Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.09.2012

Usługi gastronomiczne w kosztach uzyskania przychodów

Pytanie podatnika: Czy koszty usług gastronomicznych poniesione w zakresie spotkań pracowników Spółki z partnerami biznesowymi refakturowane na podstawie umowy o świadczenie usług, stanowią koszty uzyskania przychodów? Czy koszty usług gastronomicznych i artykułów spożywczych nabywanych na potrzeby poczęstunku w trakcie prezentacji produktów oferowanych przez Zleceniodawcę stanowią koszty uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12.06.2012 r. (data wpływu 15.06.2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24.08.2012 r. (data nadania 24.08.2012 r., data wpływu 27.08.2012 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie Nr IPPB5/423-482/12-2/JC oraz IPPP1/443-508/12-2/AS z dnia 14.08.2012 r. (data nadania 16.08.2012 r., data doręczenia 22.08.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Spółkę w związku ze świadczeniem usług na rzecz Zleceniodawcy, tj. koszty usług gastronomicznych i artykułów spożywczych:

 • poniesione w zakresie indywidualnych spotkań pracowników Spółki z partnerami biznesowymi
 • nabywanych w ramach i na potrzeby poczęstunku w trakcie organizowanych dla podmiotów zewnętrznych prezentacji produktów Zleceniodawcy,
 • nabywanych w ramach organizacji spotkań merytoryczno-zawodowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15.06.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Spółkę w związku ze świadczeniem usług na rzecz Zleceniodawcy, tj. koszty usług gastronomicznych i artykułów spożywczych. 

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: B., Spółka) prowadzi działalność na rynku produktów leczniczych w sektorze farmaceutycznym. W ramach prowadzonej działalności Spółka zawarła umowę o świadczenie usług z zagranicznym producentem i dystrybutorem produktów leczniczych (dalej: Zleceniodawca). Zakres usług świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie niniejszej umowy polega w szczególności na:

 • doradztwie, marketingu i promocji wyrobów Zleceniodawcy - m.in. w środkach masowego przekazu, lub w inny uzgodniony między stronami sposób,
 • świadczeniu usług pośrednictwa w zakresie działalności sponsoringowej w obszarze promocji zdrowia, której celem jest stworzenie lub umocnienie pozytywnego wizerunku Zleceniodawcy,
 • obserwacji i badaniu rynku dla produktów Zleceniodawcy,
 • organizacji prezentacji, seminariów, kongresów i konferencji mających na celu rozpowszechnianie informacji o Zleceniodawcy i oferowanych przez niego produktach,
 • bieżącym utrzymywaniu kontaktów z klientami/partnerami biznesowymi (hurtownikami, sieciami aptek, aptekami etc.) w celu informowania ich o produktach Zleceniodawcy.

Wynagrodzenie za działania na rzecz Zleceniodawcy określono jako koszt działań zrealizowanych w ramach świadczenia usług na rzecz Zleceniodawcy, powiększony o procentową marżę. Wynagrodzenie to płatne jest przez Zlecającego na podstawie faktur wystawianych przez Wnioskodawcę w okresach miesięcznych.
Stan faktyczny 1.
W ramach opisanej powyżej umowy, realizując działania na rzecz Zlecającego, Spółka ponosi wydatki wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych tzn. koszty reprezentacji, w szczególności są to usługi gastronomiczne, a także zakup żywności oraz napojów.
Koszty te ponoszone są w trakcie indywidualnych spotkań pracowników Spółki z partnerami biznesowymi (w szczególności z hurtownikami, aptekami i sieciami aptek). Spotkania te mają na celu podtrzymanie dobrych relacji biznesowych, co w sposób bezpośredni przekłada się na realizację strategii sprzedaży wyznaczonej w umowie przez Zleceniodawcę.
Stan faktyczny 2.
W zakresie realizacji postanowień umowy opisanej na wstępie, Spółka organizuje nieodpłatne prezentacje i szkolenia produktowe dla podmiotów oferujących do sprzedaży produkty Zleceniodawcy. Celem tych prezentacji i szkoleń jest przekazanie specjalistycznej wiedzy na temat tych produktów, ich właściwości oraz możliwych zastosowań. Organizowane prezentacje i szkolenia odbywają się w małych grupach i mają charakter informacyjny oraz instruktarzowy. W trakcie takich prezentacji ich uczestnicy mogą skorzystać z poczęstunku oferowanego przez Wnioskodawcę.
Stan faktyczny 3.
W celu zapewnienia stałego podnoszenia poziomu usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Zleceniodawcy w ramach podpisanej umowy, Wnioskodawca organizuje merytoryczno-zawodowe spotkania pracowników oraz innych osób realizujących zadania promocyjno-reklamowe na rzecz Spółki. Spotkania te poświęcone są zarówno omówieniu bieżących zagadnień (np. podsumowania kwartału, prezentacji wyników sprzedaży itp.), jak też poszerzeniu ich wiedzy i umiejętności w obszarze właściwej realizacji przyjętych przez Spółkę strategii marketingowych, nowoczesnych technik sprzedaży, planowania oraz kontroli jakości świadczonych usług, wyboru i selekcji potencjalnych odbiorców, a także umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z potencjalnymi odbiorcami produktów oferowanych przez Zleceniodawcę. Wskazani przez przełożonych pracownicy są zobowiązani do uczestnictwa w takim szkoleniu, które jest elementem realizacji ich obowiązków pracowniczych, a nieobecność na szkoleniu może być uzasadniona tylko przez takie okoliczności, które zwalniają z obowiązku świadczenia pracy.
Typowymi kosztami ponoszonymi przez Wnioskodawcę w związku z organizacją takiego szkolenia dla pracowników są np: koszty wynajęcia sali i zapewnienia warunków do realizacji szkolenia w postaci aparatury nagłaśniającej, rzutników, telewizorów i odtwarzaczy oraz zapewnienia wyżywienia (często również noclegu/noclegów) dla uczestniczących w szkoleniu osób. Wydatki te realizowane są na podstawie faktur VAT. Faktury te mogą zawierać jedną pozycję dotyczącą usługi kompleksowej lub też wyszczególnienie poszczególnych usług wchodzących w skład usługi kompleksowej jaką jest organizacja szkolenia.
Wnioskodawca wskazuje, iż wszystkie wymienione koszty związane z nabywaniem usług gastronomicznych są kosztem ponoszonym w związku ze świadczeniem usług na rzecz podmiotu zagranicznego, które to koszty stanowią podstawę do wystawienia faktury sprzedaży za zrealizowane usługi.
W uzupełnieniu wniosku z dnia 24.08.2012 r. Wnioskodawca wskazał:

 • Opisane w stanie faktycznym 1 spotkania z partnerami biznesowymi dotyczą sprzedaży, reklamy, promocji, prezentacji, szkoleń produktowych itp. produktów Zleceniodawcy. Czynności te wynikają ściśle z zawartej Umowy.
 • Sformułowanie użyte w opisie stanu faktycznego 3: „innych osób realizujących zadania promocyjno - reklamowe na rzecz Spółki” dotyczy osób współpracujących z zewnętrzną firmą specjalizującą się m.in. w zakresie świadczenia usług kompleksowej obsługi w przygotowaniu i zarządzaniu realizacją akcji informacyjnych i kontaktami z otoczeniem. Firma ta, na podstawie odrębnej umowy, realizuje na rzecz B. usługi polegające na upowszechnianiu informacji o B. i produktach będących w ofercie handlowej Grupy B., a także budowie właściwego wizerunku B.. Umowa, o której mowa powyżej, została zawarta i jest realizowana w celu wykonywania zadań na rzecz Zleceniodawcy wynikających z Umowy. Usługi te świadczone są przez tę zewnętrzną firmę za pomocą osób z nią współpracujących (zwanych dalej: „Przedstawicielami”). Zgodnie z umową w przypadku rozpoczęcia współpracy z Przedstawicielami mającymi realizować zobowiązania tej firmy wobec Spółki wynikające z umowy, Spółka zobowiązuje się organizować spotkania informacyjne i szkolenia w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania przez Przedstawicieli zadań w ramach realizacji usług przez tę firmę na rzecz Spółki. 

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

W odniesieniu do stanu faktycznego nr 1.

 • Czy koszty usług gastronomicznych poniesione w zakresie indywidualnych spotkań pracowników Spółki z partnerami biznesowymi (w szczególności z aptekami, hurtownikami i sieciami aptek), refakturowane na podstawie umowy o świadczenie usług, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w zakresie przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego stanowią koszty uzyskania przychodów...

W odniesieniu do stanu faktycznego nr 2. 

 • Czy koszty usług gastronomicznych i artykułów spożywczych nabywanych w ramach i na potrzeby poczęstunku w trakcie organizowanych dla podmiotów zewnętrznych prezentacji produktów oferowanych przez Zleceniodawcę stanowią koszty uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

W odniesieniu do stanu faktycznego nr 3. 

 • Czy koszty usług gastronomicznych nabywanych w ramach organizowanych spotkań merytoryczno-zawodowych dla pracowników Wnioskodawcy oraz innych osób realizujących zadania promocyjno-reklamowe na rzecz Spółki stanowią koszty uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 • Czy w świetle art. 86 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług Spółka jest uprawniona do odliczenia całości podatku VAT naliczonego z faktur za usługi związane z organizacją szkolenia dla pracowników w przypadku, gdy faktury te dokumentują zakup usługi kompleksowej, w skład której wchodzą poszczególne usługi pomocnicze (między innymi usługi gastronomiczne) bez względu na sposób dokumentowania wydatków przez wystawcę tych faktur...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie pytania dotyczącego podatku od towarów i usług wniosek zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.
Zdaniem Wnioskodawcy.
W odniesieniu do stanu faktycznego nr 1. 
Ad.1. Koszty usług gastronomicznych nabywanych w trakcie indywidualnych spotkań pracowników Spółki z partnerami biznesowymi (w szczególności z aptekami, hurtownikami i sieciami aptek), których celem jest nawiązywanie oraz podtrzymywanie pozytywnych relacji w obszarze podjętej współpracy nie są związane z reprezentacją Wnioskodawcy. Z uwagi na fakt, że działania Spółki podejmowane w tym zakresie dotyczą wyłącznie nawiązania i utrzymywania kontaktów z aktualnymi i potencjalnymi part...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »