Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:




Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.07.2015

Umorzenie dobrowolne akcji bez wynagrodzenia. Skutki podatkowe

Pytanie podatnika: Czy dobrowolne umorzenie akcji bez wynagrodzenia spowoduje po strome Wnioskodawcy powstanie przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 25 marca 2015 r. (data otrzymania 31 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia dobrowolnego akcji spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej bez wynagrodzenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 31 marca 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia dobrowolnego akcji spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej bez wynagrodzenia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca jest obecnie komandytariuszem spółki komandytowej (dalej: Spółka Komandytowa), która w przyszłości stanie się właścicielem akcji spółki komandytowo-akcyjnej bądź spółki akcyjnej (dalej: Spółka).

W przyszłości możliwa jest sytuacja, w której akcje posiadane przez Spółkę Komandytową zostaną umorzone. Akcje zostaną umorzone zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h.), za zgodą Wnioskodawcy w drodze ich nabycia przez Spółkę, czyli w trybie umorzenia dobrowolnego. Z tytułu zbycia akcji w celu umorzenia Spółce Komandytowej nie będzie należne wynagrodzenie.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie.

Czy dobrowolne umorzenie akcji bez wynagrodzenia spowoduje po strome Wnioskodawcy powstanie przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
Zdaniem Wnioskodawcy, zbycie przez Spółkę Komandytową akcji w celu umorzenia bez wynagrodzenia nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przepisem regulującym zasady opodatkowania dochodów z tytułu uczestnictwa w spółkach osobowych jest art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku (udziału), oraz z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zgodnie z przytoczoną regulacją, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki, która nie ma osobowości prawnej, podatnikiem podatku dochodowego jest nie spółka, lecz jej wspólnicy. Przenosząc powyższe rozważania teoretyczne na grunt niniejszej sprawy, w przypadku gdy dojdzie do zbycia akcji będących własnością Spółki Komandytowej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, skutki podatkowe na gruncie podatku dochodowego należy rozpatrywać z perspektywy Wnioskodawcy będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

W celu ustalenia sposobu opodatkowania przychodów niezbędne jest ustalenie właściwego ich źródła. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy – odrębnymi źródłami przychodów są m.in. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przy czym przez działalność gospodarczą – zgodnie z art. 5a pkt 6 ww. ustawy – rozumie się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

–prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przedmiotem działalności Spółki Komandytowej nie jest i nie będzie prowadzony w sposób zorganizowany i ciągły obrót udziałami i akcjami, tj. co prawda akcje Spółki będą jednym ze składników majątkowych Spółki Komandytowej, ale obszar działalności Spółki Komandytowej odbiega od działalności w zakresie obrotu akcjami a czynność zbycia akcji będzie miała charakter incydentalny. W konsekwencji, nie będą spełnione warunki, o których mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, a w celu ustalenia skutków zbycia akcji przez Spółkę Komandytową, należy sięgnąć do regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących innych dochodów aniżeli dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 359 k.s.h. – umorzenie akcji może odbyć się w trybie umorzenia dobrowolnego (umorzenie za zgodą wspólnika w drodze nabycia akcji przez spółkę) oraz umorzenia przymusowego (umorzenie bez zgody wspólnika), przy czym drugie z nich może przybrać szczególną postać umorzenia automatycznego. Przepisy k.s.h. dopuszczają zatem trzy tryby umorzenia akcji. Kwestia ta jest o tyle istotna, że w zależności od trybu umorzenia regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują różne kwalifikacje przychodów z tego tytułu.

Do końca 2010 r. sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych w związku umorzeniem akcji był niezależny od trybu ich umorzenia. Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie zmiana w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która spowodowała zróżnicowanie skutków podatkowych w zależności od trybu umorzenia owych akcji.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r. –dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych był dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

 1. dochód z umorzenia udziałów/akcji (dochód z umorzenia przymusowego oraz automatycznego),
 2. dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów/akcji na rzecz spółki, w celu ich umorzenia (dochód z umorzenia dobrowolnego).

W drodze nowelizacji z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wykreślono art. 24 ust. 5 pkt 2, dotyczący dochodów z tytułu umorzenia dobrowolnego, pozostawiając jednocześnie pkt 1, dotyczący dochodów z tytułu umorzenia przymusowego i automatycznego.

Co za tym idzie, obecnie dochody uzyskane z tytułu zbycia akcji w celu umorzenia (dobrowolnego umorzenia akcji, które będzie realizowane w omawianej sprawie) bez wątpienia nie są już kwalifikowane jako dochody z udziału w zyskach osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, ewentualne dochody uzyskane z umorzenia dobrowolnego akcji należy kwalifikować jako dochody z innych form odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych (w tym akcji) – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy. Zgodnie z tą regulacją – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne choćby faktycznie nie zostały otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »