Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.04.2015

Usługi elektroniczne a wystawianie paragonów fiskalnych

Pytanie podatnika: Czy usługa świadczona przez Wnioskodawcę jest usługą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o podatku VAT? Czy Wnioskodawca ma obowiązek rejestrować sprzedaż swych usług dokonywaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na kasie fiskalnej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 grudnia 2014 r. (data wpływu 5 stycznia 2015 r.), uzupełnionym (data wpływu 2 lutego 2015 r.), o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie rozpoznania świadczonych usług jako usługi elektroniczne oraz w zakresie obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej tych usług – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie rozpoznania świadczonych usług jako usługi elektroniczne oraz w zakresie obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej tych usług. Ww. wniosek został uzupełniony na wezwanie Organu znak: IBPP4/4512-8/15/PK z 20 stycznia 2015 r.

We wniosku przedstawiono zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką jawną, z siedzibą w Polsce, podatnikiem VAT. Prowadzi serwis internetowy, w ramach którego świadczy usługi dla klientów („Klienci”), zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Zgodnie z Regulaminem Wnioskodawca świadczy wyłącznie usługi drogą elektroniczną poprzez sieć Internet (on-line) za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez serwis internetowy („Serwis”). Usługa ta polega na zapewnieniu Klientowi możliwości korzystania z systemu rozwiązań teleinformatycznych zawartych w Serwisie -Systemu ..., zwanego dalej „Systemem”, którego główny element stanowi tzw. Panel Klienta (Panel). Celem systemu jest ułatwienie Klientowi uzyskania szybkiej porady prawnej, zwanej dalej „Poradą” online, bez wychodzenia z domu za przystępną cenę. Wnioskodawca nie prowadzi stacjonarnego punktu świadczenia usług, takiego jak biuro czy kancelaria i nie przyjmuje Klientów w punktach „stacjonarnych”. Jedyną drogą skorzystania z usług świadczonych przez Wnioskodawcę jest droga elektroniczna. Klient uzyskuje od Usługodawcy możliwość korzystania z Systemu.

W ramach tego korzystania Klient uzyskuje w szczególności dostęp do następujących funkcjonalności:

 1. Wysłanie Zapytania do Systemu;
 2. Skierowanie wysłanego przez Klienta Zapytania do kompetentnego prawnika (adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego, doradcy prawnego), posiadającego wiedzę i praktykę niezbędną do udzielenia pomocy prawnej, zwanego dalej „Prawnikiem”, przy czym Klient sam może wskazać konkretnego Prawnika lub Prawników;
 3. Umożliwienie Klientowi korzystania z Panelu, w ramach którego może on kontaktować się z Prawnikiem. Poprzez Panel Klient może otrzymać treść porady, przygotowanej przez Prawnika („Porada”) lub treść przygotowanego przez Prawnika wzoru pisma, dokument, umowy lub oświadczenia, opinii (stosuje się do nich odpowiednio przepisy dotyczące Porad).
 4. Panel umożliwia Klientowi komunikację z Prawnikiem. Klient ma możliwość zadawania Prawnikowi pytań dodatkowych dotyczących treści przesłanej Porady, odbierania pytań zadawanych przez Prawnika, przesyłania próśb o doprecyzowanie czy wyjaśnienie treści przesłanej Porady, przesyłania załączników, np. skanów czy fotokopii dokumentów w formatach PDF czy jpg, odbierania załączników przesyłanych przez Prawnika. Klient ma także możliwość pobierania faktur za usługę, wystawiania opinii. Panel może być zintegrowany z pocztą elektroniczną Klienta w ten sposób, iż Klient będzie otrzymywał na e-maila powiadomienie, iż np. Prawnik przesłał treść Porady lub też zadał pytanie dodatkowe, czy też przełożył termin przesłania treści Porady (np. ze względu na wymagany nakład pracy). Panel zapewnia Klientowi utrwalenie treści korespondencji z Prawnikiem oraz Usługodawcą, w tym także przesyłanych przez Klienta załączników oraz załączników przesyłanych prze Prawnika. Klient może w każdej chwili po zalogowaniu się do Panelu uzyskać do niej dostęp, może sobie treść tą pobrać, wydrukować. Panel jest o tyle innowacyjny, iż zapewnia Klientowi na jego potrzeby -utrwalenie całej korespondencji prowadzonej z Prawnikiem i Usługodawcą wraz z załącznikami do tej korespondencji. Dzięki temu Klient dokładnie wie, jaka jest treść przesłanej Porady. W Panelu Klient ma dostęp do swoich poprzednich pytań i udzielonych odpowiedzi, może nawiązać do poprzedniej korespondencji albo odtworzyć jej treść.

Przy czym zasada jest taka, iż we wszystkich kwestiach prawnych Klient kontaktuje się z Prawnikiem (poprzez Panel Klienta). Kwestie administracyjne (np. żądanie wystawienia faktury, reklamacja) Klient załatwia z Wnioskodawcą (także poprzez Panel). W Regulaminie świadczenia usług przez Wnioskodawcę znajduje się przepis, iż Klient wyraża zgodę na powierzenie przez Wnioskodawcę udzielenia porady osobom trzecim (Prawnikom).

Wspólnicy Wnioskodawcy nie są radcami prawnymi, adwokatami, doradcami podatkowymi ani rzecznikami patentowymi, nie są także doradcami prawnymi, nie mają również wykształcenia w tym kierunku i nie udzielają porad prawnych (a nie sporządzają dokumentów, o których mowa wyżej), nie mają także wiedzy prawnej pozwalającej na udzielanie porad. Opłata za usługę płacona jest prze Klienta na rzecz Wnioskodawcy i to Wnioskodawca wystawia fakturę. Stroną umowy z Klientem jest Wnioskodawca. Reklamacje kierowane są do Wnioskodawcy. Ponadto porady nie są udzielane za pomocą poczty elektronicznej, albowiem do tego celu służy specjalny panel klienta. Usługi w powyższym wypadku nie świadczy bowiem Prawnik, usługę świadczy bowiem sam Wnioskodawca, który nie jest wyspecjalizowanym podmiotem. Zapłata za usługi dokonywana jest na jego rzecz, to on jest stroną umowy z Klientem, to on przyjmuje zapłatę za usługę i to on odpowiada wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi (sam mając ewentualne roszczenia regresowe do Prawnika). Reklamacje kierowane są do Wnioskodawcy.

Istotne jest także to, iż Wnioskodawca (jak i Wspólnicy) nie świadczy usług w zakresie reprezentacji sądowej, przedsądowej, zastępstwa w postępowaniu sądowym, administracyjnym i innym. Wnioskodawca (jako spółka jawna) ani jej wspólnicy nie mają do tego uprawnień, nie będąc adwokatami, radcami prawnymi, rzecznikami patentowymi, doradcami prawnymi. Działalność Wnioskodawcy jest zatem ograniczona:

 1. Przedmiotowo - obejmuje tylko udzielanie porad prawnych lub sporządzenie wzorów pism lub dokumentów i nie obejmuje usług reprezentacji sądowej, przedsądowej, zastępstwa w postępowaniu sądowym, administracyjnym i innym;
 2. Co do sposobu - świadczona jest tylko i wyłącznie on-line, przez Internet, nie jest świadczona poprzez stacjonarną kancelarię.

Zapłata przez Klienta za usługą następuje w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednie na rachunek Wnioskodawcy), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła. W związku z tym dotychczas Wnioskodawca zwolniony był z obowiązku rejestrowania sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na kasie fiskalnej. Warunkiem wykonania usługi jest dokonanie zapłaty z góry przez Klienta, które następuje z chwilą zaksięgowania wpłaty (w wyjątkowych wypadkach, Wnioskodawca może rozpocząć świadczenie usługi wcześniej, jeśli Klient wykaże, że dokonał zapłaty, np. prześle potwierdzenie przelewu). Z tytułu świadczonych usług Wnioskodawca wystawia e-faktury VAT dla przedsiębiorców, natomiast dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wystawia e-faktury VAT na ich żądanie; są one do pobrania w panelu Klienta.

Przy składaniu reklamacji za usługę Wnioskodawca nie wymaga okazania faktury, ponieważ z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności (usługi) zaplata dotyczyła. Ponadto, jak wskazano, cała treść wykonywanej usługi jest utrwalona w Panelu Klienta, zatem Wnioskodawca ma zapewniony do niej bezproblemowy dostęp.

Dodatkowo należy dodać, iż świadczenie usługi jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. Nie ma możliwości świadczenia takiej usługi bez wykorzystania Internetu. Naturalnie występuje tu bowiem czynnik ludzki (treść porady jest formułowana przez Prawnika), ale istotą świadczonych przez Wnioskodawcę usług, tym, co wyróżnia je na rynku jest ułatwienie, przyspieszenie kontaktu Klienta z Prawnikiem, zautomatyzowanie tego kontaktu, udostępnienie rozwiązań teleinformatycznych, a nie tylko uzyskiwanie przez Klienta porad prawnych (bo to jest możliwe w tradycyjnej, stacjonarnej Kancelarii).

W związku z powyższym zadano pytania:

Wedle stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2015 r.:

 1. Czy usługa świadczona przez Wnioskodawcę jest usługą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o podatku VAT?
 2. Czy Wnioskodawca ma obowiązek rejestrować sprzedaż swych usług dokonywaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na kasie fiskalnej?

Zdaniem Wnioskodawcy (wedle stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2015 r.) usługa świadczona przez Wnioskodawcę jest usługą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o podatku VAT.

Stosownie do art. 2 pkt 26 ustawy o podatku VAT ilekroć w ustawie mowa jest o usługach elektronicznych rozumie się przez to usługi świadczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia 282/2011.

Stosownie do Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 (Dz. U. UE L 2011, nr 77, poz. 1) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r., ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, art. 7 do „usług świadczonych drogą elektroniczną”, należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie - ze względu na ich charakter - jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. W art. 7 ust. 3 pkt 1 pkt i) Rozporządzenia wskazano w szczególności, iż ust. 1 (pojęcie usługi elektronicznej) nie ma zastosowania do usług świadczonych przez specjalistów, takich jak prawnicy i doradcy finansowi, którzy udzielają swym klientom porad za pomocą poczty elektronicznej.

Jednakże wyłączenie zawarte w tym punkcie nie ma zastosowania. Usługi w powyższym wypadku nie świadczy bowiem Prawnik, usługę świadczy bowiem sam Wnioskodawca, który nie jest wyspecjalizowanym podmiotem. Zapłata za usługi dokonywana jest na jego rzecz, to on jest stroną umowy z Klientem, to on przyjmuje zapłatę za usługę i to on odpowiada wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi (sam mając ewentualne roszczenia regresowe do Prawnik). Reklamacje kierowane są do Wnioskodawcy. Ponadto porady nie są udzielane za pomocą poczty elektronicznej, albowiem do tego celu służy specjalny panel klienta.

Istota usługi oferowanej przez Wnioskodawcę różni się więc całkowicie od tradycyjnych porad prawnych. Istota tej usługi polega na zautomatyzowaniu kontaktu klienta z prawnikiem, umożliwieniu mu szybkiego dotarcia do pomocy prawnej, sprawnego przesyłania informacji i dokumentów (które Klient może nadesłać wraz z opisem problemu czy zapytaniem o poradę), umożliwieniu uzyskaniu szybkiej odpowiedzi na pytania. Panel umożliwia utrwalenie całej korespondencji z Prawnikiem, zadawanie mu na bieżąco pytań, a Prawnik obowiązany jest do udzielenia na nie odpowiedzi. W Panelu Klient ma dostęp również do swoich poprzednich pytań i udzielonych odpowiedzi, może np. nawiązać do poprzedniej korespondencji albo bez problemu odtworzyć jej treść. Istotne jest to, że Wnioskodawca może skierować Klienta do wybranego przez siebie Prawnika, przy czym współpracuje on z wieloma Prawnikami, z których każdy specjalizuje się w określonej dziedzinie, posiada w niej wiedzę i praktykę. Klient - dzięki korzystaniu z serwisu Wnioskodawcy - ma mieć zapewnione, iż nie będzie musiał sam szukać Prawnika wyspecjalizowanego w danej dziedzinie prawa, to Wnioskodawca skieruje jego zapytanie do właściwej osoby (przykładowo, jeśli Klient składa zapytanie dotycząca prawa celnego, od razu zapytanie to...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »