycji towarów, które przemieszczane są z terytoriów państw trzecich do miejsca przeznaczenia znajdującego się terytorium Polski. Transport tych towarów odbywa się za jednymi dokumentami przewozowymi (listy przewozowe kolejowe SMGS stosowane w kolejowej komunikacji międzynarodowej, wystawione w państwach trzecich). Ma miejsce zatem jeden transport towarów, w organizację którego – ze względu na podział gestii transportowej – zaangażowanych jest kilku spedytorów, w tym Spółka na tzw. odcinku krajowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wykonywane przez Wnioskodawcę usługi spedycji międzynarodowej, w każdym z przypadków opisanych powyżej, jako usługi transportu międzynarodowego, są opodatkowane według preferencyjnej stawki podatkowej wynoszącej 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy VAT...
Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowe będzie opodatkowanie świadczonych przez Spółkę usług spedycji międzynarodowej według preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług wynoszącej 0 % na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy VAT.
Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy VAT, stawkę podatku w wysokości 0 % stosuje się do usług transportu międzynarodowego.
Usługi transportu międzynarodowego ustawodawca zdefiniował w art. 83 ust. 3 ustawy VAT, definiując w nim, że przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się m.in.:

 • przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju (art. 83 ust. 3 pkt 1 lit. b) ustawy VAT),
 • usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa w pkt 1 (art. 83 ust. 3 pkt 3 ustawy VAT).

Spółka świadczy usługi spedycji międzynarodowej związane z przewozem towarów transportem kolejowym z państw trzecich (poza terytorium Unii Europejskiej) do Polski, tj. usługi obejmujące relacje transportowe z miejsca nadania położonego poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium kraju. Tym samym zdaniem Spółki nie powinno budzić wątpliwości, że usługi świadczone przez Spółkę wypełniają przesłanki do uznania tych usług, za usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 23 w związku z ust. 3 pkt 1 lit. b) i pkt 3 ustawy VAT.
W tym miejscu Spółka zwróciła uwagę, że przepis art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy VAT, który jest podstawą do stosowania preferencyjnej stawki podatku w omawianym przypadku, jest regulacją o charakterze przedmiotowym, tj. odnoszącą się wyłącznie do rodzaju świadczonych usług, a nie podmiotu, który te usługi wykonuje. W szczególności z definicji usług transportu międzynarodowego zawartej w art. 83 ust. 3 ustawy VAT wynikają jedynie przesłanki przedmiotowe, bo odnoszące się do charakteru świadczonych usług: przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów/osób między wskazanymi w tym przepisie miejscami wyjazdu/nadania a miejscami przyjazdu/przeznaczenia oraz związane z tym przewozem/przemieszczaniem usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, a brak w tym przepisie jakichkolwiek odniesień co to tego, jaki podmiot i na czyje zlecenie usługi takie świadczy.
W związku z powyższym w opinii Spółki nie powinno budzić wątpliwości, że świadczone przez Spółkę usługi spedycji międzynarodowej winny być uznane za usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy VAT także w sytuacji, gdy jak w okolicznościach będących przedmiotem przedmiotowego wniosku, usługi te wykonywane są przez Spółkę nie bezpośrednio dla importera towarów, lecz na zlecenie innego spedytora.
Stanowisko powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 13 listopada 2008 r. wydanej na wniosek podatnika (spółki) będącego przewoźnikiem ładunków w transporcie kolejowym, odnosząc się do stanu faktycznego, w którym „Spółka świadczy przedmiotowe usługi m.in. dla spedytora, który przyjął zlecenie na tę usługę od importera towarów”. Stwierdził, że przy zachowaniu warunków odnoszących się do posiadania dokumentów stanowiących dowód świadczenia usługi transportu międzynarodowego, „(…) zarówno spedytor, jak i Spółka ma prawo zastosować do przedmiotowej transakcji stawkę podatku w wysokości 0%.”
Podobnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego, a więc organ podatkowy właściwy dla Spółki, w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 25 października 2006 r. stwierdza: „Powyższy stan prawny powoduje, iż w przedstawionym stanie faktycznym usługi wykonywane zarówno przez Spółkę, jak i podwykonawcę Spółki należy uznać za usługi transportu międzynarodowego opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0% w przypadku posiadania dokumentacji, o której mowa w powołanych art. 83 ust. 5 pkt 1 pkt 2 ustawy (…)”.
Reasumując, usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Zleceniodawcy, w okolicznościach takich jak zawarto na wstępie przedmiotowego...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »