Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

16.09.2014

Ulga rehabilitacyjna: Wizyty kontrolne u lekarza

Z uzasadnienia: Wydatki na przejazdy na wizyty kontrolne u lekarzy różnych specjalności, na wizyty w celu postawienia diagnozy, dojazdy na badania endoskopowe, EKG, USG, na pobranie krwi, na zdjęcie klatki piersiowej i po odbiór wyników badań nie mieszczą się granicach ulgi rehabilitacyjnej, gdyż albo w czasie takich wizyt nie były wykonywane żadne zabiegi (wizyty kontrolne lub w celu postawienia diagnozy), albo zabieg nie miał charakteru leczniczo-rehabilitacyjnego (np. pobranie krwi).

SENTENCJA

Dnia 27 sierpnia 2014 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Wiktor Jarzębowski (spr.) Sędziowie: Sędzia NSA Bogusław Klimowicz Sędzia WSA Paweł Kowalski Protokolant: starszy specjalista Izabela Ścieszko po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 sierpnia 2014 roku sprawy ze skargi J. R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. uchylił w części decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Ł. z dnia [...] r. w sprawie określenia J. R. zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 rok i obniżył wysokość tego zobowiązania z kwoty 3.197 zł do kwoty 3.194 zł.

Podstawą decyzji były następujące ustalenia i wnioski organów prowadzących postępowanie.

W dniu 29 kwietnia 2013 r. J. R. złożyła zeznanie podatkowe PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy 2012 wraz z załącznikami PIT/O, w którym wykazała: przychód/dochód z emerytury - renty w kwocie 47.010,80 zł oraz pobraną zaliczkę w wysokości 4.263 zł. W zeznaniu odliczono od dochodu kwotę 8.000,29 zł z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych oraz odliczono od podatku kwotę 3.643,36 zł z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne. W konsekwencji podatek należny został wykazany w kwocie 2.823 zł, a kwota nadpłaty w wysokości 1.440 zł.

W dniu 20 czerwca 2013 r. przeprowadzone zostały przez organ podatkowy pierwszej instancji czynności sprawdzające dotyczące złożonego przez podatniczkę zeznania podatkowego PIT-37 za 2012 rok. W trakcie tych czynności podatniczka przedłożyła organowi następujące dokumenty: 6 szt. kopii kart z historiami chorób z poradni: okulistycznej, neurologicznej, chirurgicznej, reumatologicznej, ortopedycznej, otolaryngologicznej, 28 szt. faktur VAT dokumentujących zakup przez nią leków, pisemne zestawienie stosowanych przez nią leków w latach 2011-2013 potwierdzone przez lekarza specjalistę chorób wewnętrznych B. U. reprezentującą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej A, [...] Ł., ul. A 4, Przychodnia w Ł. oraz dr nauk medycznych specjalistę chorób oczu i organizacji ochrony zdrowia A. R., reprezentującego SP ZOZ B w Ł. Poradnia Okulistyczna, ul. B 42, [...] Ł., kopię dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego marki OPEL ASTRA nr rej. [...], rok produkcji 2004 o poj. silnika 1.4, wystawionego na nazwisko R. J., ul. C 5E m 28, [...] Ł., zaświadczenie z dnia 10 maja 2013 r. wystawione przez Zespół Pracowni Rehabilitacji Ośrodek Rehabilitacji Dziennej przy ZOZ w Ł., ul. D 6, potwierdzające fakt korzystania przez podatniczkę w terminach od 28 marca 2011 r. do 14 października 2011 r. (50 dni zabiegowych) oraz w dniach od 11 czerwca 2012 r. do 27 października 2012 r. (40 dni zabiegowych) z systematycznej rehabilitacji w Zespole Pracowni Rehabilitacji w ZOZ w Ł., orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nr [...] z dnia [...]r. wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ł., ul. E 13, którym zaliczono podatniczkę do umiarkowanego stopnia nieprawidłowości, zaświadczenie z dnia 20 marca 2013 r. wystawione przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej A, [...] Ł., ul. A 4. Przychodnia w Ł., podpisane przez lekarza specjalistę chorób wewnętrznych B. U. potwierdzające zasadność korzystania przez podatniczkę w ramach rehabilitacji z fotela do masażu, fakturę VAT Nr [...] z dnia [...] r. wystawioną na nazwisko podatniczki przez C Sp. z o.o. ul. F 37, [...] W., NIP [...], na zakup fotela do masażu za kwotę 2.990,00 zł, fakturę VAT Nr [...] z dnia [...] r. wystawioną na jej nazwisko przez Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy D. [...] C., ul. G 8 za odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym w terminie 7 stycznia 2012 r. - 28 stycznia 2012 r. na kwotę 556,50 zł.

Ze sporządzonego protokołu z czynności sprawdzających wynikało, iż uwzględniając przedstawione przez podatniczkę dokumenty, organ zakwestionował odliczenie od dochodu kwoty 2.280,00 zł, gdyż do przedłożonego zaświadczenia potwierdzającego odbycie zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych nie przedłożono wyliczenia kwoty, jaka faktycznie została poniesiona w związku z dojazdami na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. W protokole organ wskazał, że w ocenie podatniczki skoro korzystała z zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych oraz posiada stosowne orzeczenie o niepełnosprawności, to przysługuje jej odliczenie w kwocie 2.280,00 zł i korekty zeznania podatkowego PIT-37 za 2012 rok nie będzie składała.

Uwzględniając powyższe, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ł. postanowieniem z dnia [...] r. wszczął wobec podatniczki postępowanie podatkowe w przedmiocie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 rok.

Po dokonaniu analizy materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy, w tym wyjaśnień podatniczki zawartych w pismach z dnia 8 października 2013 r., 18 października 2013 r., 10 października 2014 r. oraz 12 listopada 2013 r. (daty wpływu do organu), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ł. decyzją z dnia [...] r. określił podatniczce wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 rok w kwocie 3.197 zł.

Nie zgadzając się z powyższą decyzją, podatniczka wniosła odwołanie, w którym zakwestionowała uwzględnienie przez organ kwoty jedynie 198 zł wydatków na dojazd na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne własnym samochodem wobec wykazanej przez nią kwoty 2.280 zł. Z tych względów wniosła o uchylenie decyzji organu pierwszej instancji i przyznanie jej ulgi w pełnej kwocie.

Decyzją z dnia [...] r., wydaną w wyniku rozpatrzenia odwołania podatniczki, Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. uchylił w części decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Ł. z dnia [...] r. w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 rok i obniżył wysokość tego zobowiązania z kwoty 3.197 zł do kwoty 3.194 zł.

W uzasadnieniu decyzji organ odwołując się do treści art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a, 7a pkt 12, ust. 7b, ust. 7c, art. 26 ust. 7 pkt 4, ust. 7d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361) oraz zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w tym zeznań podatniczki, własnych ustaleń i ustaleń organu pierwszej instancji, stwierdził, że do odliczeń poniesionych w związku z dojazdem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne mogą być jedynie zaliczone:

- przejazdy do Pracowni Rehabilitacji w ZOZ w Ł. w terminie od 11 czerwca 2012 r. do 27 października 2012 r. (40 dni zabiegowych), gdzie podatniczka korzystała z zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych: 80 przejazdów x 2,5 km (wartość przyjęta według jej zeznań) = 200,00 km, oraz

- przejazd do sanatorium w C. 140,00 km x 2 (przejazd do i z powrotem) = 280,00 km (zgodnie z wyliczeniem podatniczki).

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, organ odwoławczy do wyliczenia kwoty poniesionych wydatków w związku z przejazdem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne przyjął następujące wartości: ilość przejechanych kilometrów 480,00 km x 7,71/100 km (średnie zużycie paliwa przyjęte przez organ I instancji) x 5,84 zł/litr (średnia cena benzyny SP 98 obowiązująca w okresie od 11 czerwca 2012 r. do 27 października 2012 r.), co stanowi kwotę 216,13 zł. Jednocześnie kwotę tę organ przyjął za koszt poniesiony przez podatniczkę w związku z dojazdami na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Kierując się powyższymi ustaleniami organ odwoławczy wysokość poniesionych przez podatniczkę wydatków w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej podlegających odliczeniu określił następująco: zakup fotela do masażu 2.990,00 zł, opłacenie pobytu w sanatorium 556,50 zł, zakup leków 2.173,79 zł, dojazd na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne 216,13 zł, co łącznie stanowi kwotę 5.936,42 zł.

Mając...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »