Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

16.01.2017

Umorzenie podatku od spadków i darowizn nie jest możliwe?

Z uzasadnienia: W ocenie Sądu, powyższe okoliczności bezspornie świadczą o trudności w jednorazowej spłacie należności, jednak nie wskazują na całkowity brak możliwości jej zapłaty, biorąc pod uwagę na posiadany majątek. Istotne przy tym jest, że zaległość podatkowa, o umorzenie której wnioskował skarżący, stanowi zaległość z tytułu podatku od spadków i darowizn. Podatek ten ma charakter majątkowy. Osoba przyjmująca spadek, jak w niniejszej sprawie, winna liczyć się z kosztami, jakie wiążą się z faktem nabycia majątku w drodze spadku, a więc z tytułu nieodpłatnego przyrostu majątku.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia WSA Wiesława Pierechod, Sędziowie sędzia WSA Ryszard Maliszewski, sędzia WSA Przemysław Krzykowski (sprawozdawca),, Protokolant specjalista Paweł Guziur, po rozpoznaniu w Olsztynie na rozprawie w dniu 20 grudnia 2016r. sprawy ze skargi Z. R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "[...]" nr "[...]" w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej oddala skargę.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 15 października 2015 r. Z.R. wniósł do Naczelnika Urzędu Skarbowego o umorzenie w całości zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn w wysokości 8.886 zł. W uzasadnieniu wniosku wskazał na trudną sytuacją materialną i życiową. Podał m.in., że jest osobą całkowicie niezdolną do pracy, a ponadto podniósł zarzuty przeciwko treści decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn, wskazując na naruszenie zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych oraz zasady praworządności.

Decyzją z dnia "[...]" Naczelnik Urzędu Skarbowego odmówił udzielenia wnioskowanej ulgi, wskazując w uzasadnieniu na niewyrażenie zgody przez przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego na umorzenie zaległości podatkowej, pomimo wystąpienia w sprawie przesłanki "ważnego interesu podatnika", o której mowa w art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).

W odwołaniu od powyższej decyzji Z.R. zarzucił naruszenie zasady zaufania do organów państwa oraz zasady praworządności, a także regulacji zawartych w rozdziale II Konstytucji RP dotyczących ochrony praw człowieka i obywatela. Nie zgadzając się z rozstrzygnięciem Burmistrza w zakresie niewyrażenia zgody na umorzenie zaległości w podatku od spadków i darowizn, podniósł, że znajduje się w trudnej sytuacji zdrowotnej, materialnej i życiowej. Wskazał, że jest niezdolny do pracy i legitymuje się znacznym stopniem niepełnosprawności na stałe. Nie stać go na spłatę zaległości podatkowej w ratach, bowiem środki, którymi dysponuje ledwo wystarczają na pokrycie bieżących opłat i zakup żywności. Brakuje mu pieniędzy na zakup środków czystości, energii elektrycznej, oszczędza na poborze wody, zakupie żywności i leków. Otrzymuje pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Postanowieniem z dnia 2 marca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zwolnił go od kosztów sądowych oraz ustanowił adwokata w sprawie o sygn. akt I SA/Ol 51/16.

Utrzymując w mocy decyzję organu I instancji, w uzasadnieniu decyzji z dnia "[...]" Dyrektor Izby Skarbowej powołał brzmienie art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. g) oraz art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 198 ze zm.). Wskazał, że w świetle tych uregulowań, w przypadku pobieranych przez urząd skarbowy podatków i opłat stanowiących w całości dochody jednostek samorządu terytorialnego, naczelnik tego urzędu może umarzać, odraczać termin zapłaty lub rozkładać na raty należności oraz zwalniać płatnika z obowiązku pobrania bądź ograniczać pobór należności wyłącznie za zgodą przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Organ wyjaśnił, że zaległość podatkowa w wysokości 8.886 zł została ustalona decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia "[...]" z tytułu nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze spadku po zmarłej dnia "[...]" R.R. Decyzja ta została utrzymana w mocy przez Dyrektora Izby Skarbowej w dniu "[...]". Przedmiotem spadku był lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni 35 m² wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości położony w N. przy ul. "[...]".

Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynikało natomiast, że wnioskodawca prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Utrzymuje się z renty w wysokości 759,13 zł miesięcznie oraz świadczenia z tytułu znacznego stopnia niepełnosprawności w wysokości 153 zł miesięcznie. W okresie od 1 września 2015 r. do 29 lutego 2016 r. otrzymywał dodatek mieszkaniowy w wysokości 119,52 zł. Posiada majątek o łącznej wartości ok. 57.300 zł, w tym odziedziczony lokal mieszkalny o wartości ok. 55.500 zł, motorower o wartości ok. 800 zł oraz samochód osobowy marki "[...]", rok produkcji 1991, o wartości ok. 1.000 zł. Ponosi następujące miesięczne wydatki: 220,96 zł - opłata za mieszkanie; ok. 50 zł - energia; ok. 20 zł - woda; ok. 30 zł - telefon na kartę. Pozostałą kwotę przeznacza w miarę możliwości na zakup wyżywienia, ubrań, środków czystości, leków i utrzymanie pojazdów.

Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, że uwzględniając normę prawną zawartą w art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, organ I instancji pismem z dnia 27 stycznia 2016 r. wystąpił na podstawie art. 209 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej do Burmistrza o zajęcie stanowiska w sprawie umorzenia należności podatkowej w podatku od spadków i darowizn. Postanowieniem z dnia "[...]" organ ten odmówił wyrażenia zgody na umorzenie zaległości podatkowej, uznając, że nie wystąpiły okoliczności, które można byłoby określić jako "ważny interes podatnika". W jego ocenie, wnioskodawca nie wykazał dochodów, które pozwalałaby na pokrycie ponoszonych przez niego kosztów, co pozwala na uznanie oświadczenia wnioskodawcy za niepełne i nierzetelne, a to z kolei wyklucza ustalenie, iż zachodzi ważny interes, który uzasadniałby umorzenie zaległości podatkowej.

Nie podzielając powyższego stanowiska, Dyrektor Izby Skarbowej uznał, że w sprawie wystąpiła przesłanka "ważnego interesu podatnika" i "interesu publicznego" z uwagi na trudną sytuację materialną i zdrowotną strony. Wskazał, że z orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z dnia "[...]" wynika, że strona została zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności, wymaga zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające jej funkcjonowanie oraz korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki. Wymaga też stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Strona została zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności na stałe, bowiem posiada naruszoną sprawność organizmu, wymagającą w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Ponadto zapłata zaległości podatkowej może zagrozić ważnym interesom podatnika, w szczególności jego egzystencji, w sytuacji gdy utrzymuje się on z renty i świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości niewystarczającej do pokrycia wszystkich opłat, zakupu żywności i leków, oraz zmuszony jest korzystać ze środków pomocy państwa w postaci dodatku mieszkaniowego.

Jednakże, jak wskazał organ, pomimo zaistnienia w sprawie przesłanek "ważnego interesu podatnika" i "interesu publicznego" umorzenie zaległości podatkowej nie było możliwe z uwagi na niewyrażenie zgody przez Burmistrza. Brak zgody przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego, który ma dla organu podatkowego charakter wiążący, wyłącza możliwość pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku o udzielenie ulgi (wyrok SN z dnia 10 lipca 2002 r., sygn. akt III RN 135/01, OSNP 2003/13/300, wyrok NSA z dnia 2 czerwca 2015 r., sygn. akt II FSK 867/15, S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R..M. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2015).

Organ odwoławczy dodał, że nie podlegały zaskarżeniu pismo organu I instancji z dnia 23 marca 2016 r. o przekazaniu odwołania oraz postanowienie Burmistrza z dnia "[...]" (uchwała NSA z dnia 1 marca 2010 r., sygn. akt II FPS 9/09, ONSA WSA 2010, nr 3, poz. 41). Strona miała możliwość inicjowania postępowania wyjaśniającego przed organem samorządowym lub uczestniczenia w takim postępowaniu, gdyż pismem z dnia 27 stycznia 2016 r. została poinformowana o wystąpieniu o zajęcie stanowiska w trybie art. 209 § 1 Ordynacji podatkowej, jednak z uprawnienia tego nie skorzystała. Organ nie uwzględnił ponadto zarzutów przeciwko opinii biegłego na okoliczność wartości rynkowej lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem spadku, która została sporządzona w sprawie zakończonej decyzją ustalającą zobowiązanie w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »