Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.12.2014

Umorzenie zaległości podatkowych nie dla wszystkich

Zawarta przez ustawodawcę w przepisie art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacja podatkowa ulga w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzenie zaległości podatkowych), nie może stanowić dla podatnika „narzędzia” do naprawiania zaniedbań wynikających z braku dochowania przez niego należytej staranności w rozliczeniach podatkowych. Jest to instytucja nadzwyczajna i nie powinno się z niej czynić powszechnie stosowanego środka, prowadzącego do wygasania zobowiązań podatkowych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Krzysztof Winiarski, Sędzia NSA Sławomir Presnarowicz (sprawozdawca), Sędzia NSA del. Anna Maria Świderska, Protokolant Justyna Bluszko-Biernacka, po rozpoznaniu w dniu 9 października 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej D. L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 czerwca 2012 r. sygn. akt I SA/Kr 77/12 w sprawie ze skargi D. L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 30 listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od D. L. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 13 czerwca 2012 r., sygn. akt I SA/Kr 77/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (dalej: "WSA") oddalił skargę D. L. (dalej: "Skarżący"), bądź "Strona") na decyzję z dnia 30 listopada 2011 w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej. Podstawą prawną powyższego orzeczenia był art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm., dalej: "p.p.s.a.").

Z uzasadnienia wyroku WSA wynika, że we wniosku z dnia 27 maja 2011 r. Skarżący zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] (dalej: "Naczelnik US") o umorzenie zaległości podatkowej z tytułu podatku od spadków i darowizn. W uzasadnieniu wniosku wskazał, iż w chwili obecnej nie ma możliwości dokonania zapłaty ustalonego podatku, z uwagi na trudną sytuację życiową i finansową. Wyjaśnił przy tym, że problemy finansowe rodziny zaczęły się jeszcze w 1996 r., kiedy jego matka dowiedziała się o chorobie nowotworowej. Począwszy od tego czasu większość środków finansowych rodziny wydatkowana była na cele leczenia. Rodziców wnioskodawcy wspierał wówczas jego brat, który w 2008 r. sam został dotknięty ciężkim zawałem serca w wieku zaledwie 31 lat. Długotrwały pobyt w szpitalu i rehabilitacja skutecznie uniemożliwiły mu uzyskiwanie jakichkolwiek dochodów. W tej sytuacji w 2009 r. wnioskodawca podjął próbę rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, która została wsparta środkami z dotacji europejskich. Niemniej wkrótce potem po długiej chorobie zmarła jego matka, co w istotny sposób odbiło się na kondycji psychicznej rodziny. Z niewielkich dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej, wnioskodawca wspierał ojca otrzymującego głodową rentę w kwocie 745,81 zł. W 2010 r. dla odmiany jego brat przestał otrzymywać zasiłek i pozostał bez jakichkolwiek środków do życia. Wszystkie te problemy w sposób niekorzystny odbiły się na kondycji finansowej jego firmy, z której w 2010 r. uzyskał zaledwie 11.875,26 zł. W tym samym roku wnioskodawca został skreślony z listy studentów AGH wskutek nieuiszczenia czesnego, co było bezpośrednią konsekwencją opisanych kłopotów finansowych.

Postanowieniem z dnia 8 lipca 2011 r. Prezydent Miasta K., zajmując z inicjatywy Naczelnika US stanowisko w sprawie, nie wyraził zgody na całkowite umorzenie zaległości podatkowej z tytułu podatku od spadków i darowizn. W uzasadnieniu organ wskazał, że łączna wartość majątku nabytego w drodze spadku wynosi 1000000 zł. Dziedziczenie nastąpiło w I grupie podatkowej w udziale 1/3 części, a zatem strona nabyła majątek o wartości 333.333 zł. Ponadto, przywołując treść przepisu art. 67 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm., dalej: "o.p.") organ stwierdził, że w 2010 r. wnioskodawca osiągnął przychód z działalności gospodarczej (prowadzonej w zakresie usług budowlanych) w wysokości 37.015,83 zł, natomiast dochód ukształtował się na poziomie 11.991,09 zł. Pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z ojcem (lat 62), pobierającym świadczenie ZUS (renta) w kwocie 745,81 zł miesięcznie. Podstawowe koszty utrzymania, które zostały udokumentowane dotyczą opłat za energię elektryczną (235,42 zł/m-c), gaz (94,21 zł/m-c), oraz zobowiązania wobec M. S.A. (101,28 zł) a także TP S.A.(152,11 zł). Koszty te zostały wykazane przez M. L. - brata wnioskodawcy jako związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. [...] w K.. Organ zaznaczył, że z przedłożonego materiału dowodowego nie wynika, aby wnioskodawca posiadał zadłużenia wobec instytucji finansowych lub osób trzecich. Nie korzysta również z dofinansowania w ramach systemu opieki społecznej. Oprócz odziedziczonych udziałów w nieruchomościach, posiada majątek ruchomy w postaci samochodu osobowego marki Ford rok prod. 1997, który został zakupiony w dniu 22 września 2009 r.

Po rozpatrzeniu dowołania Skarżącego, Dyrektor IS decyzją z dnia 30 listopada 2011 r. utrzymał mocy decyzję organu pierwszej instancji. W pierwszej kolejności za bezzasadny uznał zarzut, że nie uwzględniono, iż Skarżący należy do grupy osób zwolnionych od podatku od spadków i darowizn od nabycia własności rzeczy, a powstały do zapłaty podatek byłby nienależny, gdyby strona dopełniła warunku wynikającego z ustawy. W ocenie organu zaniedbanie strony w tym zakresie nie może stanowić przesłanki do udzielenia ulgi, bowiem stałoby to w sprzeczności ze słusznie pojętym interesem publicznym.

Zdaniem organu odwoławczego, we wniosku o umorzenie przedmiotowej zaległości, strona nie wskazywała żadnych nadzwyczajnych okoliczności przemawiających za przyznaniem ulgi w spłacie. Przedmiotowa zaległość nie powstała w związku ze szczególnymi zdarzeniami, niezależnymi od sposobu postępowania wnioskodawcy, bądź spowodowanymi czynnikami, na które nie miał wpływu, a trudna sytuacja finansowa, na którą powołuje się strona, nie uzasadnia automatycznego udzielenia ulgi. Nadmieniono przy tym, że w postępowaniu odwoławczym również organ odwoławczy jest zobowiązany respektować stanowisko Prezydenta Miasta K.. Dlatego nie może pozytywnie załatwić wniosku strony zawartego w odwołaniu.

W skardze do WSA Skarżący powtórzył zarzuty odwołania, tj. zarzucił zaskarżonej decyzji naruszenie art. 67 § 1 pkt 3 o.p., które miało polegać na jego błędnej wykładni, a nadto błąd w ustaleniach faktycznych będących podstawą wydania decyzji oraz brak wszechstronnego rozważenia okoliczności sprawy.

Powyższe zarzuty zostały uszczegółowione w uzasadnieniu skargi.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor IS wniósł o jej oddalenie podtrzymując argumentację zawartą w zaskarżonej decyzji.

W uzasadnieniu wyroku WSA dokonując wykładni art. 67a § 1 pkt 3 o.p. stwierdził, że organy obu instancji dokonały dokładnego ustalenia sytuacji materialnej i osobistej Skarżącego. Sąd podzielił stanowisko organów podatkowych, że w niniejszej sprawie nie wystąpiła przesłanka interesu publicznego.

W ocenie WSA w przedmiotowej sprawie organy podatkowe wywiązały się z ciążących na nich obowiązków i prawidłowo rozstrzygnęły sprawę. Decyzja o odmowie umorzenia zaległości podatkowej została podjęta w ramach uznania administracyjn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »