Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

22.01.2015

Urząd nie może ograniczać zakresu interpretacji

Teza: W uzasadnieniu interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego uznającej stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe w całości organ podatkowy nie jest upoważniony do ograniczenia zakresu interpretacji, ani do doprecyzowania jej przedmiotu. Uznając stanowisko za prawidłowe organ aprobuje to stanowisko w pełni w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz sformułowanego pytania.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Zygmont Sędziowie Sędzia WSA Katarzyna Nikodem Sędzia WSA Dominik Mączyński (spr.) Protokolant: ref. staż. Karolina Samolczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2014 r. sprawy ze skargi [...] SA w [...] na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] r. [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych. oddala skargę.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2014 r. X S.A. w P. (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka"), reprezentowana przez pełnomocnika, złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie [...] Strefy Ekonomicznej (dalej: "SSE" lub "Strefa") na podstawie zezwolenia nr [...] z dnia [...] grudnia 2011 r. (dalej: "Zezwolenie"). W Zezwoleniu ustalono następujące warunki prowadzenia działalności gospodarczej: zatrudnienie co najmniej 67 nowych pracowników w terminie do 30 czerwca 2014 r. i utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 480 pracowników do dnia 30 czerwca 2017 r. i poniesienie wydatków inwestycyjnych o łącznej wartości co najmniej 144.000.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. Warunki te zostaną spełnione przez Spółkę we wskazanych wyżej terminach.

Spółka jest podmiotem, o którym mowa w § 5 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (dalej: "Rozporządzenie"), tj. jest przedsiębiorcą, którego przedsiębiorstwo objęte zostało granicami SSE w związku z realizacją nowej inwestycji (tzw. inwestycja brownfield). W konsekwencji, Spółka będzie miała prawo korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną poniesione wydatki inwestycyjne i zostanie osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w Zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania Zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.

Zezwolenie zostało wydane na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie Strefy objętych wskazanymi w Zezwoleniu pozycjami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: "PKWiU").
Spółka dokona zmiany Zezwolenia polegającej na objęciu Zezwoleniem dodatkowych produktów wytwarzanych przez Spółkę, w tym w szczególności prostowników (dalej: "Prostowniki") określonych następującym symbolem PKWiU 27.11.50.0.

Proces produkcyjny Prostowników realizowany przez Spółkę na terenie SSE na podstawie Zezwolenia będzie obejmował w szczególności następujące czynności:
- kontrola jakości zakupionych półproduktów i materiałów,
- czynności procesowe polegające na obróbce wybranych półproduktów/materiałów, w wyniku której uzyskiwane będą półprodukty wykorzystywane w kolejnych etapach procesu produkcyjnego,
- montaż Prostowników z zakupionych/przetworzonych półproduktów i materiałów,
- konfiguracja, programowanie oraz kalibracja Prostowników,
- testy Prostowników pod kątem funkcjonalnym oraz bezpieczeństwa użytkowania.

Część czynności procesowych na wybranych materiałach/półproduktach nabywanych przez Spółkę będzie wykonywana przez podmioty zewnętrzne na zlecenie Spółki (podwykonawcy). Czynności te będą dokonywane na terenie zakładu Spółki zlokalizowanego w Strefie.

W produkcji Prostowników będą wykorzystywane w szczególności następujące materiały oraz półprodukty: płytki z elektroniką PCBA, aluminiowe radiatory, metalowe obudowy, plastikowe obudowy, układy elektryczne np. transformatory, komponenty półprzewodnikowe np. diody prostownicze, przewody połączeń wewnętrznych, przewody zasilania wejściowego, kable wyjściowe, elementy elektryczne np. wtyczki zasilające, wtyczki wyjściowe, wentylatory.

W wyniku czynności produkcyjnych podejmowanych przez Spółkę na terenie SSE będzie powstawał nowy produkt, tj. wskazane powyżej materiały oraz półprodukty wykorzystywane w procesie produkcyjnym są sklasyfikowane według PKWiU pod innym symbolem (np. diody - symbol PKWiU: 26.11, przewody - symbol PKWiU: 27.3, transformatory - symbol PKWiU: 27.11.4, wtyczki zasilające oraz wtyczki wyjściowe - symbol PKWiU: 27.33.13) niż produkt finalny (Prostownik - symbol PKWiU: 27.11.50.0). W tym miejscu Spółka podkreśliła, że przedmiotem sprzedaży dokonywanej przez Spółkę będą Prostowniki, a nie materiały oraz półprodukty wykorzystywane przez Spółkę w procesie produkcyjnym Prostowników (innymi słowy, przedmiotem sprzedaży nie będą np. diody, wtyczki zasilające, przewody etc., lecz urządzenia, które powstaną w wyniku działań produkcyjnych realizowanych przez Spółkę - Prostowniki).

Spółka chciałaby potwierdzić, w jaki sposób kwalifikować dochód ze sprzedaży Prostowników wyprodukowanych po uzyskaniu zezwolenia i po spełnieniu warunków, a osiągnięty od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka spełni warunki określone w Zezwoleniu (zgodnie z § 5 ust. 4 Rozporządzenia). Spółka podkreśliła, iż przedmiotem niniejszego wniosku nie jest dokonanie klasyfikacji statystycznej aktywności polegającej na produkcji Prostowników.

Spółka oświadczyła, iż produkcja Prostowników mieści się we wskazanej powyżej pozycji PKWiU w momencie kiedy Spółka nabędzie prawo do zwolnienia. Zezwolenie będzie obejmowało wskazany kod PKWiU - organ podatkowy, rozpatrujący niniejszy wniosek powinien potraktować to jako element zdarzenia przyszłego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: czy dochód uzyskany przez Spółkę ze sprzedaży Prostowników wyprodukowanych przez Spółkę po uzyskaniu Zezwolenia, a uzyskany od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka spełni warunki określone w Zezwoleniu (zgodnie z § 5 ust. 4 Rozporządzenia), będzie korzystał ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany przez Spółkę ze sprzedaży Prostowników wyprodukowanych przez Spółkę po uzyskaniu Zezwolenia, a uzyskany od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka spełni warunki określone w Zezwoleniu (zgodnie z § 5 ust. 4 Rozporządzenia), będzie korzystał ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych.
Reasumując, zdaniem Spółki, Prostowniki będą stanowiły wyroby wytwarzane przez Spółkę na terenie SSE. W konsekwencji, ponieważ pozycje PKWiU wskazane w Zezwoleniu będą obejmowały również Prostowniki to dochód ze sprzedaży Prostowników, wyprodukowanych przez Spółkę na terenie SSE po uzyskaniu Zezwolenia i po spełnieniu warunków, o których mowa w § 5 ust. 4 Rozporządzenia, będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej w skrócie: "ustawa o PDOP").

W wydanej interpretacji indywidualnej z dnia [...] 2014 r., Nr [...], Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdził, że stanowisko Spółki jest prawidłowe.

W uzasadnieniu powyższej interpretacji organ podatkowy podniósł, że zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (dalej w skrócie: "ustawa o SSE"), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zasady zwolnienia dotyczące osób prawnych określa art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy PDOP. Zgodnie z ww. przepi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »