Uproszczone faktury korygujące dokumentujące bonusy udzielane kontrahentom

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo wystawiać zbiorcze uproszczone faktury korygujące dokumentujące bonusy udzielane kontrahentom spełniające wymogi na art. 106j ust. 3 ustawy o VAT? Czy wystawione faktury będą stanowiły podstawę obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego przy założeniu, że zostaną one w prawidłowy sposób dostarczone do kontrahenta lub wobec braku takiego potwierdzenia, przy udokumentowanej próbie doręczenie Spółka będzie dysponowała innymi dokumentami potwierdzającymi, że transakcja została zrealizowana na warunkach objętych korektą?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku (data wpływu 14 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania zbiorczych uproszczonych faktur korygujących dokumentujących przyznane bonusy oraz w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego w związku z otrzymaniem potwierdzenia odbioru faktur korygujących - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania zbiorczych uproszczonych faktur korygujących dokumentujących przyznane bonusy oraz w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego w związku z otrzymaniem potwierdzenia odbioru faktur korygujących.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: Spółka, Wnioskodawca, S) jest częścią, międzynarodowej Grupy S. Działalność spółki koncentruje się na produkcji i handlu szerokim asortymentem materiałów budowlanych takich jak m.in. materiały izolacyjne z wełny mineralnej i szklanej, płyty kartonowo - gipsowe, zaprawy murarskie, produkty do wykańczania wnętrz, systemy elewacyjne, wyroby podłogowe itp. (dalej: Produkty). S. wytwarza i oferuje produkty budowlane następujących marek I., R., W., P. E. Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT w Polsce.

W ramach prowadzonej działalności Spółka zawiera z dystrybutorami materiałów budowlanych (dalej: Kontrahentami, Odbiorcami) umowy o współpracy określające warunki sprzedaży i realizacji dostaw produktów wybranych marek oferowanych przez S.

Na mocy tych umów Spółka zobowiązuje się do wypłaty Kontrahentom bonusu (w niektórych umowach i dokumentach dotyczących przedmiotowych rozliczeń określanego mianem „premii pieniężnej”) przyznawanego w związku z osiągnięciem określonego poziomu zakupów w uzgodnionym okresie rozliczeniowym. Warunki przyznawania bonusu są określane dla każdej marki oddzielnie (np. I., R., W., P., E.) i bonus może być ustalany odmiennie w odniesieniu do wyszczególnionych grup produktów. Bonus (premia pieniężna) w znaczeniu przyjętym w niniejszym wniosku, nie jest związany z realizacją jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego przez Kontrahentów a niniejszy wniosek dotyczy wyłącznie tych premii i bonusów, które są wypłacane w przypadku realizacji założonych obrotów.

Tak jak wspomniano powyżej dla różnych grup wyrobów (marek produktów), mogą być określone odmienne sposoby kalkulacji bonusu. Przykładowo, w ramach niektórych marek bonus może nie być naliczany, a będzie należny dla danego Kontrahenta z tytułu zrealizowania obrotów w ramach innych marek oferowanych przez Spółkę. Równocześnie, Spółka rozważa jednak taką konstrukcję umów z Kontrahentami, aby na koniec przyjętego okresu rozliczeniowego łączna wartość bonusu (premii pieniężnej) z tytułu obrotów zrealizowanych w ramach wszystkich marek z danym Kontrahentem, była odnoszona w stosunku do całego obrotu z danym podmiotem, nawet jeżeli podstawą kalkulacji bonusu będzie wyłącznie obrót na wybranych i ustalonych między stronami grupach wyrobów danej marki.

Wysokość bonusu uzależniona jest od ilości lub wartości zakupionych produktów, z reguły stanowiąc procent od osiągniętego obrotu na określonych w umowach grupach produktów.

Innymi słowy, w docelowym rozwiązaniu bonus będzie ustalany w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów zrealizowanych do Kontrahenta w danym okresie rozliczeniowym (odnoszony do wszystkich dostaw), a jedynie kalkulowany będzie w sposób określony dla poszczególnych grup produktowych.

Spółka rozważa dokumentowanie udzielonych Bonusów za pomocą zbiorczych faktur korygujących uproszczonych (dalej „Uproszczona Faktura korygująca”).

Uproszczona Faktura Korygująca, zawierać ma następujące informacje:

 • oznaczenie „korekta" lub „faktura korygująca";
 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 • nazwy sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 • numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
 • okres, do którego odnosi się udzielany Bonus;
 • łączną kwotę udzielonego Bonusu oraz łączną kwotę zmniejszenia podatku należnego;
 • dodatkowo, w związku z nowelizacją przepisów ustawy o VAT od 1 stycznia 2014 r., zbiorcza faktura korygująca będzie także zawierała numery i daty pierwotnych faktur objętych daną korektą.

Wnioskodawca pragnie przy tym zaznaczyć, że z uwagi na fakt, iż niniejszy wniosek dotyczy zdarzeń przyszłych, wskazane, powyżej kryteria udzielenia Bonusu mają charakter przykładowy i Spółka nie wyklucza, że w przyszłości będzie go udzielać w związku ze spełnieniem także innych, niewymienionych powyżej kryteriów i/lub wystąpieniem innych okoliczności, jednak w oparciu o analogiczne kryteria i cele.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Mając na uwadze przedstawione w niniejszym Wniosku okoliczności, Spółka zwraca się o potwierdzenie:

 1. Czy w sytuacji opisanej w stanie faktycznym Wnioskodawca ma prawo wystawiać zbiorcze Uproszczone Faktury Korygujące dokumentujące bonusy udzielane kontrahentom spełniające wymogi na art. 106j ust. 3 ustawy o VAT?
 2. Czy wystawione zbiorcze Uproszczone Faktury Korygujące będą stanowiły podstawę obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego przy założeniu, że zostaną one w prawidłowy sposób dostarczone do kontrahenta lub wobec braku takiego potwierdzenia, przy udokumentowanej próbie doręczenie Spółka będzie dysponowała innymi dokumentami potwierdzającymi, że transakcja została zrealizowana na warunkach objętych korektą?

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, udzielane Bonusy stanowią rabaty w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, obniżające podstawę opodatkowania tym podatkiem. W konsekwencji, prawidłowe jest dokumentowanie przyznawanych Bonusów, poprzez wystawienie faktury korygującej. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że Bonusy będą ostatecznie odnoszone do całości obrotu z danym kontrahentem w poszczególnych okresach rozliczeniowych, Spółka będzie mogła dokumentować udzielanie Bonusów na podstawie Uproszczonych Faktur Korygujących.

W pierwszej kolejności należy bowiem podkreślić, iż pytania Wnioskodawcy dotyczą opisanego stanu faktycznego, w którym wypłacana premia pieniężna (bonus) jest wyłącznie uzależniona od zrealizowanego wolumenu obrotów i nie jest związana z realizacją jakiegokolwiek świadczenia. Zadane przez Spółkę pytania dotyczą zatem rozwiązania odnośnie którego, w świetle uchwały NSA z 25 czerwca 2012 r., sygn. akt I FPS 2/12 oraz interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 21 listopada 2012 roku, nr PT3/033/10/423/AEW/12/PT-618, istnieje obecnie jednolite stanowisko sądów administracyjnych i organów podatkowych, zgodnie z którym prawidłową metodą dokumentowania przedmiotowych bonusów jest korekta obrotu z wykorzystaniem faktury korygującej.

Równocześnie, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Przy tym, zgodnie z ust. 7 pkt 1 ww. artykułu, podstawa opodatkowania nie obejmie kwot stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, a zgodnie z ust. 10 pkt 1, podstawa opodatkowania obniżana będzie o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen (rabatów określanych mianem bonusów czy premii pieniężnych).

Jak wynika z powyższego, na gruncie obowiązujących przepisów rabaty oraz inne obniżki ceny sprzedaży (w tym Bonusy) zmniejszają podstawę opodatkowania VAT

Jeżeli zatem Bonus jest traktowany jako obniżenie ceny sprzedaży, to zgodnie z art. 106j ust. 1 Wnioskodawca, jako podatnik, który dokonuje przedmiotowego obniżenia ceny, jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej.

Art. 106j ust. 3 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., wskazuje dodatkowo, że w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:

 • powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;
 • może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą; faktura taka powinna zatem zawierać m.in. datę wystawienia faktury pierwotnej, jej kolejny numer, dane nabywcy wraz z numerem identyfikacji podatkowej.

Analizując zatem sytuację Spółki, w której Bonus jest udzielany w ostatecznym rozliczeniu w stosunku do całego obrotu z danym kontrahentem w danym okresie, a tylko podstawą jego kalkulacji jest obrót na wybranych i ustalonych między stronami grupach wyrobów danej marki, należy stwierdzić, że Wnioskodawca spełnia wskazaną przesłankę dotyczącą zbiorczych faktur korygujących z art. 106j ust. 3 ustawy o VAT.

Analizowana regulacja odnosi się bowiem do przypadku, gdy udzielono upustu w odniesieniu do wszystkich dostaw w danym okresie. Jeżeli więc Spółka ustaliłaby z Kontrahentem, że Bonus jest przyznawany tylko w odniesieniu do niektórych dostaw (np. części asortymentu), nie byłoby podstaw do zastosowania art. 106j ust. 3 ustawy o VAT. W zdarzeniu przyszłym opisanym w niniejszym Wniosku Bonus jest jednak rozliczany w odniesieniu do całego obrotu w danym okresie, a jest tylko kalkulowany różnorodnie dla poszczególnych grup asortymentu towarów - zgodnie z właściwymi postanowieniami umownymi przewidzianymi dla poszczególnych grup towarów i marek produktów Spółki.

Mając na uwadze powyższe regulacje, zdaniem Spółki, wystawiane przez nią w przyszłości Uproszczone Faktury Korygujące spełniać będą wymogi formalne przewidziane w przywołanych przepisach.

Warunkiem uznania sposobu dokumentowania Bonusów za prawidłowy jest bowiem uwzględnienie w fakturze korygującej wszystkich wymaganych elementów wynikających z przepisów z ustawy o VAT. Spółka udzielając Bonusu w odniesieniu do całości obrotu za dany okres będzie zatem uprawniona do udokumentowania tego Bonusu poprzez wystawienie Uproszczonej Faktury Korygującej, zgodnie z przepisem art. 106j ust. 3 ustawy o VAT.

Bonus ten będzie wykazany przez Spółkę na fakturze kwotowo w odniesieniu do całości obrotu realizowanego z danym kontrahentem w danym okresie (np. w kwartalnym lub półrocznym). W świetle przepisu art. 106j ust. 3 ustawy o VAT bez wpływu na jego zastosowanie pozostaje metodologia kalkulacji udzielonych Bonusów, tj. czy ich kalkulacje oparto na wartości wszystkich sprzedanych towarów, czy tylko wybranych grup towarów/ asortymentów.

Zdaniem Spółki, w przedstawionym stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) za prawidłowe należy uznać zatem dokumentowanie Bonusu odnoszącego się do całości obrotu z konkretnym Kontrahentem w danym okresie rozliczeniowym przy pomocy Uproszczonych Faktur Korygujących. W ocenie Spółki dla powyższej konkluzji bez znaczenia pozostaje, że w niektórych przypadkach podstawą obliczenia Bonusu będą dostawy jedynie niektórych rodzajów towarów dokonanych przez Wnioskodawcę w danym okresie rozliczeniowym. Spółka będzie uprawniona do wystawiania Uproszczonych Faktur Korygujących, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy o VAT, dokumentujących udzielenie Bonusu do całości obrotu w danym okresie rozliczeniowym na rzecz danego kontrahenta, nawet jeśli podstawą obliczenia i kalkulacji bonusu będą dostawy części Produktów dokonanych w danym okresie rozliczeniowym. Należy bowiem podkreślić, że sposób ustalenia Bonusu, tj. na podstawie wolumenu obrotu określonymi towarami czy markami produktów, nie ma wpływu na skuteczność udzielenia tego rabatu oraz możliwość odniesienia łącznej wartości Bonusu do całej wartości obrotów w danym okresie rozliczeniowym. W konsekwencji, gdy Bonus udzielany będzie w odniesieniu do całości dokonanego z danym kontrahentem obrotu za dany okres, to bez znaczenia pozostaje fakt, czy podstawą jego kalkulacji były tylko wybrane i ustalone między stronami grupy wyrobów, czy wszystkie transakcje.

W zakresie korekty przedmiotowego obrotu zastosowanie znajdzie z kolei art. 29a ust. 10 ustawy o VAT, który stanowi, że podstawę opodatkowania obniża się m.in. o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek ceny, przy czym zgodnie z art. 29a ust. obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Równocześnie, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. Jeżeli zatem Wnioskodawca wystawi prawidłową Uproszczoną Fakturę Korygującą, która będzie zawierać wszystkie niezbędne elementy i dodatkowo Wnioskodawca uzyska potwierdzenie jej odbioru lub spełnione zostaną przesłanki z przytoczonego art. 29a ust. 15 to będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o wartość przedmiotowej korekty.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają również inne interpretacje indywidualne organów podatkowych.

Przykładowo, w stanie faktycznym będącym podstawą wydania interpretacji indywidualnej z dnia 7 grudnia 2012 r. o sygn. IPTPP2/443-817/12-3/KW, wnioskodawca wskazał, że zamierza udzielać rabatu na cały obrót z danym kontrahentem, jednakże rabat może być obliczany na podstawie wszystkich albo tylko niektórych grup produktów będących w ofercie wnioskodawcy i będących przedmiotem dostawy. W związku z udzielaniem rabatu wnioskodawca zamierza wystawiać uproszczoną zbiorczą fakturę korygującą, o jakiej mowa w § 13 ust. 3 rozporządzenia w sprawie faktur (Rozporządzenie obowiązujące do 31 grudnia 2013 r., którego regulacje zostały zastąpione m.in. przepisem art. 10...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »