Ulga rodzinna - małżonkowie przed rozwodem, mieszkający osobno

Ulga rodzinna przysługuje obojgu rodzicom. Jej prawidłowe rozliczenie w przypadku rozdzielnej opieki nad dziećmi wymaga porozumienia opiekunów. Co jednak w przypadku, w którym rodzice nie osiągają porozumienia, a dodatkowo jedno z nich uchyla się od opieki i mimo posiadanych praw, wykonuje ją w sposób marginalny? Dzisiaj interpretacja rozstrzygająca między innymi taki problem. Drugi dotyczy sposobu rozliczenia ulgi, kiedy dziecko staje się pełnoletnie w trakcie roku podatkowego, i otrzymuje nieregularnie płacone alimenty.

Stan faktyczny

Wnioskodawca przez cały 2019 r. pozostaje w związku małżeńskim, jednak żona Wnioskodawcy od 10 października 2018 r. nie mieszka z nim. Pozew o rozwód Wnioskodawca złożył 9 listopada 2018 r. Żona Wnioskodawcy została wymeldowana z ich mieszkania. Wnioskodawca z żoną nie mają orzeczonej separacji. Wnioskodawca przewiduje, że termin sprawy rozwodowej przypada na 2020 r.

Wnioskodawca w 2019 r. uzyskuje dochody opodatkowane według skali podatkowej, jego żona również uzyskuje dochody opodatkowane według skali podatkowej. Dochody Wnioskodawcy za 2019 r. nie przekroczą kwoty 56.000 zł.

Małoletnie dziecko zamieszkuje z Wnioskodawcą od 24 listopada 2018 r. Postanowieniem Sądu Okręgowego Wydział X Cywilny z dnia 11 czerwca 2019 r. ustalono miejsce zamieszkania małoletniego syna, urodzonego dnia 16 grudnia 2006 r. przy ojcu, czyli przy Wnioskodawcy. Z Wnioskodawcą zamieszkuje również starszy syn, urodzony 19 stycznia 2001 r. matka dzieci zamieszkuje pod innym adresem i mimo tego, że – do chwili postanowienia Sądu o wysokości alimentów - nie łożyła na utrzymanie dzieci, w rozliczeniu rocznym PIT-37 za 2018 r. skorzystała z ulgi prorodzinnej, odliczając 1/2 należnej ulgi.

Małoletni syn Wnioskodawcy nie ma ustalonych terminów pobytu u matki i przebywa u niej jedynie wówczas, gdy Wnioskodawca otrzyma od niej sms-y, z których wynika, że syn zamierza ją odwiedzić. Matka dobrowolnie nie zabiega o spotkania z synem, toteż wizyty syna u matki odbywają się dwa razy w miesiącu po dwa dni. Jedynie w okresie wakacyjnym syn przebywał u matki dwa tygodnie. Żona Wnioskodawcy nie wykonuje względem małoletniego dziecka władzy rodzicielskiej i nie wykazuje zainteresowania jego rozwojem. Nie sprawuje też faktycznej pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem, nie zajmuje się wychowywaniem dziecka, nie troszczy się o jego fizyczny i ruchowy rozwój, nie uczestniczy w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących zdrowia i rozwoju oraz wychowywania dziecka, nie zabezpiecza jego potrzeb od bytowych po edukacyjne, zdrowotne, emocjonalne, płaci alimenty nakazane przez sąd.

Natomiast starszy syn zerwał z matką wszelkie kontakty. Nie otrzymuje on zasiłku pielęgnacyjnego ani renty socjalnej, uczy się w prywatnym liceum ogólnokształcącym. W 2019 r. nie uzyska dochodów, nie wystąpił w związek małżeński, otrzymuje alimenty zgodnie z postanowieniem sądowym z dnia 5 września 2019 r.

Między Wnioskodawcą i jego małżonką nie doszło do porozumienia co do podziału ulgi za ten rok.

Pytanie i stanowisko Wnioskodawcy

Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca może odliczyć ulgę prorodzinną w całości na dwójkę dzieci?

Zdaniem Wnioskodawcy, żona poza płaceniem alimentów na dzieci nie wykazuje chęci, żeby tym dzieciom zapewnić potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne i rozwojowe. W tygodniu żona Wnioskodawcy kompletnie nie interesuje się młodszym synem, wysyła mu tylko sms. Pełnoletni syn zerwał z matką wszelkie kontakty. Obydwaj synowie mieszkają przez cały rok z Wnioskodawcą (Wnioskodawca posiada orzeczenie Sądu, z którego wynika, że syn ma zamieszkiwać z Wnioskodawcą). Młodszy syn jeździ do matki na weekendy co dwa, nieraz co trzy tygodnie. Często wraca od niej chory, a co za tym idzie zwiększa to koszty utrzymania z uwagi na konieczność zakupu leków (syn jest alergikiem). Wszelkie wyjazdy syna do lekarza specjalisty Wnioskodawca zabezpiecza sam. Również wszelkie przedsięwzięcia kulturalno-rozwojowe (treningi piłkarskie, korepetycje, wyjścia do kina, wyjazdy na mecze, itp.) zabezpiecza Wnioskodawca. Młodszy syn często wraca od żony z nieodrobionymi lekcjami, nie jest również przygotowany na sprawdziany, kartkówki, itp., mimo tego, że przed wyjazdem dziecka do matki Wnioskodawca informuje ją o tym, by dopilnowała syna w nauce. Wszelkie koszty utrzymania dzieci pokrywa Wnioskodawca. W listopadzie 2018 r. Wnioskodawca złożył pozew o rozwód oraz o ograniczenie żonie władzy rodzicielskiej w stosunku do małoletniego syna, ponieważ żona nie uczestniczy w jego codziennym życiu i nie podejmuje bieżących decyzji mających na celu jego dobro. Podobnie żona Wnioskodawcy traktuje starszego syna. Dlatego też Wnioskodawca uważa, że to on powinien mieć możliwość odliczenia ulgi prorodzinnej w całości na dwójkę dzieci, albowiem jego żona nie ma wiedzy co dzieje się z dziećmi i gdyby nie postanowienie sądowe odnośnie alimentów nie łożyłaby na te dzieci żadnych środków.

Stanowisko i uzasadnienie KIS

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.) od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

 • wykonywał władzę rodzicielską;

 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

W myśl art. 27f ust. 2 powołanej ustawy odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:

 • jednego małoletniego dziecka – kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:

  - pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,

  - niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;

 • dwojga małoletnich dzieci – kwota 92,67 zł na każde dziecko;

 • trojga i więcej małoletnich dzieci – kwota:

  - 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,

  - 166,67 zł na trzecie dziecko,

  - 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Przepis art. 27f ust. 2a cytowanej ustawy stanowi, że za dochody, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c, pomniejszone o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a.

Stosownie do art. 27f ust. 2c przytoczonej ustawy odliczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

 • na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;

 • wstąpiło w związek małżeński.

W przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełnion...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »