Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa

23.04.2019

Usługi biurowe na ryczałcie

Pytanie: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Zgodnie z wpisem do CEIDG głównym przedmiotem działalności jest „działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura” (82.11.Z). Czy przychody, które Wnioskodawca osiąga w związku ze świadczeniem ww. usług może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a jeżeli tak, to wg jakiej stawki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2019 r. (data wpływu 4 kwietnia 2019 r.), uzupełnionym w dniu 12 kwietnia 2019 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz określenia wysokości stawki ryczałtu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz określenia wysokości stawki ryczałtu.

Wniosek uzupełniono w dniu 12 kwietnia 2019 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Zgodnie z wpisem do CEIDG głównym przedmiotem działalności jest „działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura” (82.11.Z). Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności wykonuje na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – kontrahenta, regularne i rutynowe czynności polegające na codziennej administracyjnej obsłudze biura kontrahenta, w ramach których:

 1. prowadzi ewidencję magazynowo-księgową kontrahenta (wprowadzanie towarów do programu księgowo-magazynowego, generowanie dokumentów PZ);
 2. obsługuje Sklep Internetowy kontrahenta (edycja Sklepu Internetowego, obsługa email, edycja zamówień, obsługa zwrotów i reklamacji), w tym zamieszcza towary przeznaczone do sprzedaży w witrynie Sklepu Internetowego kontrahenta;
 3. drukuje zamówienia klientów kontrahenta do realizacji;
 4. wystawia faktury na zlecenie kontrahenta;
 5. wystawia towary kontrahenta na aukcjach internetowych, w tym na stronie internetowej x.pl;
 6. jest odpowiedzialna za porządek i czystość w biurze kontrahenta;
 7. kontroluje czystość produktów wysyłanych do klientów kontrahenta;
 8. sporządza protokoły uszkodzeń towarów oraz sprawuje bieżącą kontrolę magazynu kontrahenta;
 9. kontroluje i przecenia tzw. produkty niesprzedawalne kontrahenta;
 10. kontroluje zobowiązania i należności od kontrahentów (pilnowanie i ponaglanie w przypadku niedochowania terminu zapłaty, zlecanie przelewów za zakupione towary oraz drukowanie potwierdzeń pod faktury);
 11. kontroluje narzut na towarach kontrahenta według ustalonej skali oraz dokonuje ich korekty;
 12. tworzy cenniki hurtowe na podstawie stanu magazynowego;
 13. tworzy prognozy sprzedaży (na podstawie zebranych danych z systemu sprzedaży oraz trendów panujących w danym roku);
 14. prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników i współpracowników kontrahenta;
 15. kontroluje daty ważności towarów należących do kontrahenta;
 16. sporządza na zlecenie kontrahenta analizy: sprzedaży, zysku, narzutu.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca nie świadczy innych usług niż te wymienione powyżej. Wnioskodawczyni otrzymała opinię klasyfikującą z Urzędu Statystycznego, zgodnie z którą działalność polegająca m.in. na wykonywaniu usług administracyjno-biurowych prowadzonych na zlecenie (ewidencja magazynowo-księgowa, obsługa techniczna sklepu internetowego, drukowanie zamówień, wystawianie dokumentów sprzedaży towarów na aukcjach, kontrola czystości, sporządzanie protokołów uszkodzeń towarów, kontrola i przecena produktów, kontrola narzutów na towarach, tworzenie cenników hurtowych, prowadzenie ewidencji czasu pracy, mieści się w ugrupowaniu PKD 82.11.Z „Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura”, a usługi wykonywane na rzecz podmiotu trzeciego mieszczą się w grupowaniu 82.11.10.0 „usługi związane z administracyjną obsługą biura”. Wnioskodawca złożył oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy przychody, które osiąga w związku ze świadczeniem ww. usług może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a jeżeli tak, to wg jakiej stawki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przychody, które Wnioskodawca osiąga w związku ze świadczeniem usług opisanych w stanie faktycznym może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a jeżeli tak, to wg jakiej stawki?

Zdaniem Wnioskodawcy, może on przychody, które osiąga w związku ze świadczeniem usług opisanych w stanie faktycznym opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%.

Zgodnie z brzmieniem art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: ustawa), ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

− prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 powołanej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy „działalność usługowa” to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Polska Klasyfikacja Wyrobów Usług pod pojęciem usług rozumie:

 • wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych,
 • wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Podkreślić należy, że możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest m.in. uzależniona od niewystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »