Ulga w spłacie zobowiązań podatkowych zależy od decyzji urzędu

TEZA: Organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, jeżeli w indywidualnej sprawie w tym przedmiocie ustali i oceni ziszczenie się przesłanki ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. W przypadku stwierdzenia wymienionych przesłanek organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, jeżeli podejmie taką decyzję i stanowisko swoje zgodnie z prawem uzasadni.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jacek Brolik (sprawozdawca), Sędzia NSA Anna Dumas, Sędzia del. WSA Grażyna Nasierowska, Protokolant Agata Grabowska, po rozpoznaniu w dniu 3 września 2013 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej P. [...] sp. z o.o. z siedzibą w G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 18 maja 2011 r. sygn. akt I SA/Gd 257/11 w sprawie ze skargi P. [...] sp. z o.o. z siedzibą w G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 26 stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od P. [...] sp. z o.o. z siedzibą w G. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w G. kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 18 maja 2011 r., sygn. akt I SA/Gd 257/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę P. Sp. z o.o. z siedzibą w G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 26 stycznia 2011 r., w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób prawnych za 2005 r.

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym.

Zaskarżoną do Sądu pierwszej instancji decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w G. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. z dnia 27 października 2010 r., którą odmówił Spółce umorzenia odsetek za zwłokę w kwocie 28.104,00 zł, naliczonych od części zaległości w wysokości 172.898,00 zł w podatku dochodowym od osób prawnych za 2005 r.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, analiza materiału dowodowego wskazuje, iż sytuacja finansowa Spółki nie uzasadnia przyznania wnioskowanej ulgi w spłacie należności publicznoprawnych. Organ dokonał analizy wyników finansowych Spółki za lata 2007-2010, zbadał wskaźniki bieżącej płynności finansowej, szybkiej płynności, wypłacalności gotówkowej, stopień zaangażowania obcych środków w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa. Stwierdził, że w strukturze funduszy obcych znaczący był udział zadłużenia długoterminowego (55% ogółu zobowiązań), co korzystnie wpłynęło na bieżącą wypłacalność przedsiębiorstwa. W 2010 r. wskaźnik ogólnego zadłużenia wzrósł do 66,31%, z tego zadłużenie długoterminowe wyniosło 50,7%.

Organ podkreślił zmienny charakter wskaźników obrazujących płynność finansową podmiotu i wskazał, że mimo to Spółka we wszystkich w/w okresach osiągnęła zysk z działalności gospodarczej. Sukcesywny wzrost zysku z działalności gospodarczej w kolejnych latach świadczy o poprawie sytuacji finansowej przedsiębiorcy, co daje potwierdzenie w wyniku finansowym na koniec każdego okresu. Na podstawie przedstawionej powyżej analizy organ uznał, że w Spółce obecnie występują trudności z terminowym regulowaniem zobowiązań, jednak nie ponosi ona wysokiego ryzyka utraty płynności jak i zagrożenia kontynuacji działalności. Odnosząc się przy tym do argumentów Strony zawartych we wniosku, iż zapłata przedmiotowych odsetek prawdopodobnie będzie skutkowała wykazaniem straty księgowej za 2007r. zauważył, iż Spółka uregulowała przedmiotowe odsetki a mimo to wynik finansowy za 2007r. był dodatni - wyniósł 106.044,30zł.

Odnosząc się do argumentów Spółki dotyczących niewypłacalności, braku możliwości uczestniczenia w przetargach i ryzyka utraty płynności, jak i zagrożenia kontynuacji działalności i tym samym zagrożonych miejsc pracy organ zauważył, że zwracając się o udzielenie ulgi w postaci umorzenia należności podatkowych Spółka oświadczyła, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej. Zatem argumenty Spółki wskazujące, że bez udzielenia wnioskowanej ulgi nie będzie możliwe dalsze prowadzenie działalności - pozostają w sprzeczności zarówno ze złożonym przez Spółkę oświadczeniem, jak też z dokonanymi powyżej ustaleniami jej sytuacji finansowej.

Końcowo organ zauważył, że wystąpienie zaległości podatkowej za 2005r., a w konsekwencji odsetek za zwłokę jest skutkiem wykazania przez Spółkę w przychodach roku 2004r. zamiast roku 2005 otrzymanej na podstawie faktury VAT zaliczki w kwocie 1.000.000,00 zł. Oznacza to, że naliczenie przedmiotowych odsetek i konieczność ich uiszczenia, jest jedynie konsekwencją nieprawidłowego rozliczenia przez Spółkę podatku dochodowego od osób prawnych za 2005r. Bezsprzeczne jest zatem, że problemy z uregulowaniem odsetek mają związek z działaniami leżącymi wyłącznie po stronie Spółki.

Reasumując. Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, iż w sprawie nie wystąpiły przesłanki przemawiające za udzieleniem Spółce pomocy przewidzianej w art. 67a § 1 pkt 3 i art. 67b § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej: Ordynacja podatkowa).

W skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku strona wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji wraz z decyzją ją poprzedzającą, podnosząc zarzuty naruszenia art. 67a § 1 pkt 3 i art. 67b § 1 pkt 2 w związku z art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie, albowiem zaskarżona decyzja wbrew wywodom skargi odpowiada prawu.

Na wstępie Sąd pierwszej instancji podniósł, że organy podatkowe, prowadząc postępowanie dowodowe w niniejszej sprawie nie dopuściły się naruszenia przepisów procesowych: art. 121, art. 191 oraz art. 187 Ordynacji podatkowej. Zaskarżona decyzja została wydana po rozpatrzeniu przez organ odwoławczy wszystkich okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy.

Następnie Sąd stwierdził, że analizując, czy zachodzą w sprawie przesłanki udzielenia wnioskowanej ulgi, organy podatkowe prawidłowo przyjęły, że okoliczności wskazane przez skarżącą są niewystarczające do orzeczenia umorzenia odsetek podatkowych, ponieważ nie świadczą o istnieniu ważnego interesu podatnika bądź interesu społecznego, o którym mowa w art. 67 a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej.

W ocenie Sądu skarżąca nie wykazała, aby jej sytuacja materialna była aż tak trudna. Organ podatkowy dokonał bardzo wnikliwej analizy wyników finansowych Spółki, w tym wskaźników bieżącej płynności finansowej, szybkiej płynności, wypłacalności gotówkowej, a także struktury funduszy obcych i wskaźnika ogólnego zadłużenia. Z analizy tej wynika, że w latach 2007-2009 wyniki finansowe Spółki sukcesywnie rosły, z wyjątkiem 2010 r. We wszystkich tych okresach Spółka osiągnęła zysk z działalności gospodarczej: 603.441,61 zł na dzień 31.12.2007 r., 1.293.965,75 zł na dzień 31.12.2008 r., 2.380.260,83 zł na dzień 31.12.2009 r., oraz 1.019.201,88 zł na dzień 31.07.2010 r. Świadczy to o poprawie sytuacji finansowej Spółki, co daje potwierdzenie w wyniku finansowym na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Wprawdzie obecnie w Spółce występują trudności z terminowym regulowaniem zobowiązań, jednak brak jest podstaw do przyjęcia, że ponosi ona szczególne, znaczne ryzyko utraty płynności oraz ewentualnej upadłości. Istotne jest także i to, że Spółka w 2007 r. uregulowała przedmiotowe odsetki, a mimo to powyższe skutki nie nastąpiły. Ponadto, jak słusznie zauważył Dyrektor Izby Skarbowej, Spółka oświadczyła, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej, także więc i z tego względu jej argumentacja dotycząca wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej budzi uzasadnione wątpliwości.

W skardze kasacyjnej Spółka zarzuciła zaskarżonemu wyrokowi, na p...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »