Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.07.2012

Usługi edukacyjne a VAT: Opodatkowanie i obowiązek podatkowy

Pytanie podatnika: Kiedy następuje moment zakończenia świadczonej przez Uczelnię usługi kształcenia na studiach, istotny dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego (w zakresie zwolnienia z podatku na podstawie 43 ust. 1 pkt 26 b ustawy o VAT)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2012r. (data wpływu 28 marca 2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego usług edukacyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2012r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego usług edukacyjnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa zwana dalej „Uczelnią", świadczy usługi edukacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
Uczelnia stosownie do postanowień ustawy, aktów wykonawczych do ustawy, Statutu Uczelni oraz Regulaminu Studiów spełnia wymagania określone na podstawie art. 9 ustawy -zapewnia studentowi naukę na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, zgodnie z planem studiów i programem na danym kierunku oraz według zasad określonych w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
Uczelnia w ramach swojej działalności zawiera umowy ze studentami, w których zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, określa warunki odpłatności za studia oraz usługi edukacyjne. W umowach tych określa również planowany okres studiów wybranych przez studenta, tzn. ilość semestrów oraz zobowiązuje się do wydania studentowi - po spełnieniu przez studenta wszystkich wymaganych warunków - dyplomu ukończenia studiów, potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego. Umowy zawierane są począwszy od określonego roku akademickiego, na czas trwania kształcenia na danym kierunku, z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego jej rozwiązania na warunkach określonych w umowie.
Umowa rozwiązuje się w przypadku:

 • upływu terminu wypowiedzenia złożonego przez którąkolwiek ze stron na zasadach określonych w umowie,
 • ukończenia studiów,
 • złożenia rezygnacji ze studiów,
 • skreślenia z listy studentów.

W trakcie studiów student ponosi opłaty semestralne za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz powtarzanie semestru z powodu niezadowalających wyników w nauce.
Umowa określa, iż opłatę za studia za dany semestr student zobowiązany jest wnieść bez dodatkowego wezwania przed dniem rozpoczęcia zajęć w danym semestrze, jednakże nie później niż do dnia 10 października w semestrze zimowym oraz do dnia 25 lutego w semestrze letnim. Na wniosek studenta, złożony przed rozpoczęciem semestru, prorektor może odroczyć termin płatności lub rozłożyć opłatę na raty, określając termin płatności oraz wysokość rat.
W przypadku rozwiązania umowy przed terminem, studentowi przysługuje prawo żądania zwrotu wniesionej opłaty, za okres od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona rezygnacja ze studiów, skreślono studenta z listy studentów lub upłynął termin wypowiedzenia umowy.
W przypadku rezygnacji ze studiów, złożonej do dnia 10 października w semestrze zimowym lub do dnia 25 lutego w semestrze letnim, wniesiona przez Studenta opłata zwracana jest w pełnej wysokości. Jeżeli na dzień rezygnacji ze studiów, skreślenia z listy studentów lub upływu terminu wypowiedzenia umowy o warunkach odpłatności za studia, Student zalega z opłatą za studia, jest on zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości ustalonej zgodnie z umową.
W większości przypadków nie są wystawiane faktury. Pytanie objęte wnioskiem dotyczy sytuacji, w której nie jest wystawiana faktura zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy o VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie...

Kiedy następuje moment zakończenia świadczonej przez Uczelnię usługi kształcenia na studiach, istotny dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego (w zakresie zwolnienia z podatku na podstawie 43 ust. 1 pkt 26 b ustawy o VAT)...
Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym- przychodami uczelni publicznej są m.in. odpłatności za świadczone usługi edukacyjne, w szczególności za kształcenie na studiach i studiach doktoranckich, prowadzonych w formach niestacjonarnych.
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą o VAT, obowiązek podatkowy dla świadczonych usług edukacyjnych powstaje z chwilą wykonania usługi. Stosownie do ust. 11 tegoż artykułu, jeżeli przed wykonaniem usługi otrzymano część należności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.
Dla rozpoznania momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług kształcenia na studiach (w zakresie zwolnienia z podatku na podstawie 43 ust. 1 pkt 26 b ustawy o VAT) będzie zatem ważna data pierwszego z wyżej wymienionych zdarzeń - otrzymanie zapłaty za dany semestr bądź moment wykonania usługi.
Umowy ze studentami zawierane są począwszy od określonego roku akademickiego, na czas trwania kształcenia na danym kierunku i rozwiązują się w momencie ukończenia studiów przez studenta. Usługa kształcenia na studiach kończy się więc po ukończeniu studiów przez studenta, a nie w dacie zakończenia semestru. Stosownie bowiem do art. 167 ust. 2 Prawo o szkolnictwie wyższym, datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego. Zatem moment wykonania usługi polegającej na kształceniu na studiach, powstaje z chwila złożenia przez studenta egzaminu dyplomowego.
W umowach zawartych ze studentami wymienione są dodatkowo inne przypadki rozwiązania tejże umowy, tj.:

 • upływ terminu wypowiedzenia złożonego przez którąkolwiek ze stron na zasadach określonych w umowie,
 • złożenie rezygnacji ze studiów,
 • skreślenie z listy studentów.

W takich przypadkach moment wykonania usługi powstaje z chwilą rozwiązania umowy ze studentem.
Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy:

 • w przypadku, gdy umowa rozwiązuje się w związku z ukończeniem studiów za datę wykonania usługi kształcenia należy przyjąć datę złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego.

Data ta determinuje datę powstania ob...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »