Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

31.07.2012

Usługi dekoracji a ryczałt

Z uzasadnienia: Wykonanie usługi opracowywania projektów wystroju wnętrz i dekoracji skutkuje wyłączeniem z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia NSA Zdzisław Pietrasik (spr.) Sędziowie: sędzia WSA Urszula Wiśniewska sędzia WSA Leszek Kleczkowski Protokolant: po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 07 lutego 2012 r. sprawy ze skargi T. D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2010 r. o sygn. I SA/Bd 88/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za okres od 11 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., z uwagi na naruszenie przez organ przepisów postępowania podatkowego poprzez niedostateczne wyjaśnienie stanu faktycznego. Sąd zobowiązał organ podatkowy do wystąpienia do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego o stosowną opinię oraz uzupełnienie materiału dowodowego.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w B. w ponownie prowadzonym postępowaniu, decyzją z dnia [...] marca 2011 r. Nr [...] określił skarżącemu wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. w kwocie [...] zł.

W postępowaniu organ pierwszej instancji skontrolował prawidłowość rozliczenia skarżącego z budżetem z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych za 2007 r. Przeprowadzono postępowanie dowodowe w zakresie klasyfikacji wykonanej przez skarżącego usługi na rzecz "[...]" ujętej w fakturze z dnia 11 stycznia 2007 r., Nr [...]. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego zakwestionowano zasadność opodatkowania uzyskanych przez T. D. przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu ewidencjonowanego w okresie od 11 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku z uwagi na wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu opakowania dla "[...]" w B. udokumentowanej fakturą VAT Nr [...] na kwotę [...] zł netto ([...]złotych brutto). Naczelnik Urzędu Skarbowego wskazał, iż zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. "e" w/w ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu obowiązującym w 2007 roku, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wyszczególnionych w załączniku nr 2 do tej ustawy. W załączniku tym w pozycji 23 ujęte zostały usługi opracowywania projektów wystroju wnętrz i dekoracji mieszczące się w grupowaniu PKWiU 74.84.13-00.00. Organ podniósł, że wykonanie przez skarżącego usługi objętej przywołaną fakturą VAT, stosownie do art. 8 ust. 3 w/w ustawy z dnia 20 listopada 1998 r., wyłączyło go z możliwości opodatkowania osiągniętych przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z mocy prawa powstał u skarżącego obowiązek opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych z dniem uzyskania przychodu z tytułu usług wykonanych na rzecz "[...]".

W ramach prowadzonego postępowania dowodowego Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w B. wezwał stronę do złożenia pisemnych wyjaśnień zawierających szczegółowy, chronologiczny opis czynności składających się na wykonaną przez skarżącego usługi. W odpowiedzi na to wezwanie strona dostarczyła szczegółowe pisemne wyjaśnienia, z których wynika, że zakres wykonanej usługi na rzecz "[...]" A. S. obejmował następujące czynności:

- zaprojektowanie wykrojnika kartonika z miejscami do przycięcia i zagięcia, gotowego do wydrukowania,
- na kartoniku znalazł się opis produktu oraz logo cukierni otrzymane od zamawiającego usługę.

Następnie Naczelnik wystąpił do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego o opinię w sprawie klasyfikacji usługi wykonanej na rzecz "[...]".

W piśmie z dnia [...] stycznia 2011 r. Nr [...], Główny Urząd Statystyczny - Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów z siedzibą w W. wskazał, że sporną usługę zakwalifikowano do grupowania PKWiU 74.84.13-00.00 "Usługi opracowywania projektów wystroju wnętrz i dekoracji". Strona została zapoznana z opinią GUS wyrażoną w piśmie z dnia [...] stycznia 2011 r.
Organ otrzymaną od organu statystycznego opinię ocenił w świetle dotychczas zebranego materiału dowodowego i uznał za prawidłową.

Od rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji T. D. pismem z dnia [...] maja 2011 r. wniósł odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w B. Z odwołania wynika, że strona nie zgadza się w szczególności z zakwalifikowaniem przez organy podatkowe świadczonych przez nią usług - jako "usług opracowywania projektów wystroju wnętrz i dekoracji", o których mowa w poz. 23 załącznika nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Po rozpatrzeniu zarzutów w nim zawartych, organ drugiej instancji decyzją z dnia [...] lipca 2011 r. Nr [...] utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w B. nie znajduje uzasadnienia zarzut w zakresie dokonania przez organy podatkowe i organ statystyczny błędnej kwalifikacji wspomnianej usługi jako usługi opracowania projektu wystroju wnętrza lub dekoracji. W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej, wykonaną przez skarżącego usługę na rzecz "[...]" należało zaliczyć, zgodnie z odpowiedzią otrzymaną od Głównego Urzędu Statystycznego w W., do usługi mieszczącej się w grupowaniu PKWiU 74.84.13-00.00 "Usługi opracowywania projektów wystroju wnętrz i dekoracji". Przywołana opinia organu statystycznego udzielona została przez organ posiadający wiedzę i kompetencje w zakresie klasyfikowania m. in. działalności usługowej.

T. D. zaskarżył decyzję Dyrektora Izby Skarbowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W skardze wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji. Skarżący wskazał, iż organy podatkowe i Główny Urząd Statystyczny dokonały błędnej kwalifikacji usługi wykonanej na rzecz "[...]", jako usługi opracowania projektu wystroju wnętrza lub dekoracji. Wg wyjaśnień skarżącego usługa ta polegała bowiem na zaprojektowaniu kartonika do wyrobów cukierniczych, tj. wymiarów ścianek oraz nacięć i miejsc jego połączeń. Na kartoniku tym umieszczane było logo cukierni, które otrzymał od zleceniodawcy w formie pliku komputerowego. Skarżący podniósł przy tym, iż przepisy wskazane w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organu podatkowego powinny być interpretowane ściśle, a wszelkie wątpliwości rozstrzygane na korzyść podatnika. Ponadto skarżący stwierdził, iż jednorazowe uregulowanie zaległości podatkowej spowoduje utratę płynności finansowej prowadzonej przez niego firmy.

Dyrektor Izby Skarbowej w B., odpowiadając na zarzuty skargi, podniesione już wcześniej w postępowaniu odwoławczym, podtrzymał stanowisko zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Wskazał też, że argumentacja przedstawiona w skardze nie znajduje potwierdzenia w zebranym materiale dowodowym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zważył, co następuje:

Sąd administracyjny bada zgodność zaskarżonej decyzji z punktu widzenia jej legalności, tj. zgodności decyzji z przepisami powszechnie obowiązującego prawa...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »