Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Prowadząc działalność gospodarczą, możesz obniżyć swoje podatki dzięki ulgom podatkowym. To, czy możesz z nich skorzystać, zależy od wybranej formy opodatkowania działalności gospodarczej. Przeczytaj o wybranych ulgach. Sprawdź, ile wynoszą te ulgi.

 

 

Ulga na dziecko

 

Ulga na dziecko jest odliczana od podatku dochodowego.

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych – według skali podatkowej (PIT-36).

Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym (PIT-36L), w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) lub podatkiem tonażowym nie mogą odliczać ulgi na dziecko od dochodów lub przychodów z działalności gospodarczej. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy ci przedsiębiorcy uzyskują inne przychody, opodatkowane według skali podatkowej, na przykład z tytułu umowy o pracę rozliczane w PIT-37 – wówczas mają prawo do ulgi na dziecko.

Ulga przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym podatnik:

 • wykonywał władzę rodzicielską
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało
 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ulga dotyczy także pełnoletnich dzieci, które:

 • otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, bez względu na wiek
 • nie ukończyły 25. roku życia i uczą się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach prawa o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy bądź szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż państwie Rzeczpospolita Polska, pod warunkiem, że:

  • nie podlegały opodatkowaniu podatkiem liniowym
  • nie podlegały opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanym
  • nie podlegały opodatkowaniu podatkiem tonażowym
  • nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, lub przychodów zwolnionych z podatku otrzymanych przez podatnika, który nie ukończył 26 lat, albo przychodów zwolnionych ze względu na przeniesienie rezydencji podatkowej na terytorium Polski - do kwoty 3089 zł.

Ulga na dziecko przestaje przysługiwać od miesiąca, w którym dziecko:

 • zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych
 • wstąpiło w związek małżeński.

Wysokość ulgi jest uzależniona od liczby posiadanych dzieci oraz – w przypadku jednego dziecka – tego, czy przedsiębiorca pozostaje w związku małżeńskim.

Jeżeli masz jedno dziecko, kwota odliczenia za każdy miesiąc wynosi 92,67 zł, jeżeli:

 • pozostajesz w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i wspólne dochody twoje i małżonka lub małżonki nie przekroczyły w roku podatkowym 112 tys. zł
 • jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko i twoje dochody nie przekroczyły w roku podatkowym 112 tys. zł
 • nie pozostajesz w związku małżeńskim nawet przez część roku podatkowego i twoje dochody nie przekroczyły w roku podatkowym 56 tys. zł.

Ważne! Do limitu dochodów, o których mowa powyżej, wlicza się dochody uzyskane w roku podatkowym opodatkowane według skali podatkowej, podatkiem liniowym oraz dochody ze zbycia akcji, udziałów w spółkach i pochodnych papierów wartościowych oraz praw z nich wynikających.

Jeżeli masz dwoje dzieci, kwota odliczenia wynosi 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko.

Jeżeli masz troje i więcej dzieci, kwota odliczenia wynosi:

 • 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko
 • 166,67 zł na trzecie dziecko
 • 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Ważne! Podatnik, który przez co najmniej jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę w stosunku do więcej niż jednego dziecka, może zastosować odliczenia na warunkach dla osób posiadających dwoje i więcej dzieci.

Ulga na dziecko przysługuje łącznie obojgu rodzicom, opiekunom prawnym dziecka albo rodzicom zastępczym pozostającym w związku małżeńskim. Rodzice mogą odliczyć kwotę ulgi na dziecko od podatku po równo lub w dowolnie przyjętej proporcji.

Ulgę na dziecko rozliczasz w zeznaniu rocznym wypełniając załącznik PIT/O. Musisz w nim wskazać liczbę dzieci i ich numery PESEL. Jeśli dziecko nie ma numeru PESEL, podajesz imię, nazwisko i datę urodzenia.

Przykład 1

Anna i Piotr Kowalscy są małżeństwem. W maju 2021 roku zostali rodzicami. Ich łączne dochody wyniosły 70 tys. zł. W opisanym przypadku kwota ulgi wyniesie 741,36 zł (8 x 92,67 zł).

Przykład 2

Iwona i Ryszard w kwietniu zostali rodzicami. W czerwcu zawarli związek małżeński. Iwona uzyskała w roku podatkowym dochody w wysokości 50 tys. zł, a jej mą 80 tys. zł. W ich przypadku kwota ulgi wyniesie 834,03 zł (9 x 92,67 zł). Małżeństwo zostało zawarte w trakcie roku podatkowego i nie trwało przez cały rok podatkowy, zatem przy ustalaniu prawa do ulgi należy uwzględnić limit dochodu w wysokości 56 tys. zł w odniesieniu do każdego z rodziców. W konsekwencji z ulgi w opisanym przypadku może skorzystać wyłącznie Pani Iwona, ponieważ jej roczne dochody mieszczą się w limicie uprawniającym do odliczenia.

Przykład 3

Wiśniewscy wychowują dwoje dzieci. Jedno z dzieci w 2016 roku ukończyło studia licencjackie i nie kontynuuje nauki. Uzyskało także dochody w wysokości 2500 zł (niższe od kwoty wolnej od podatku). Drugie dziecko jest uczniem szkoły podstawowej. W opisanym przypadku łączna kwota odliczenia wyniesie 2038,74 zł (10 x 92,67 zł = 926,70 zł, czyli kwota odliczenia na pierwsze dziecko oraz 12 x 92,67 zł = 1112,04 zł, czyli kwota odliczenia na drugie dziecko).

 

Ulga dla rodzica samotnie wychowującego dziecko

 

Ulga dla rodzica samotnie wychowującego dziecko jest odliczana od podatku dochodowego

Ulga z tytułu samotnego wychowywania dzieci wynosi 1500 zł i przysługuje rodzicom albo opiekunom prawnym - pannom, kawalerom, wdowom, wdowcom, rozwódkom, rozwodnikom, osobom w separacji.

Ulga dotyczy samotnie wychowywanych:

 • dzieci małoletnich
 • dzieci pełnoletnich, które otrzymywały w danym roku zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną
 • dzieci pełnoletnich do ukończenia 25. roku życia, uczących się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, albo innych dochodów (z wyjątkiem renty rodzinnej) w wysokości przekraczającej 3 089

Z ulgi może skorzystać jeden rodzic albo opiekun prawny. W przypadku braku porozumienia między rodzicami albo opiekunami prawnymi odliczenie stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania.

Odliczenie nie przysługuje osobie, która wychowuje dziecko wspólnie z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym lub złożyła wniosek o wspólne rozliczenie małżonków.

 

Ulga dla klasy średniej

 

Ulga dla pracowników, czyli ulga dla klasy średniej, jest odliczana od podstawy obliczenia podatku.

Ulga ma zniwelować wzrost opodatkowania pracowników oraz przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej, wynikający z braku możliwości odliczenia od podatku części składki zdrowotnej płaconej przez ubezpieczonego.

Ulga przysługuje:

 • pracownikom, którzy uzyskują przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego
 • przedsiębiorcom opodatkowanym na zasadach ogólnych - według skali podatkowej,

których roczne przychody wynoszą co najmniej 68 412 zł i nie przekraczają kwoty 133 692 zł.

Ulgę można rozliczać miesięcznie lub rocznie.

Dla pracowników, którzy uzyskują przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy w wysokości wynoszącej od 5701 zł do 11 141 zł, ulgę stosuje pracodawca przy poborze miesięcznych zaliczek na podatek. Robi to "automatycznie" - pracownik nie musi składać żadnego wniosku w tej sprawie.

Jeśli jednak pracownik nie chce rozliczać ulgi miesięcznie, tylko rocznie (na przykład wie, że przekroczy kwotę uprawniającą do stosowania ulgi, bo uzyskuje dochody z kilku umów o pracę), musi poinformować o tym pracodawcę - złożyć wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników .

Nie ma oficjalnego wzoru takiego wniosku, ale pracownik musi złożyć go na piśmie, odrębnie dla każdego roku podatkowego. Pracodawca (płatnik) nie pomniejsza dochodu o kwotę ulgi od miesiąca, w którym otrzymał wniosek.

Jeżeli na koniec roku okaże się, że dochody pracownika, który zrezygnował z miesięcznego rozliczania ulgi, znalazły się w limicie uprawniającym do jej zastosowania, to ten pracownik odliczy ulgę w zeznaniu rocznym i otrzyma zwrot nadpłaconych zaliczek.

Miesięczną kwotę ulgi oblicza się według wzoru:

 • (A × 6,68% - 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8549 zł
 • (A × (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł,

A oznacza przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, uzyskane w ciągu miesiąca, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej.

Jeżeli pracodawca będzie pomniejszać miesięczną podstawę opodatkowania o kwotę ulgi, a tym samym będzie pobierał niższe zaliczki na podatek i okaże się, że pracownik osiągnął roczne przychody w kwocie nie znajdującej się w limicie, może wystąpić konieczność dopłaty podatku w zeznaniu rocznym.

Jeżeli natomiast ulga nie będzie pobierana w trakcie roku, a zostanie uwzględniona dopiero w zeznaniu rocznym, podatnik otrzyma zwrot nadpłaconego podatku wynikającego z prawa do zastosowania ulgi.

Roczną kwotę ulgi dla pracowników lub przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych, oblicza się według wzoru:

 • (A × 6,68% - 4566 zł) 1) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł
 • (A × (-7,35%) + 9829 zł) 1) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł

A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

Przeczytaj Przewodnik Ministerstwa Finansów na temat ulgi dla klasy średniej.

 

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

 

Ulga dotycząca wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), jest odliczana od podstawy obliczenia podatku. Podatnicy wpłacający na IKZE w roku podatkowym mogą odliczyć dokonane wpłaty od kwoty określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to dobrowolny sposób gromadzenia środków na emeryturę. Środki na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego pochodzą z wpłat dokonywanych przez posiadacza Konta.

Ulga dotycząca wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego ma zachęcać podatników do tego sposobu gromadzenia środków na emeryturę.

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • w ramach skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Maksymalna wysokość płat na IKZE wynosi 1,8 krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia. W 2022 roku ta kwota dla osób prowadzących działalność gospodarczą wynosi 10 659,60 zł.

Odliczenia z tytułu wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego dokonuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym dokonano wpłaty.

Jeżeli chcesz skorzystać z odliczenia wypełnij załącznik PIT/O.

Przykład

Pan Piotr wpłacił na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego 6 000 zł. Prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Będzie uprawniony do odliczenia wpłaty dokonanej na IKZE w zeznaniu PIT-36. W tym celu Pan Piotr wypełni załącznik PIT/O. Kwota wpłaty na IKZE pomniejszy podstawę opodatkowania Pana Piotra.

 

Ulga rehabilitacyjna

 

Ulga rehabilitacyjna jest odliczana od podstawy obliczenia podatku.

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • w ramach skali podatkowej (PIT-36)
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Ze ulgi nie skorzystają przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym (PIT-36L), chyba że uzyskują inne dochody na przykład z umowy o pracę i składają również zeznanie PIT-37.

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby, które mają:

 • orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności
 • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną
 • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia.

Podatnik jest uprawniony do odliczenia, gdy osobą niepełnosprawną pozostająca na jego utrzymaniu jest:

 • współmałżonek
 • dzieci własne i przysposobione
 • dzieci obce przyjęte na wychowanie
 • pasierbowie
 • rodzice
 • rodzice współmałżonka
 • rodzeństwo
 • ojczym, macocha
 • zięciowie i synowe.

Podatnik może skorzystać z odliczenia, o ile osoby będące na utrzymaniu nie osiągały dochodów przekraczających dwunastokrotność renty socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

W ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczeniu podlegają:

 • wydatki na cele rehabilitacyjne
 • wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną
 • wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych na rzecz osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu podatnika.

Za wydatki dające podstawę do odliczenia uznaje się wyłącznie wydatki na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności
 • zakup, naprawę lub wynajem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie wyrobów medycznych na podstawie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
 • zakup, naprawę lub wynajem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywa...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »