Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

19.08.2014

Usługi niematerialne a odliczenie VAT

Z uzasadnienia: Skoro stwierdzono, że niewykonanie usług promocyjno-reklamowych rzeczywiście miało miejsce, to dokumentujące te czynności faktury, zarejestrowane w rejestrze zakupów, nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego. Z tego względu księgi podatkowe nie mogą posłużyć za wiarygodny dowód w sprawie. Spółka nie mogła odliczyć podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących tychże usług.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. NSA Jacek Surmacz /spr./ Sędziowie NSA Maria Serafin-Kosowska WSA Jarosław Szaro Protokolant specjalista Teresa Tochowicz po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 29 lipca 2014r. sprawy ze skargi "A" spółka z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień 2008r. - oddala skargę.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej, decyzją z dnia [...] marca 2014 r., nr [...], po rozpatrzeniu odwołania A. sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w K. – zwanej dalej spółką – od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...] lutego 2013 r., nr [...], w przedmiocie określenia spółce zwrotu różnicy podatku od towarów i usług za sierpień 2008 r. w kwocie 10 818 zł, utrzymał w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie.

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej, postanowieniem z dnia 16 maja 2011 r. wszczął wobec spółki G. sp. z o.o., której następcą prawnym jest skarżąca spółka, postępowanie kontrolne w zakresie rzetelności deklarowanych przez nią podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług za 2008 r.

Przedmiotem działalności spółki w kontrolowanym okresie było prowadzenie trzech restauracji na podstawie zawartych z M. D. Polska sp. z o.o. umów franchisowych, które zawierały m.in. postanowienia odnośnie prowadzenia kampanii reklamowych na podstawie których franczyzobiorca miał obowiązek wpłacać minimum 4,5% wartości sprzedaży brutto do wykorzystania w krajowej działalności reklamowej i promocyjnej systemu M. D. jako całości. Ponadto musiał prowadzić on także własną działalność promocyjno-reklamową o wartości minimum 1% rocznej sprzedaży restauracji brutto. W ramach tej działalności spółka zawarła w dniu 15 kwietnia 2008 r. umowę z Klubem "M.-C. 93" na świadczenie usług reklamowych. Przedmiotem tej umowy było przeprowadzenie kampanii reklamowej w trakcie sezonu rajdowego w 2008r .

Na mocy jej postanowień umowy z "M.-C. 93" zleceniobiorca zobowiązał się do świadczenia usług reklamowych w trakcie sezonu obejmującego: 9 Eliminacji Mistrzostw Okręgu R. w KJS, 17 Rajd R., 4 Eliminacji Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, 6 Eliminacji Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Słowacji. Usługi te miały polegać na:
- oklejaniu reklamami zleceniodawcy samochodów klubowych, biorących udział w rajdach,
- informowaniu w prasie, radiu i telewizji oraz materiałach reklamowych organizatora,
- rozdawaniu materiałów reklamowych zleceniodawcy wśród zawodników i publiczności imprezy sportowej,
- wykonaniu i rozmieszczaniu banerów reklamowych zleceniodawcy na trasach odcinków specjalnych.

W okresie objętym kontrolą spółka zaewidencjonowała 20 faktur VAT wystawionych przez Klub "M.-C. 93" w Rzeszowie "za usługi reklamowe zgodnie z umową" na łączną kwotę 200.000 zł (podatek VAT wynikający z tych faktur wyniósł 44.000 zł). Faktury te skarżąca ujęła w ewidencji zakupu w miesiącach: maju, lipcu, sierpniu i grudniu 2008 r. Każda z faktur opiewała na kwotę 10.000 zł netto, a 12 200 zł brutto (łącznie z podatkiem od towarów i usług).

Składając deklarację VAT dotyczącą sierpnia 2008 r. spółka wykazała podatek należny w wysokości 140 594 zł, podatek naliczony do odliczenia w kwocie 164 612 zł i nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, wynoszącą 24 018 zł. W ocenie rozstrzygających sprawę organów podatek należny spółki za sierpień 2008 r. wyniósł 140 594 zł, podatek naliczony 151 412 zł, a nadwyżka podatku naliczonego nad należnym 10 818 zł. Różnica pomiędzy wyżej wymienionymi wysokościami podatku naliczonego i różnicy podatku naliczonego nad należnym, zadeklarowanymi przez stronę i wyliczonymi przez organy, wyniknęła z faktu zakwestionowania przez organy prawa spółki do odliczenia podatku należnego, wynikającego z sześciu faktur, tj.:

 • faktury nr 10/07 z dnia 28 lipca 2008 r., na kwotę 12 200 zł,
 • faktury nr 2/08 z dnia 9 sierpnia 2008 r., na kwotę 12 200 zł,
 • faktury nr 6/08 z dnia 12 sierpnia 2008 r., na kwotę 12 200 zł,
 • faktury nr 8/08 z dnia 18 sierpnia 2008 r., na kwotę 12 200 zł,
 • faktury nr 10/08 z dnia 25 sierpnia 2008 r., na kwotę 12 200 zł,
 • faktury nr 17/08 z dnia 30 sierpnia 2008 r., na kwotę 12 200 zł.

W ocenie organów usługi udokumentowane tymi fakturami nie zostały w ogóle wykonane lub wykonane jedynie częściowo, w związku z tym spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, na podstawie art. 88 ust. 3 a pkt 4 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535, ze zm., zwana dalej: ustawą o podatku od towarów i usług).

Skarżąca spółka, nie zgadzając się z takim stanowiskiem, na potwierdzenie wykonania usług udokumentowanych zakwestionowanymi fakturami przedłożyła następujące publikacje:
- książkę drogową, zawierającą komplet informacji o trasie 17 Rajdu R., na wewnętrznej okładce której zamieszczone jest logo M.D., z dopiskiem "I’m lovin’ it",
- informator dotyczący poszczególnych etapów 17 Rajdu R., na ostatniej stronie którego zamieszczono, w rubryce sponsorzy, logo M.D. z dopiskiem "I’m lovin’ it",
- przewodnik rajdowy, dotyczący 17 Rajdu R., zawierający program rajdu, na ostatniej stronie którego, w rubryce sponsorzy, widnieje logo M.D. z dopiskiem "I’m lovin’ it" .

Niezależnie od powyższego skarżąca poinformowała, że podczas imprez rozdawane były kupony zniżkowe do wykorzystania w sieci restauracji M. D., które to kupony otrzymała nieodpłatnie od M. D. Polska sp. z o.o. Dodała także, że nie posiada żadnych innych materiałów, które potwierdzałyby wykonanie usług reklamowych.

Pomimo wezwań ze strony organów spółka nie wskazała jakie konkretnie usługi obejmowały poszczególne faktury (nie przyporządkowała ich do konkretnych imprez), nie podała też nazw podmiotów, którym zleciła wykonanie materiałów reklamowych. Nie ustosunkowała się także do wezwania o wskazanie cennika, według którego skalkulowano ceny poszczególnych usług.

Organy obydwu instancji nie dały wiary zeznaniom prezesów Klubu "M.-C. 93" odnośnie wykonania przez ten podmiot usług reklamowych, gdyż ich zeznania okazały się wewnętrznie sprzeczne, poza tym relacjonowane przez nich fakty nie znajdowały odzwierciedlenia w regulaminie zawodów. I tak twierdzili oni, że umieszczali reklamy na trasie zawodów, na co nie uzyskali jednak zgody organizatora rajdu, która zgodnie z regulaminem była niezbędna, a możliwość ustawiania banerów i reklam bez tej zgody ograniczona została jedynie do przestrzeni serwisowej. Duże rozbieżności wynikają też z zeznań J. N. i Z. G., co do okoliczności związanych z naklejaniem reklam na samochodzie rajdowym. Pierwszy z nich twierdzi, że robili to razem, podczas gdy drugi utrzymuje, że dokonywał tego samodzielnie. Wszystko to poddaje w wątpliwość wiarygodność ich zeznań w tym zakresie.

Twierdzenia spółki oraz przedstawicieli Klubu "M.-C. 93" organy skonfrontowały z materiałami filmowymi z rajdów, otrzymanymi od TVP SA. Na żadnym z filmów nie stwierdzono reklam sieci M.D. na trasie wyścigu, jak również na samochodzie G. Gr. (zawodnika Klubu "M.-C. 93") oraz jego kombinezonie. Na podstawie tych danych oraz innych filmów i zdjęć, pochodzących z portali internetowych ustalono, że reklamy na samochodach rajdowych, w tym również na samochodzie G. G. były identyczne. Nie mogło więc dojść do ich zmiany. Praktyce zmieniania reklam na samochodach zaprzeczył również świadek M. D. – Prezes Automobilklubu R., a jeden z zawodników – pilot G.G.– P.M. zaprzeczył, jakoby dochodziło do zmian naklejek reklamujących sponsorów na samochodzie. Tak samo nie potwierdził, że dochodziło do zmian logotypów na kombinezonach zawodników.

Oprócz samego faktu wykonania usług organy zakwestionowały także otrzymanie przez Klubu "M.-C. 93" wynagrodzenia, udokumentowanego spornymi fakturami. Wynika to z tego, że chociaż podmiot ten dokonywał potwierdzeń otrzymania gotówki dokumentami kasowymi, wystawionymi przez Z.G., jednakże rozliczał się on ze swoimi kontrahentami jedynie formie operacji bezgotówkowych, z tego też względu uznano twierdzenia świadka odnośnie otrzymania tych należności za niewiarygodne.

Kolejnym argumentem przemawiającym za niewykonaniem usługi przez Klub "M.-C. 93" na rzecz spółki jest to, że Klub nie dysponował żadną wyceną usług reklamowych, do umowy nie został też sporządzony żaden kosztorys.

Dyrektor Izby Skarbowej zwrócił uwagę na fakt, że wszystkie materiały promocyjne, które skarżąca rozprowadzała podczas rajdu otrzymała wcześniej od franczyzodawcy, co świadczy o tym, że nie mogły one dotyczyć restauracji należącej jedynie do spółki, ale służyły promocji całej sieci. Ich rozprowadzanie odbywało się niejako przy okazji rajdów i w istocie było realizacją innej umowy, niż ta zawarta przez spółkę z Klubem "M.-C. 93".

Mając na uwadze wszystkie wyżej wymienione okoliczności rozstrzygające niniejszą sprawę organy doszły do wniosku, że zarówno spółka, jak i Klub "M.-C. 93" nie dysponują żadną sprawdzalną wiedzą, dotyczącą realizacji umowy na świadczenie usług reklamy podczas...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »