Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

19.11.2013

Umowa o dzieło a koszty autorskie

Pytanie podatnika: Czy począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. w związku z uzyskiwanymi przychodami z tytułu umowy o dzieło, na podstawie której Wnioskodawczyni wykonuje dzieło w postaci scenariusza i jednocześnie rozporządza na rzecz Producenta przysługującymi jej do tego dzieła prawami autorskimi, po przekroczeniu kwoty zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, o której mowa w art. 22 ust. 9a ustawy o PIT, Wnioskodawczyni przysługiwać będą zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% uzyskanego przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2013 r. (data wpływu 11 lipca 2013 r.) uzupełnione opłatą z dnia 30 września 2013 r. (data wpływu opłaty na konto tut. organu 1 października 2013 r.) oraz pismem z dnia 3 października 2013 r. (data nadania 3 października 2013 r., data wpływu 7 października 2013 r.) na wezwanie z dnia 25 września 2013 r. Nr IPPB1/415-718/13-2/EC, IPPB4/415-568/13-2/JK4, IPPP1/443-676/13-2/ISZ (data nadania 26 września 2013 r., data odbioru 30 września 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 20% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do należności otrzymywanych w ramach umowy o dzieło, po przekroczeniu limitu kosztów uzyskania przychodów uprawniającego do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 20% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do należności otrzymywanych w ramach umowy o dzieło, po przekroczeniu limitu kosztów uzyskania przychodów uprawniającego do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 25 września 2013 r. Nr IPPB1/415-718/13-2/EC, IPPB4/415-568/13-2/JK4, IPPP1/443-676/13-2/ISZ (data nadania 25 września 2013 r., data odbioru 30 września 2013 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez wskazanie, którego zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego dotyczy uiszczona opłata, bądź ewentualne dokonanie dodatkowej opłaty oraz przesłanie kserokopii dowodu uiszczenia ww. opłaty.

Wnioskodawczyni dokonała stosownej opłaty w dniu 30 września 2013 r. (data wpływu na konto tut. organu 1 października 2013 r.)

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Stan faktyczny

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej, która na mocy zawartej umowy o dzieło, tworzy scenariusze poszczególnych odcinków serialu telewizyjnego. Zamawiającym i drugą stroną umowy o dzieło (dalej: Umowa) jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, trudniąca się m. in. produkcją filmów i seriali telewizyjnych (dalej: Producent). Wnioskodawca w ramach Umowy, oprócz tworzenia dzieła w postaci scenariuszy serialu telewizyjnego, przenosi na Producenta wyłączne autorskie prawa majątkowe i zależne do rozporządzania i korzystania z utworu (tj. scenariusza) i utworów zależnych powstałych na podstawie utworu, w określonym w Umowie zakresie odnośnie terytorium, form eksploatacji audiowizualnej oraz pól eksploatacji. Scenariusze te stanowią utwory, w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), zwanej dalej „Prawem autorskim”.

Uzgodnione w Umowie wynagrodzenie obejmuje napisanie i dostarczenie scenariuszy, wykonanie poprawek wymaganych przez Producenta, jak również przeniesienie ww. autorskich praw majątkowych i praw zależnych oraz rozporządzanie i korzystanie z utworu i utworów zależnych na określonych polach eksploatacji. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich oraz rozporządzania i korzystania z utworu oraz utworów zależnych, nie jest wyodrębnione z ogólnego wynagrodzenia za wykonanie dzieła.

Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię z powyższego tytułu uzyskiwane są, jak była już mowa, od osoby prawnej. Nie stanowią również przychodów wymienionych w art. 13 pkt 9 ustawy o PIT i nie stanowią przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, bowiem Wnioskodawczyni działalności takiej nie prowadzi.

Jednocześnie Wnioskodawczyni osiąga również przychody w związku z przysługującymi jej majątkowymi prawami autorskimi, będącymi konsekwencją jej twórczości. Wynagrodzenia z tego tytułu są Wnioskodawczyni wypłacane przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, w rozumieniu przepisów rozdziału 12 Prawa autorskiego (dalej: organizacja zbiorowego zarządzania).

Zdarzenie przyszłe

Wnioskodawczyni rozważa możliwość podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej i dokonania wyboru opodatkowania dochodów z tego źródła tzw. podatkiem liniowym, tj. na zasadach określonych w art. 30c ust. 1 ustawy o PIT. Na potrzeby niniejszego zdarzenie przyszłego należy przyjąć, że nie zachodzą okoliczności wyłączające możliwość dokonania wyboru przez Wnioskodawczynię sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c.

Wnioskodawczyni, w ramach działalności gospodarczej świadczyłaby usługi na rzecz osób trzecich, głównie trudniących się zawodowo produkcją filmów, w tym seriali telewizyjnych. Przedmiotem usług byłaby wówczas w szczególności działalność polegająca na pisaniu scenariuszy filmowych, które stanowić będą utwory, w rozumieniu art. 1 ust. 1 Prawa autorskiego.

Działalność ta byłaby działalnością zarobkową, usługową, prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat w sposób zorganizowany i ciągły. W związku z tą działalnością gospodarczą nie będą zachodzić okoliczności, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o PIT.

Jednocześnie Wnioskodawczyni osiągać będzie przychody w związku z przysługującymi jej majątkowymi prawami autorskimi, będącymi konsekwencją jej twórczości. Wynagrodzenia z tego tytułu będą Wnioskodawczyni wypłacane przez organizację zbiorowego zarządzania.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 25.09.2013 r. Wnioskodawczyni uiściła w dniu 30.09.2013 r. brakującą opłatę oraz uzupełniła opis zdarzenia przyszłego w zakresie podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Odnośnie stanu faktycznego

Czy począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. w związku z uzyskiwanymi przychodami z tytułu ww. umowy, będącej umową o dzieło, na podstawie której Wnioskodawczyni wykonuje dzieło w postaci scenariusza i jednocześnie rozporządza na rzecz Producenta przysługującymi jej do tego dzieła prawami autorskimi, po przekroczeniu kwoty zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, o której mowa w art. 22 ust. 9a ustawy o PIT, Wnioskodawczyni przysługiwać będą zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% uzyskanego przychodu?

Odnośnie zdarzenia przyszłego

 1. Czy działalność polegająca na tworzeniu scenariuszy filmowych, jak również innych dzieł stanowiących utwory w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego, na rzecz osób trzecich, w szczególności producentów oraz nadawców telewizyjnych, może być prowadzona przez Wnioskodawczynię w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanej na zasadach przewidzianych w art. 30c ust. 1 ustawy o PIT i czy przychody z tego tytułu powinny być kwalifikowane do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT (pozarolnicza działalność gospodarcza)?
 2. Czy świadczenie usługi polegającej na tworzeniu scenariuszy filmowych, jak również innych dzieł stanowiących utwory w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego, na rzecz osób trzecich, w szczególności producentów oraz nadawców telewizyjnych, w przypadku gdy wynagrodzenie z tytułu tej usługi obejmować będzie również przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem stawki obniżonej, która wynosi obecnie 8%, stosownie do art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 zw. z poz. 181 załącznika Nr 3 do ustawy o VAT?
 3. Czy w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w której zakresie leży świadczenie usług polegających na tworzeniu scenariuszy filmowych, będącej zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, w sytuacji osiągania przychodów z tytułu honorariów autorskich wypłacanych przez organizację zbiorowego zarządzania, honoraria te będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeżeli będą ono opodatkowane VAT, jaka stawka podatku będzie wówczas właściwa?

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego w zakresie możliwości zastosowania 20% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do należności otrzymywanych w ramach umowy o dzieło, po przekroczeniu limitu kosztów uzyskania przychodów uprawniającego do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Natomiast w zakresie zdarzenia przyszłego - ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług (pytania Nr 1-3) wniosek został rozpatrzony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z uzyskiwanymi przychodami z tytułu ww. mowy, będącej umową o dzieło, na podstawie której Wnioskodawczyni wykonuje dzieło w postaci scenariusza i jednocześnie rozporządza na rzecz Producenta przysługującymi mu do tego dzieła prawami autorskimi, po przekroczeniu kwoty zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, o której mowa w art. 22 ust. 9a ustawy o PIT, Wnioskodawczyni przysługiwać będą zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% uzyskanego przychodu. Przy czym, jeżeli w związku z tym przychodem powstałby obowiązek potrącenia przez płatnika składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub ubezpieczenie chorobowe, stosownie do treści art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o PIT, koszty te obliczane będą od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Zdaniem Wnioskodawczyni, stanowisko powyższe jest prawidłowe, z następujących powodów:

1. W myśl ust. 9a zawartego w art. 22 ustawy o PIT „w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1.”

Koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, stanowią koszty uzyskania przychodów, z tytułu:

 1. zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, w wysokości 50% uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 9 pkt 1),
 2. opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną, w wysokości 50% uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 9 pkt 2), oraz
 3. z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami, w wysokości 50% uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 9 pkt 3).

Z kolei w myśl art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o PIT, koszty uzyskania niektórych przychodów, w tym m.in. z tytułów określonych w art. 13 pkt 8, określa się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Dotyczy to więc przychodów z działalności wykonywanej osobiście z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, o których mowa w art. 13 pkt 8, (tj. uzyskiwanych wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika poza...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »